EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Přátelský soucit a rady

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Přátelský soucit a rady

Nyní jsem svěřila své matce všechna svá soužení a těžkosti. Prokázala mi láskyplnou náklonnost, povzbuzovala mne a radila, abych se šla poradit k br. Stockmanovi, který tehdy zvěstoval adventní poselství v Portlandu. Velmi jsem mu důvěřovala, protože to byl oddaný služebník Kristův. Když vyslechl mé vidění, položil něžně ruku na mou hlavu a se slzami v očích řekl: „Ellen, ty jsi jen dítě. Na svůj věk máš jedinečnou zkušenost. Ježíš tě jistě připravuje pro zvláštní dílo."

Pak mi řekl, že i kdybych byla osobou zralého věku a byla takto trápena zoufalstvím a pochybnostmi, ví, že je pro mne naděje v lásce Ježíšově. Právě ty úzkosti, jež jsem vytrpěla, jsou jistým důkazem, že na mě pracuje Duch Páně. Řekl, že zatvrdí-li se hříšník ve svém provinění, nepoznává velikost svého přestoupení, ale lichotí si, že je spravedlivý a že není žádného nebezpečí. Duch Páně ho opustí a stane se nevšímavým a lhostejným nebo opovážlivě vzpurným. Tento dobrý muž mi vypravoval o Boží lásce k bloudícím dětem. Bůh místo toho, aby se radoval nad jejich přestoupením, touží je k sobě přitáhnout prostou vírou a důvěrou. Mluvil o veliké lásce Kristově a o plánu vykoupení.

Bratr Stockman mluvil o mé dřívější návštěvě a řekl, že je to skutečně vážná zkouška, ale napomínal mne, abych věřila, že ruka milujícího Otce nebude ode mne odňatá, že v dalším životě, až odejde mlha obkličující mou mysl, poznám moudrost Božské prozřetelnosti, která se mi zdála tak krutou a tajuplnou. Ježíš řekl svým učedníkům: "Co já činím, ty nevíš nyní, ale potom zvíš." (J 13,7) Ve velké budoucnosti nebudeme již vidět vše jako v zrcadle, ale na tajemství Boží lásky budeme pohlížet tváří v tvář.

„Jdi klidně svou cestou, Ellen," řekl, “jdi domů a důvěřuj Ježíši, neboť nezadrží svou lásku pravému hledajícímu." Potom se za mne vážně modlil a zdálo se, že Bůh jistě vyslyší svého svatého, i kdyby mé pokorné prosby zůstaly nevyslyšeny. Mé mysli se velmi ulehčilo a bídné otroctví pochybností zmizelo, když jsem naslouchala moudrým a láskyplným radám tohoto učitele v Izraeli. Odešla jsem od něho potěšena a povzbuzena.

Za těch několik málo minut, v nichž jsem dostala poučení od bratra Stockmana jsem nabyla většího poznání něžné a soucitné lásky Boží, než ze všech kázání a napomenutí, jež jsem kdy slyšela.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy