EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zkouška naší víry

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Zkouška naší víry

Potřebovali jsme velkou trpělivost, protože bylo mnoho posměvačů. Často jsme se setkali s posměvačnými poznámkami o našem nedávném zklamání. Ortodoxní církve používaly každého prostředku, aby zabránily rozšíření víry v druhý příchod Kristův. V jejich shromážděních nebyla ponechána žádná svoboda těm, kdo se odvážili zmínit se o své naději v brzký příchod Kristův. Domnělí milovníci Kristovi odvrhovali s pohrdáním poselství, že ten, kterého měli za nejlepšího přítele, je brzy navštíví. Byli rozčileni a naplněni hněvem k těm, kteří zvěstovali poselství o jeho příchodu a radovali se, že jej brzy uzří ve slávě.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy