EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dozrávání ke žni

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Dozrávání ke žni

Stanové shromáždění ve Worcester, Mass., od 22. do 28. srpna byla pro mne zvláštní příležitostí. Setkala jsem se tam s mnoha věřícími, z nichž někteří byli spojeni s dílem od začátku třetího andělského poselství. Od našeho posledního stanového shromáždění padl na svém místě bratr Hastings, jeden z věrných nositelů břemen. Byla jsem zarmoucena, když jsem viděla jiné, skloněné slabostmi stáří, přesto jsem se však radovala, že jsem je viděla tak dychtivě naslouchat slovům života. Zdálo se, že v jejich srdcích hoří láska k Bohu a k jeho pravdě a že září z jejich obličejů. Jejich oči se často plnily slzami ne ze zármutku, ale radostí, když přijímali z úst jeho služebníků poselství Boží. Tito letití poutníci se zúčastnili skoro všech shromáždění, jakoby se obávali, že by jako Tomáš mohli být nepřítomní, až Ježíš vstoupí a řekne: Pokoj vám...

Jako dozrávající setba se tito osvědčení a věrní připravují ke žni. Jejich práce je téměř vykonána. Mohli by jim být dovoleno zůstat, až se Kristus zjeví v nebeských oblacích ve velké síle a slávě. Snad nějakou dobu vystoupí z řad a usnou v Ježíši. Avšak zatímco tma přikrývá zemi a mrákota národy, mohou tyto děti světla pozvednout hlavy a radovat se s vědomím, že se jejich vykoupení blíž...

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy