EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


34. kapitola - Širší plány

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

34. kapitola - Širší plány

Když jsem byla v roce 1874 v Kalifornii, měla jsem velmi působivý sen, v němž mi bylo představeno působení tisku v díle zvěstování trojandělského poselství. Zdálo se mi, že se někteří kalifornští bratři radili a uvažovali o nejlepších plánech pro práci v nastávajícím létě. Někteří pokládali za moudré vyhnout se velkým městům a pracovat v menších osadách. Můj muž vážně radil, že by měly být udělány rozsáhlejší plány a vynaloženo větší úsilí, což by se lépe shodovalo s povahou našeho poselství.

Potom přišel mezi shromážděné mladý muž, jehož jsem často viděla ve svých snech. Poslouchal s velkým zájmem pronesená slova a pak s rozvahou a velitelskou jistotou řekl: Města a vesnice tvoří díl vinice Páně. Musí tedy slyšet výstražné poselství. Nepřítel pravdy se zoufale namáhá, aby lid Boží odvedl od pravdy k bludům… Musíte zasévat u všech vod. I když neuvidíte hned výsledek práce, ať vás to nezmalomyslní. Vaším příkladem ať je Kristus. Měl mnoho posluchačů, ale málo následovníků. Noe kázal před potopou sto dvacet let, přesto bylo z tak velkého množství lidí, kteří v té době žili na zemi, zachráněno jen osm osob.

Posel pokračoval: Máte příliš omezené názory na dílo pro tuto dobu. Pokoušíte se dílo plánovat tak, abyste ho mohli obejmout svými pažemi. Musíte svůj rozhled rozšířit. Vaše světlo nesmí být postaveno pod kbelík nebo pod lože, ale na svícen, aby svítilo všem, kteří jsou v domě. Váš dům je svět…

Pravdivost a závaznost čtvrtého přikázání musí být lidem přestavena v jasných rysech. Vy jste mojí svědkové! Poselství půjde s mocí do všech dílů světa, do Oregonu, do Evropy, Austrálie, k ostrovům, ke všem národům, jazykům a lidem. Střežte vážnost pravdy. Vzroste do velkých rozměrů. Mnohé kraje čekají na větší světlo, které po ně Pán má a vaše víra je omezená, je příliš malá. Váš pojem o díle se musí značně rozšířit. Velká města musí slyšet poselství pravdy. Jděte vpřed. Bůh bude mocně působit, budete-li před ním chodit v pokoře. Mluvit o nemožnostech není víra. U Boha není nic nemožného. Světlo závaznosti zákona Božího má svět zkoušet a zvážit…

V mém posledním vidění mi bylo ukázáno, že máme pokračovat v rozšíření a upevnění díla v Kalifornii, které již začalo. Bylo mi ukázáno, že v Kalifornii, Austrálii, Oregonu a jiných územích bude muset být vykonáno mnohem více misijní práce, než si náš lid kdy myslel nebo představoval a plánoval. Bylo mi ukázáno, že nejdeme tak rychle kupředu, jak nám Prozřetelnost nabízí a připravuje cestu. Bylo mi ukázáno, že přítomná pravda by se mohla stát v Kalifornii mocí, kdyby v poselství věřící nedávali nepříteli místo svou nevěrou a sobectvím, ale soustředili své snahy na jeden cíl, a to na výstavbu díla přítomné pravdy.

Viděla jsem, že na pobřeží Pacifiku bude vydáván časopis. Bude tam založeno sanatorium a vybudováno nakladatelství.

Čas je krátký a na všech, kteří věří tomuto poselství by měla spočívat slavnostní odpovědnost, aby samostatně pracovali, jejich vliv aby působil na správné straně a nepostavili se ani slovem, ani skutkem proti těm, kteří se snaží podporovat zájmy díla Božího. Obzory našich bratrů jsou příliš úzké. Očekávají jen málo. Jejich víra je příliš malá.

Časopis vydávaný na břehu Pacifiku by poselství propůjčil sílu a vliv. Málo prospěje světu světlo, které nám Bůh dal, když by ho nebylo vidět. Říkám vám, náš obzor se musí rozšířit. Vidíme věci blízké, ne však vzdálené.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy