EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Cesta poslušnosti

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Cesta poslušnosti

V neděli ráno jsem mluvila k 75 pracovníkům tiskárny Review and Herald. Týden předtím jsem stála před podobnou společností v Pacific Press a ukazovala jim, jak je důležité jednat podle zásad. Nyní jsem mluvila o tomtéž a napomínala všechny, aby se nedali odvést od spravedlnosti. Varovala jsem je před nutným setkáním se s nepřátelskými vlivy a před pokušeními, jež je budou svírat, takže každý, kdo není zakořeněn a upevněn v pravdě, by mohl být pohnut z jistého základu…

V neděli večer jsem byla pozvána do sanatoria. Velkému počtu posluchačů jsem říkala: „Kdož chce milovati život, a viděti dny dobré, skrocujž jazyk svůj od zlého, a ústa jeho ať nemluví lsti. Uchyl se od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stihej jej. Nebo oči Páně na spravedlivé, a uši jeho k prosbám jejich, ale zúřivý obličej Páně na ty, kteříž činí zlé věci.“ (1 Pt 3,10-12)

Cesta poslušnosti Boha je cestou ctnosti, zdraví a štěstí. Plán vykoupení, jak je zjeven v Písmu svatém, otevírá cestu, jíž může člověk dosáhnout blaženosti, prodloužit své dny na zemi a těšit se z přízně nebes a obdržet budoucí život, který je v souladu s životem Božím…

Jistota, že je s námi Bůh spokojen, posílí tělesné zdraví. Ochraňuje duši proti pochybnosti, zmatku a nadměrné bolesti, čímž jsou tak často tělesné síly podryty a vyvolány nejvíce trýznící a oslabující nervové nemoci. Bůh, jehož slovo nikdy nezklame, řekl, že jeho oko bdí nad spravedlivými a že jeho ucho je otevřeno jejich prosbám…

V pondělí večer, 26. srpna jsem opět mluvila k zaměstnancům tiskárny Review:

V našich ústavech jsou mnozí v nebezpečí, že ztroskotá jejich víra. V těchto odvětvích Božího díla bude satan působit bludy. Soustředí své útoky na tato důležitá zařízení a nepohrdne žádným prostředkem, jímž by ochromil jejich činnost… V těchto nebezpečných dobách bychom se měli starat o to, abychom nezavrhli paprsky světla, které nám nebe milostivě posílá, neboť jejich pomocí máme rozeznat vychytralé plány nepřítele. Každou hodinu potřebujeme světlo z nebe, abychom mohli rozeznávat mezi svatým a nečistým, mezi věčným a časným.

Všichni, kteří zůstanou čistí a neposkvrnění duchem a vlivy vládnoucími v této době, budou mít těžké boje. Projdou velkým soužením, umyjí roucho své povahy a zbělí je v krvi Beránkově. Ti budou zpívat píseň vítězství v říši slávy. Ti, kteří trpí v Kristu, budou účastníky jeho slávy.“ (RH 16. 10. 1883)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy