EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Volání po nositelích břemen

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Volání po nositelích břemen

Bůh nám uložil zvěstování našeho svědectví lidu slovem i tiskem, ale musí přijít i jiní, kteří by nesli břemena díla. Neměli zmalomyslnět, měli se snažit z každého zdánlivého neúspěchu učit, jak to udělat příště. Spojí-li se s pramenem moudrosti, budou mít jistě úspěch.

Bůh vkládá břímě na nezkušená ramena. Uschopňuje je, aby byli pečliví, nebojácní a odvážní.

Všichni, kteří mají odpovědné postavení musí poznat, že nejdříve musí mít moc u Boha, mají-li mít moc u lidí. Ti, kteří tvoří plány pro ústavy a provádí je, musí být spojeni s nebem, mají-li mít moudrost, opatrnost a schopnost rozeznávat a rozsuzovat. Pán je příliš často opomíjen, i když vše závisí jen na jeho požehnání. Bůh slyší volání sebezapíravých pracovníků, kteří svou prací podporují Boží dílo. Bůh se dokonce sklonil, aby mluvil se slabými smrtelníky tváří v tvář.

Úzké spojení, které měl Mojžíš s Bohem a předivná zjevení způsobila, že jeho obličej byl tak jasný a tak vyzařoval nebeskou zář, že se na něho izraelský lid nemohl dívat. Vypadal jako zářící anděl z nebe. Tato osobní zkušenost poznání Boha mu byla, jako muži nesoucímu odpovědnost a jako vůdci, cennější než všechna dřívější výchova v moudrosti Egypťanů. Nejbystřejší rozum, nejhorlivější studium a největší výmluvnost nemohou u těch, kteří nesou odpovědnost za Boží dílo, zaujmout místo moudrosti a síly Boží. Nic nemůže nahradit Kristovu milost a poznání Boží vůle.

Bůh udělal pro člověka všechna opatření, aby dosáhl pomoci, kterou Bůh sám může dát. Člověk chybuje, nechá-li se svou prací honit, štvát, zmást tak, že nemá čas na přemýšlení o božských věcech nebo k modlitbě. Nepostaví-li se proti satanovi korouhev Kristova, přemůže nepřítel ty, kteří pracují v důležitém díle tuto dobu.

Předností všech, kteří jsou ve spojení s ústavy naší společnosti, je žít v úzkém společenství s Bohem. Jestliže zanedbají tuto přednost, ukazují, že nejsou hodni práce, která jim byla svěřena. Kristus pro nás přinesl plnou, dokonalou oběť. Jeho krev může skrýt i nejčernější skvrnu. Kdyby byl jen člověkem, pak by nám byl prominut nedostatek naší víry a poslušnosti. Přišel, aby zachránil to, co bylo ztraceno. Jsme způsobilí k velkému dílu pro tuto dobu jen tehdy, pracujeme-li v Bohu a stoupají-li naše vážné a opravdové modlitby stále k trůnu milosti.

Bůh vyzbrojuje osoby k nesení břemen, k plánování a provádění plánů. Můj muž nesmí stát v cestě. Nemůže Boží dílo obejmout pažemi, je příliš veliké. Je zapotřebí mnoha hlav a mnoho rukou k plánování a k práci, lidí, kteří nešetří sami sebe. Z nedostatku zkušeností se budeme dopouštět chyb, spojí-li se však pracovníci s Bohem, dá jim více moudrosti. Nikdy od stvoření světa nešlo o tak důležité zájmy jako nyní. Ony závisí na jednání těch, kdo věří poslednímu varovnému poselství a zvěstují je.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy