EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Členové jako misionáři pro Boha

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Členové jako misionáři pro Boha

Když jsem se dívala na shromáždění věřících a zaznamenala slavnostní, vážný výraz v jejich obličejích, spočinul můj zrak na mnohých, kteří znali pravdu a kteří by mohli pro Boha vykonat dílo, jen kdyby znalost pravdy byla posvěcená. Myslela jsem: kdyby tito všichni poznali své závazky k Bohu a svou povinnost k bližnímu a kdyby pracovali podle schopností daných jim Pánem, jaké světlo by z nich zářilo do Massechusetts a rozšířilo se až do jiných států! Kdyby každý, kdo předstírá, že věří třetímu andělskému poselství učinil Slovo Boží pravidlem svého jednání a s přísnou poctivostí vykonával svou práci jako služebník Kristův, pak by se tento lid stal mocí ve světě.

Za duše nejsou zodpovědní jen ti, kteří káží a vyučují. Každý muž a každá žena, která zná pravdu, by měli být spolupracovníky Krista… On požaduje od prostých členů misijní činnost. Bratři, vyjděte se svými biblemi, navštivte lidi v jejich domovech, předčítejte rodině a všem, kteří chtějí ještě vejít. Vyjděte s pokorným srdcem a stálou důvěrou v milost a milosrdenství Boží a dělejte, co můžete….

Jsou lidé, kteří ve svém životě nepřednesli jedinou přednášku, kteří by však měli pracovat pro záchranu duší. Není nutné mít velké nadání ani vysoké postavení. Je však velmi třeba mužů a žen, jenž znají Ježíše a jsou důvěrně seznámení se skutečností jeho života a smrti…

Více než vynikající muže potřebuje Pán muže dobré, věrné a pokorné. Bůh volá lidi všech tříd a všech povolání, aby pracovali v jeho díle. Přeje si muže ochotné začít na nejnižším stupni a je-li třeba, jíst svůj vlastní chléb a klidně vykonávat svou povinnost. Takové, kteří se nedají odstrašit od pilné práce k získávání prostředků ani v přísném hospodaření při výdeji peněz a kteří jsou ochotni využít času a peněz pro Mistra ve svých vlastních rodinách a sousedství. Bude-li dílo reformy prováděno v každé rodině, bude církev žít a prospívat. Nejdříve musí být uvedeny do pořádku věci ve vlastní rodině. Dílo potřebuje ty, kdo umí pracovat doma, kdo studuje bibli, prožívají její učení a budou vychovávat děti v bázni Boží. Potom ať se usiluje pilně a vytrvale o jiné s vážnou modlitbou o pomoc božské milosti a síly, takto vykáže misijní práce velké úspěchy.

Ať jste kdekoliv, je to jen duch, srdce, správné předsevzetí a denní život, co určuje hodnotu muže. Nepokorných, mnohomluvných, panovačných mužů v tomto díle není potřeba. Všude se vyskytnou lidé takových povahových vlastností. Mnozí mladí muži s malými zkušenostmi se tlačí vpřed, neprojevují žádnou úctu ke stáří nebo úřadu a urazí se, je-li jim udělena rada nebo jsou-li pokáráni. Máme už mnoho takových mužů zralejšího věku, kteří jsou zásadami udržováni v rovnováze, kteří se umí modlit a mluvit, kteří povstanou před stářím a ctí šedivou hlavu.

Dílo Boží trpí nedostatkem pracovníků, jenž mají porozumění a duchovní sílu. Mí bratři a sestry, Pán vám požehnal na rozumových schopnostech, které dávají možnost velkého rozvoje. Vzdělávejte své vlohy s vytrvalou vážností. Cvičte a ukázňujte ducha studováním, pozorováním a přemýšlením. Nemůžete dosáhnout Božího souhlasu, dokud nepoužijete každé schopnosti. Duchovní síly se posílí a rozvinou, jestliže v bázni Boží, v pokoře a s vážnou modlitbou přistupujete k práci. Rozhodné předsevzetí učiní divy. Buďte upřímní, pevní a rozhodní křesťané. Vyvyšte Ježíše, mluvte o jeho lásce, vypravujte o jeho moci a nechejte tak vyzařovat své světlo do světa. (RH 13. 11. 1883)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy