EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Enoch a Jan Křtitel - Poznání Boha

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Enoch a Jan Křtitel - Poznání Boha

„Svět je plný nebývalého rozruchu. Zábavy, honby za penězi, touha po moci a existenční boj zaměstnává příliš tělo, duši a mysl.“

Jaké důležité poselství chce Bůh člověku sdělit? Poslechněte si Jeho hlas u Jeremiáše 9,23,24: „Takto praví Hospodin:Nechlub se moudrý v moudrosti své, ani se nechlub silný v síle své, aniž se chlub bohatý v bohatství svém. Ale kdo se chlubí, ať se chlubí v tom, že rozumí a zná mne, že já jsem Hospodin, který činím milosrdenství, soud i spravedlnost na zemi: neboť v těch věcech libost mám, dí Hospodin.“
Ježíš nám praví: „To pak jest život věčný, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ Jan 17,3
„Poznání Boha a Ježíše Krista je klíčem, který otvírá brány nebeského města.“
„Známe-li Boha tak, jak je naší předností Jej znát, bude náš život životem soustavné poslušnosti.“
„Ten, kdo zná osobně Boha a Ježíše Krista, kterého poslal, bývá proměněn v Boží obraz.“
„Potřebujeme poznat Boha, který přetvořuje charakter. Splníme-li Jeho úmysl, projeví se v našem životě Bůh tak, jak to je v souladu s učením Jeho slova.“
„I my máme učinit zkušenost jako Enoch a Jan Křtitel. Musíme mnohem více studovat život těchto lidí: Enoch, který byl proměněn a za živa vzat do nebe, a Jana křtitele, který byl povolán k tomu, aby připravil cestu Páně.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy