EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Misijní práce - nejvyšší vzdělání

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Misijní práce - nejvyšší vzdělání

„Pán zajisté požehná všechny, kteří touží být jiným k požehnání. Škola by měla být vedena tak, by učitelům a žákům věrným použitím svých hřiven přibývaly síly. Praktickým použitím toho, co se naučili, budou stále růst v moudrosti a poznání. Zásadám, podle kterých máme žít a pracovat, se musíme učit z knihy knih. Zatímco všechny Bohem dané schopnosti věnujeme tomu, který má na ně největší právo, můžeme udělat pokrok ve všem, co si zasluhuje naši pozornost.

Naše školy musí být vedeny Bohem. Mladí muži a ženy mají vykonat dílo, které ještě není vykonáno. Existuje ještě větší počet mladých lidí, kteří by měli využít příležitosti, jenž dává náš výchovný ústav. Potřebují tělesnou práci, která je naučí vést činný, energický život. Žádný druh práce nesmí být naší škole cizí. Naše žáky by měli vyučovat moudří, rozumní a bohabojní učitelé. Každé odvětví díla by mělo být vedeno důkladným, systematickým způsobem, který může být zajištěn a proveden dlouhou zkušeností a moudrostí.

Kéž by učitelé pochopili důležitost těchto předmětů a vyučovali zemědělství i jiným řemeslům, kterým by žáci měli rozumět. V každé práci se snažte o dosažení nejlepších výsledků. Vneste moudrost Božího Slova do práce, aby žáci mohli správně pochopit zásady a dosáhli co nejvyššího stupně poznání. Cvičte své Bohem propůjčené schopnosti a uplatněte všechny své síly ve využití půdy, jež náleží Pánu. Studujte a pracujte, abyste ze zasetého semene obdrželi nejlepší výsledky a největší žeň, aby byla připravena velká zásoba jak pozemského, tak i duchovního pokrmu pro rostoucí počet žáků, kteří přicházejí, aby se vzdělávali na křesťanské pracovníky.“ (6T 182,189,191,192)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy