EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vidění o lásce Otcově

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Vidění o lásce Otcově

Mého srdce se nyní zmocnila víra. Cítila jsem nevýslovnou lásku k Bohu a měla jsem svědectví jeho Ducha, že mé hříchy jsou odpuštěny. Mé názory o Otci se změnily. Dívala jsem nyní na něho jako na dobrotivého a láskyplného Otce a ne jako na přísného tyrana, který nutí lidi ke slepé poslušnosti. Mé srdce cítilo, že je k němu přitahováno hlubokou a vroucí láskou. Poslouchat jeho vůli se mi stalo radostí a pracovat v jeho službě mi bylo potěšením. Žádný stín nehalil světlo, které mi zjevovalo dokonalou vůli Boží. Cítila jsem zaslíbení ve mně přebývajícího Spasitele a zakusila jsem pravdu slov Kristových: "Kdo mne následuje, nebude chodit v temnostech, ale bude mít světlo života." (J 8,12)

Můj pokoj a mé štěstí bylo v pravém opaku k mé dřívější smutné náladě a úzkosti srdce. Zdálo se mi, jako bych byla zachráněna z pekla a přenesena do nebe. Mohla jsem děkovat Bohu za nehodu, jež byla zkouškou mého celého života, neboť byla také prostředkem, jenž obrátil mé myšlenky na věčnost. Od přirozenosti pyšná a přičinlivá bych nebyla nakloněna dát své srdce Ježíši, kdyby nepřišla ona těžká zkouška, jež mne takto odloučila od slávy a pošetilosti světa.

Po šest měsíců mou mysl nermoutil žádný stín, aniž jsem zameškala jedinou známou povinnost. Mou snahou bylo činit vůli Boží a Ježíše a nebe mít stále na zřeteli a v srdci. Byla jsem překvapena a nadšena jasností, s níž mi nyní bylo předkládáno spasení a dílo Ježíšovo. Nechci se více pokoušet objasňovat své myšlenky, stačí, řeknu-li, že staré pominulo a vše se stalo nové. Nebylo tu mráčku, který by rušil mou dokonalou slast. Toužila jsem vyprávět zvěst o lásce Ježíšově, neměla jsem však chuť mluvit s někým o obyčejných věcech. Mé srdce bylo tak naplněno láskou k Bohu a pokojem, který převyšuje všechno poznání, že jsem ráda přemýšlela o Božích věcech a modlila se.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy