EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Enoch

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Enoch

„A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více viděn: neboť vzal ho Bůh.“ 1Mojžíšova 5,24
„Vírou byl Enoch vzat ze země, aby nezemřel: i nenalézali ho, neboť ho vzal Bůh, neboť prve nežli byl vzat, měl svědectví, že se zaslíbil Bohu.“ Židům 11,5
„Uvažoval ve dne v noci o nevýstižné, nekonečné lásce Boží v Kristu. A tuto lásku zvěstoval co nejhorlivěji lidem, mezi nimiž žil.“
Bůh zjevil svoji lásku světu prostřednictvím věrného Enocha, dokud svět nebyl zničen vodou. Dnes chce zjevit svou lásku poslední generaci prostřednictvím svého lidu. Dnešní svět potřebuje nejvíce projev Boží lásky.

„Enoch nechodil ve vidinách ani ve snu, ale ve všech povinnostech všedního života. Nestal se poustevníkem, který se uzavře před světem, měl na světě úkol od Pána Boha.“

„Posluchači cítili, že Boží služebník je naplněn Boží mocí. Enoch měl zájem o věčné poklady. Žil sice na zemi, ale vírou přebýval v říši slávy.“
„Jeho srdce bylo v souladu s Boží vůlí. Enoch byl rozhodný a vzdělaný. Bůh ho poctil zvláštními zjeveními. Ačkoli byl v ustavičném spojení s nebesy a stále cítil Boží velebnost a dokonalost, byl nejpokornějším člověkem. Čím užší spojení s Bohem měl, tím více si uvědomoval svou slabost a nedokonalost.“
Enoch získal trvalým spojením s Bohem velkou míru Božské moci a hlubokou pokoru. „Velikost pokory představuje jedinou pravou velikost.“
„Tak očekával na Hospodina a snažil se lépe poznávat Jeho vůli, aby ji mohl plnit. Modlitba byla pro něj dýcháním duše. Žil přímo v ovzduší nebes.“
„Enoch měl společenství s Bohem a odrážel stále více Jeho obraz. Jeho tvář zářila posvátným světlem, světlem Ježíšovy tváře. Po těchto schůzkách s Bohem pozorovali i bezbožní s úctou pečeť nebes v jeho obličeji.“
„Enochova zkušenost je vzorem pro nás“
Budeme-li denně křižovat sami sebe, odevzdáme-li se bez výhrad Boží službě a budeme-li se soustavně modlit, bude naše tvář zářit posvátným světlem a jiní poznají na nás obraz nebe.
To je naše největší potřeba, a pak si nás Duch svatý použije za nástroje, které splní potřeby světa. Tak bude dílo Boží dokonáno ve velmi krátkém čase.
„Enochova zkušenost se má stát z milosti Boží a v síle Ducha svatého naší zkušeností, aby byl svět ozářen slávou příchodu Syna člověka.“

„Zbožný charakter tohoto proroka představuje stav svatosti, který musí mít, vykoupení ze země.“ A lid Boží bude jako Enoch usilovat o čistotu srdce a shodu s Jeho vůlí, aby byl podoben Kristu. Budou upozorňovat svět, jako Enoch na 2.příchod Páně. Tak jako Enoch byl proměněn do nebe, než byl svět zničen vodou, budou živí spravedliví proměněni ze země, než bude pročištěna ohněm.“

„Enoch usiloval 300 let o čistotu srdce, aby žil v souladu s nebesy. Chodil po 3 století s Bohem. Na každý den toužil po užším spojení a jejich společenství bylo stále důvěrnější, až si ho Bůh vzal. Stál na prahu věčného slavného světa a dělil ho od něj pouze krok. Nyní se brány otevřely a vešel do svatého města a pokračoval v dlouholetém společenství s Bohem - vešel tam jako první člověk.
Enoch byl proměněn vírou a neuzřel smrti, neboť se mu dostalo před tím svědectví, že je milý Bohu.
K takovému obecenství nás Bůh vyzývá. Ti, kteří budou při druhém příchodu Páně vykoupeni, musí mít svatý charakter jako Enoch.“
„Dnes potřebujeme nutně lidi, pokřtěné Božím Svatým Duchem, lidi, kteří chodí s Bohem, jako Enoch.“
„Bylo-li kdy nutné, aby lidé chodili před Bohem jako Enoch, je to krajní potřebou všech adventistů s.d. Dnes žijících.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy