EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Duch zdráhání

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Duch zdráhání

Po druhé hodině ranní jsem již nemohla spát. V noci jsem byla na zasedání rady. Prosila jsem některé rodiny, aby využily Bohem určené prostředky a odešly z měst, aby zachránily své děti. Někteří se zdráhali a nečinili žádné rozhodné úsilí. Milosrdní andělé popoháněli Lota a jeho manželku s dcerami tak, že je uchopili za ruce a vyváděli ven. Kdyby Lot pospíchal tak, jak si to přál Pán, nemusela se jeho manželka obrátit v solný sloup. Lot projevil příliš zdráhavého ducha. Nebuďme jako on. Tentýž hlas, který varoval Lota, aby opustil Sodomu, nás prosí „Vyjděte z prostředku jejich a oddělte se, … a nečistého se nedotýkejte.“ Ti, kteří uposlechnou toto varování, naleznou své útočiště. Kéž je každý jednotlivý Člověk zcela probuzen a usiluje o záchranu své rodiny. Nechť se každý přepáše pro toto dílo. Bůh bude krok za krokem zjevovat, co činit dál.

Poslyšte hlas Boží skrze apoštola Pavla: „S bázní a s třesením spasení své konejte. Bůh zajisté jest, kterýž působí ve vás i chtění i skutečné činění, podlé dobře libé vůle své." Lot kráčel rovinou neochotně a váhavě. Tak dlouho se družil s činiteli zla, že nepoznal své nebezpečí až do chvíle, kdy jeho manželka zůstala navždy stát v pláni jako solný sloup. - RH 11. 12. 1900

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy