EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


XVII. Vzrůst duchovních sil - 73. Odpovědnost za věčný podíl

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

XVII. Vzrůst duchovních sil - 73. Odpovědnost za věčný podíl

Zvláštní nebezpečí pro děti za našich dnů. - Žijeme v nešťastné době pro děti. Silný proud strhuje do záhuby a je třeba více než dětské zkušenosti a síly, abychom se postavili proti proudu a nebyli jím strženi. Zdá se, že mládež je většinou v Satanově zajetí a on společně se svými anděly ji vede do jisté záhuby. Satan se svými zástupy bojuje proti vládě Boží a všechny ty, co mají touhu dát mu své srdce a uposlechnout jeho podmínky, chce Satan poplést a přemoci svým pokušením takže ztratí odvahu a boj vzdají. - 1T 397

Ještě nikdy jsme nepotřebovali mít tak úzký vztah k Bohu jako v těchto dnech. Největší nebezpečí, které ze všech stran obklopuje lid Boží, vždycky vyplývalo z přizpůsobování se k světskému jednání, myšlení a zvykům. Zvláště mládež je ve stálém nebezpečí. Rodiče by měli být jejich ochranou před Satanovými úskoky. Ačkoliv on se snaží udělat z jejich dětí trosky, rodiče si troufají tvrdit, že nehrozí žádné nebezpečí. Ať je to v žádném případě ani nenapadne, zapomínají totiž na svoji povinnost, připravit se na věčný život. - RH 13. 6. 1882

Rodiče nemají většinou zájem. - Je smutné, když rodiče jsou chladní v duchovním životě a protože upadá jejich zbožnost a potřeba nesobecké lásky k Bohu, neuvědomují si velkou odpovědnost, která na ně připadá, aby trpělivě a svědomitě vedli své děti k dodržování cesty Páně. - ST 17. 9. 1894

Rodiče se většinou snaží učinit vše, co je v jejich silách, aby je zajistili před tvrdou životní realitou, před těžkostmi, které by je mohly postihnout v budoucnosti, když se budou muset rozhodnout pro konání dobra nebo zla a tedy budou pod tíhou pokušení. Pak budou shledány slabými tam, kde by měly být silní. Pak budou váhat mezi zásadou a povinností a lidskost bude trpět jejich slabostí. - Pacific Health Journal, January, 1890

Nanejvýš důležitá práce se zanedbává. - Jeden z hlavních důvodů proč je dnes ve světě tolik zla, spočívá v tom, že rodiče se zajímají o docela jiné problémy a docela se vzdali nanejvýš důležitého úkolu - trpělivé a laskavé výchovy dětí na cestě k Pánu. - CT 129

Rodiče si osvojili znalosti v mnoha věcech, ale nezískali zásadní poznání, poznání o Kristu, jako osobním Spasiteli. Jestliže Kristus bude přebývat v jejich domovech a matky ho budou mít za svého rádce, pak budou vychovávat své děti od nejútlejšího dětství na zásadách pravé zbožnosti. - ST 22. 7. 1889

Satanovi je umožněna kontrola. - Protože muži i ženy neposlouchají Boha, ale jdou podle svých vlastních cest a zvrácených představ, Satanovi je dovoleno rozvinout v jejich rodinách jeho pekelný prapor a projevit svoji moc na nemluvňatech, dětech i na mládeži. Jeho hlas a vůle jsou vyjádřeny v nepotlačené vůli a pokřiveného charakteru dětí a skrze ně se snaží ovládat a uskutečňovat své plány. Bůh je zneuctíván projevy zvrácené povahy, a to vylučuje vážnost k Němu a ovlivňuje poslušnost k Satanovým pokušením. Hřích, kterého se rodiče dopouštějí tím, že dovolují Satanovi nastolit jeho moc, si nelze ani domyslet. - 5T 325

Mnozí rodiče při výchově svojí bláhovou shovívavostí a vycházením vstříc s chutěmi a vášněmi jsou zodpovědní za deformované cesty a sklony svých dětí. Satan tak může kontrolovat celou osobu těmito skony a vést ji k neposlušnosti Božích zákonů. Není v silách rodičů, aby ovládali celý dům jako Abraham. A co je výsledkem? Děti i mládež jsou pod rebelovou vlajkou. Nejsou ovládány, ale jednají podle svého vlastního rozhodnutí. Jediná naděje pro děti je naučit je odříkání a neuspokojovat vlastní záliby. - Letter 117, 1898

Velká bitva před neukázněnými dětmi. - Děti, které jsou takto neukázněně vychovávány, se musí naučit všemu, chtějí-li se stát Kristovými následovníky. Na celou jejich náboženskou zkušenost měla nepříznivý vliv výchova v dětství. Často se u nich ukazuje stejná paličatost. Je to stejný nedostatek sebezapření, stejná nedůtklivost při pokárání, stejná sebeláska a neochota prosit o radu druhé, nebo dát se ovlivnit úsudkem druhých, stejná lhostejnost, vyhýbání se nést břemeno a nedostatek odpovědnosti. Toto všechno je zjevné v jejich vztahu k církvi. Mají možnost zvítězit, ale jaká je to těžká bitva! Jaký velký spor! Jak těžké projít dokonalou výchovou, která je pro ně nutná, aby se pozvedli ke Kristovu charakteru. Jestliže mladí lidé nakonec zvítězí, bude jim umožněno vidět před jejich proměněním, jak blízko byla propast, aby přišli do věčné záhuby, protože neměli správnou výchovu v mládí a nenaučili se od dětství pokoře. - 1T 219. 220

Je třeba se posilnit proti špatným vlivům. - Rodiče, převzali jste zodpovědnost za uvedení dětí do tohoto světa a při tom jste se nepoučili, že jste zodpovědní za jejich životy a duše. Ony jsou fascinovány a přitahovány lákáním světa. Můžete je vychovat tak, aby byly odolné proti těmto vlivům. Můžete je vychovat tak, aby mohly unést životní odpovědnost a uvědomit si své závazky k Bohu, pravdě, povinnostem a pokud je dodrží, bude to mít vliv na jejich příští, nesmrtelný život. - ST 9. 12. 1875

Mládež v dnešní době není obeznámena se satanovými plány. Rodiče by se v této nebezpečné době měli probudit, měli by vytrvale a soustavně pracovat a znemožnit, aby nepřítel mohl jako první navázat styk. Měli by poučit děti pro všechny i běžné situace denního života, ať už jsou doma nebo na procházce, ať vstávají nebo uléhají. - ST 26. 2. 1880

Děti musí být vedeny ke stálé bdělosti a po stezce spravedlnosti. Satan začíná své dílo od jejich útlého mládí a vytváří předpoklady pro taková přání, která Bůh zakázal. Bezpečnost dětí závisí většinou na bdělosti, všímavosti a zájmu, jaký o děti projevují rodiče. - RH 13. 3. 1894

Rodiče by neměli připustit nic, co by jim bránilo věnovat svým dětem všechen potřebný čas a naučili je, v čem spočívá naprostá poslušnost Pána a spolehnutí se na Něj. - CT 129

Rodiče, probuďte se ze své smrtelné dřímoty. - V důsledku lhostejnosti rodičů mnoho dětí dospívá k názoru, že rodiče o ně nemají zájem. Nemělo by to dospět tak daleko a ti, kteří mají děti, měli by si zařídit své domácí zaměstnání nebo obchodní záležitosti tak, aby se nic nemohlo vetřít mezi ně a děti a nemohlo změnit vliv rodičů při jejich vedení ke Kristu. Měli byste učit své děti na základě Ježíšovy lásky, aby zůstaly čisté ve svém srdci, při svém chování a konverzaci…

Pán chce konat své dílo v dětských srdcích, pokud rodiče chtějí spolupracovat s božskou mocí, ale nechce na sebe převzít ty povinnosti, které byly určeny pro vás. Rodiče, musíte se probrat z vašeho smrtelného spánku. - RH 25. 10. 1892

Naší velkou nadějí je náboženství doma. - Rodiče usnuli. Děti se před jejich zraky řítí do záhuby a Pán chce pomocí příkazů a příkladů ukázat skrze své posly lidem na nutnost učit náboženství doma. Zdůrazňujte to před rodinným shromážděním. Přesvědčujte o této vznešené povinnosti tak dlouho opomíjené s klidným svědomím. To rozruší ducha farizejství a odporu k pravdě, jako nic jiného. Náboženství doma je naší velkou nadějí a velkou šancí na obrácení celé rodiny k pravdě Boží. - MS 21, 1894

Satanova síla může být zlomena. - Rodiče mají mnohem větší povinnost, než si představují. Hříšná náklonnost dětí je odděluje od Boha. Ježíš dal svůj život, aby mohl navázat jejich přerušené spojení s Bohem. Po prvém Adamovi získal člověk jen vinu a odsouzení k smrti. Kristus však překročil a překlenul ta místa, kde Adam padl, a trpělivě snášel všechny zkoušky kvůli člověku. Kristův dokonalý příklad a milost Boží umožnily, aby se učili, postupovali krok za krokem a postupně přijímali jeho poučení, jak odevzdat své srdce a svoji vůli Kristu a zlomit tak Satanovu moc. - Letter 68, 1899

Otcové a matky, obhajujte plnost víry před syny a dcerami. Ať neslyší jediné nesnášenlivé slovo z vašich rtů. Bude-li třeba, učiňte svým dětem upřímné doznání, aby se nedaly svést na cestu marnosti a znelíbily by se Pánu, který poslal svého Syna na tento ztracený svět proto, aby všichni mohli dostat odpuštění a prominutí hříchů…

Rodiče vy, kteří různými způsoby zraňujete city svých dětí, Bůh si přeje, abyste ihned splnili svoji povinnost a dávali si pozor, dokud se říká dnes a není pozdě. - Letter 66, 1910

Rodiče mají nejvzácnější misijní pole. - Zformování charakteru vašich dětí podle Božího vzoru učiňte náplní svého života. Budou-li mít vnitřní přitažlivost, pokoru a tichost ducha, pak to bude důsledkem vašeho stálého vedení, aby si zamilovaly učení slova Božího a usilovaly víc o Ježíšovu pochvalu než o uznání světa. - RH 9. 10. 1883

Jako dělníci Boží bychom měli začít u svých nejbližších, tedy ve své vlastní rodině. Není důležitější misijní pole. - MS 19, 1900

Potřebujeme v našich domovech misijní horlivost, aby mohli do našich rodin vnést slovo života a vedli je k hledání domova v království Božím. - MS 101, 1908

Vedení a vzdělávání dětí je nejvzácnějším misijním dílem, na které si může troufnout každý člověk. - 6T 205

Rodiče jako umělci ztvárňují živou hmotu. - Jak svědomitě a vytrvale pracuje umělec, aby přenesl na plátno dokonalou podobu svého modelu. Jak poctivě sochař vysekává dlátem z kamene kopii svého protějšku. Tak i rodiče mohou opracovávat, kultivovat a dále rozvíjet své děti podle daného vzoru Krista Ježíše. A jako trpělivý umělec studuje, snaží se a dotváří své dílo, aby výsledek jeho práce byl dokonalý, tak ani rodiče by neměli považovat čas strávený výchovou dětí za promarněný, ale za užitečný a připravující je pro věčné království. Práce umělce je zanedbatelná a nedůležitá ve srovnání s povinnostmi rodičů. Jedni opracovávají neživou hmotu, kterou přetváří v krásu, ale ti druzí pracují s živou lidskou bytostí, jejíž život se může vyvíjet k dobru nebo zlu, k požehnání nebo prokletí lidstva, může vést k zatracení nebo věčnému životu v budoucím bezhříšném světě. - Pacific Health Journal 5, 1890

Veďte je k dokonalému cíli. - I Kristus byl kdysi malým dítětem. Kvůli němu si važte dětí. Dívejte se na ně jako na posvátnou povinnost, kterou není třeba rozmazlovat a dělat z nich idoly, ale které je třeba vést k čistému a povznášejícímu životu. Ony jsou Božím vlastnictvím. On je miluje a volá vás, abyste s Ním spolupracovali ve vedení a vytvořili u nich dokonalý charakter. Pán požaduje dokonalost od své spasené rodiny. On od nás očekává dokonalost, kterou Kristus projevil ve své lidské podobě. Otcové a matky potřebují hlavně pochopit nejlepší způsoby výchovy, a to ve spolupráci s Bohem. - MS 19, 1900

Je třeba obrácených rodičů. - Ve dne i v noci mě tíží myšlenka, jak velmi potřebujeme obrácené rodiče. Kolik je těch, co potřebují pokořit své srdce před Bohem a být ve správném vztahu k nebi, když se budou snažit vyvíjet úsilí k záchraně své rodiny. Měli by vědět, co je třeba udělat pro získání věčného života, chtějí-li své děti vychovávat k věčnému spasení. Každý den se jim může dostat světla z nebe do duší, každý den mohou přijmout vliv Ducha svatého do srdce i mysli. Každý den jim je dostupné slovo Pravdy a jeho přijetí i ovlivnění života. - MS 53, 1912

Na rodičích spočívá velká odpovědnost a měli by se ze všech sil snažit poctivě splnit Bohem určené poslání. Jakmile poznají potřebu zaměřit všechny svoje lidské síly k výchově svých dětí pro Boha, pak bude odstraněna velká část lehkomyslností a neodůvodněných tvrzení, která jsou nyní tak často vidět. Nebudou považovat žádnou oběť ani námahu za příliš velkou, jen když budou připraveni sejít se radostně s Pánem! To je nejvzácnější část jejich služby jako následovníků Božích a na toto bychom neměli nikdy zapomenout. - MS 27, 1911

Vzhlížej stále k Ježíšovi. - Rodiče, … použijte veškerou svoji intelektuální a mravní sílu k záchraně svého malého stáda. Síly pekla se spojí na jeho zničení, ale Bůh pozvedne pro vás svoji korouhev proti nepříteli. Modlete se víc než dosud. Láskyplně a citlivě učte své děti, aby se obracely k Bohu jako svému nebeskému Otci. Svým vlastním příkladem je učte sebeovládání a prospěšnosti. Povězte jim, že Kristus nežil pro vlastní potěšení.

Nechejte na sebe působit paprsky nebeského světla, ať ozáří vaší stezku. Jako Kristus přebývá ve světle, i vy buďte ve světle. Když se ujmete úkolu pomáhat svým dětem, aby sloužily Bohu, dostaví se i nepříjemná pokušení a zkoušky. Neztrácejte svoji oporu a přimkněte se k Ježíšovi. On říká: „Zdali sváže sílu mou, aby učinil se mnou pokoj”. Iz 27, 5 Potíže budou narůstat, setkáte se s překážkami, ale vzhlížejte stále k Ježíšovi. Nastanou-li nepředvídané události, ptejte se: „Co mám teď dělat, Pane?” Odmítáte-li se sužovat nebo nadávat, Pán vám ukáže východisko. Pomůže vám, abyste použili své výmluvnosti v křesťanském duchu, a ve vašem domově zavládne mír a láska. Setrváte-li důsledně ve svém jednání, mohou z vás být doma hlasatelé evangelia a prostředníci milosti pro vaše děti. - CT 156. 157

Tato práce se vyplatí. - Chceme-li přivést děti na cestu k Bohu, není to zadarmo. Stojí to matčiny slzy a otcovy modlitby. Vyžaduje to neúnavné úsilí, trpělivé poučování, stále a znovu po troškách. Ale taková práce se vyplatí. Rodiče tak mohou kolem svých dětí postavit opevnění, které je ochrání před zlem tak strašně zaplavujícím svět. - RH 9. 7. 1901

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy