EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vážná slavnostní výzva

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Vážná slavnostní výzva

Duch, který charakterizoval život a působení sestry Whiteové za poslední léta její služby, je zřejmý z dopisu bratrům shromážděným na generální konferenci roku 1913, nadepsaném Odvaha v Pánu. Její slova napomenutí byla ve skutečnosti modlitbou a požehnáním:

„Modlím se vroucně, aby dílo, jež v této době konáme, působilo hluboce a trvale na srdce, mysl i duši. Těžkostí bude přibývat, povzbuzujme se však vzájemně jako ti, kteří věří v Boha. Neklaďme si nižší cíle a mírné požadavky, ale držme je vysoko a dívejme se na toho, který je počátkem a koncem naší víry. Nemohu-li v noci spát, pozvedám své srdce v modlitbě k Bohu. On mne posiluje a dává ujištění, že je se svými služebníky zde doma, v poli i ve vzdálených zemích. Jsem povzbuzena a dostává se mi požehnání, když poznávám, že Bůh izraelský ještě svůj lid vede a že s ním bude až do konce.

Bylo mi přikázáno, abych řekla bratrům sloužícím v kazatelském úřadu, ať poselství vycházející z vašich rtů jsou naplněna silou Ducha Božího. Byla-li někdy doba, v níž jsme potřebovali zvláštního vedení Ducha svatého, pak je to nyní. Potřebujeme důkladné posvěcení. Je nejvyšší čas, abychom dali světu svědectví síly Boží v našem vlastním životě a v naší službě.

Pán si přeje, aby dílo třetího andělského poselství šlo vpřed se vzrůstající mocí a silou. Jak působil ve všech dobách, aby dal svému lidu vítězství, tak touží v tomto věku po tom, aby přivedl k vítěznému zakončení své dílo, úmysly a cíle, jež má se svou církví. Nabízí svým věřícím svatým, aby šli sjednoceni vpřed a kráčeli od síly k větší síle, od víry k zesílenému ujištění a důvěře v pravdu a spravedlnost jeho díla.

Máme stát pevně jako skála v zásadách Slova Božího a pamatovat, že Bůh je s námi, aby nám dal sílu k setkání se s každou novou zkušeností. Držme se vždy v našem životě pevně zásad spravedlnosti, abychom ve jménu Páně mohli postupovat od síly k síle. Na naši víru se máme dívat jako na svatou věc, která v nás sílila poučením a souhlasem Ducha svatého od našich prvních zkušeností až do současné doby. Dílo, které Bůh nechal rozšiřovat svým lidem zachovávajícím přikázání a které bude časem mocnější a působivější silou jeho milosti, máme chránit a opatrovat jako vzácnost. Nepřítel se snaží obklopit mračny rozeznávací schopnost lidu Božího a oslabit jeho výkonnost. Chceme-li však pracovat jak nás Boží duch vede, otevře nám dveře příležitostí, abychom znovu vzdělali ladem ležící pustiny. Naše zkušenost stále poroste, až Pán v moci a velké slávě sestoupí s nebe, aby vtiskl znamení konečného vítězství svým věrným.

Dílo, které je před námi, vypne každou sílu lidské bytosti. Bude vyžadovat silnou víru a stálou bdělost. Časem budou těžkosti, s nimiž se setkáme, skoro zmalomyslňující. Lekneme se velkého úkolu. A přece budou služebníci Boží s jeho pomocí triumfovat. Proto, mí bratři, prosím vás, abyste nebyli unaveni pro zkušenosti bohaté na zkoušky, kterou jsou před vámi. Ježíš bude s vámi, předejde vás svým Duchem svatým a připraví vám cestu, bude vaším pomocníkem ve všech těžkostech a nesnázích.

Proto skláním svá kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, který je pravým Otcem všeho, co se nazývá dětmi v nebi a na zemi, aby vám dal sílu podle bohatství své slávy, abyste byli silní jeho Duchem na vnitřním člověku, aby Kristus bydlel skrze víru ve vašich srdcích a aby byli láskou vkořeněni a upevněni, abyste mohli pochopit se všemi svatými, jaká by byla šířka a délka a hloubka a výška, také poznat lásku Kristovu, která přesahuje všechna poznání, abyste byli naplněni veškerou plností.

Tomu však, který může vrchovatě činit nade vše, oč prosíme nebo čemu rozumíme, podle moci, jež v nás působí, jemu buď čest v církvi, která je v Kristu Ježíši v každé době, od věku na věky. Amen.“ (GCB 1913,pp.164-165)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy