EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Učení o bezhříšnosti

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Učení o bezhříšnosti

Při rodinné pobožnosti na mně onoho večera spočinul Duch Boží a bylo mi ve vidění ukázáno mnoho věcí. Bylo mi ukázáno, že tito muži způsobili Božímu dílu velké škody. Zatímco předstírali, že jsou posvěcení, přestupovali svatý zákon. Měli zkažené srdce a ti, kteří se s nimi spojili, byli v satanském klamu a poslouchali jejich tělesné pudy místo Slovo Boží.

Byli toho názoru, že ti, kteří jsou posvěceni, nemohou hřešit. A to zcela přirozeně vedlo k víře, že pohnutky srdce a přání posvěcených jsou vždy správná a že zde není nebezpečí, že by je svedly k hříchu. V souhlase s tímto mudráctvím hověli pod pláštěm posvěcení nejhrubším hříchům a svým sváděním a hypnózou nabyli pozoruhodné moci nad několika svými spojenci, kteří neviděli zlo těchto zdánlivě krásných, ale svůdných učení.

Jejich moc, kterou provozovali na lidech, byla hrozná, neboť zatímco vlivem magnetismu upoutali jejich pozornost, svedli nevinné a nic netušící k víře, že je to vliv Ducha Božího. Proto ti, kteří přijali jejich učení, byli svedeni k víře, že oni a jejich spojenci, kteří předstírali, že jsou zcela posvěceni, se mohou oddat všem přáním svého srdce, aniž by hřešili.

Jejich klamy a falešná učení mi byly zřetelně ukázány a viděla jsem hrozné zápisy proti nim v knihách záznamů a hroznou vinu, jež na nich spočívala, protože předstírali, že jsou cele posvěceni, zatímco jejich každodenní činy byly v Božích očích zlé.

Za několik dní byla povaha těchto osob zjevena lidem a vidění, jež mi o nich bylo dáno, bylo dokonalé zadostiučinění.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy