EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


72. Bitva o reformu

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

72. Bitva o reformu

Je nutná upřímná lítost a účinné rozhodnutí. - Ti, kteří narušují svá vlastní těla, nemohou zakusit Boží milost, dokud neprojeví upřímnou lítost, dokonalou svatost v bázni Boží a nezmění se zcela. - Appeal to Mothers, p. 29

Chce-li si někdo na tomto světě uchovat zdraví a také získat spásu pro věčný život, pak má naději jedině tehdy, pokud navždy opustí své špatné návyky. Pokud se však tyto škodlivé návyky za dlouhou dobu zakořenily, pak si to vyžaduje účinné rozhodnutí, bez něhož nelze odolat pokušení ani se vzepřít zhoubným požitkům. - Appeal to Mothers, p. 27

Myšlenky se musí kontrolovat. Poznámka: Toto je další výtah z dopisu tvrdohlavé mládeži, která prováděla tajně nemorálnosti. - Měli byste kontrolovat své myšlenky. Není to snadný úkol. Nemůžete toho dosáhnout bez usilovného a náročného snažení. … Pokud si libujete v marných představách a dovolujete svojí mysli, aby se zabývala nečistými tématy, pak máte před Bohem stejnou vinu, jako byste své myšlenky realizovali. To co brání jejich provedení ve skutek je nedostatek příležitosti. Denní i noční, stavění vzdušných zámků, to jsou krajně nebezpečné návyky. Když se jednou zakoření, je skoro nemožné je vymýtit a zaměřit myšlenky i čistým, svatým a vznešeným úvahám. Chceš-li mít vliv na svoji mysl a zabránit bezcenným a zhoubným myšlenkám, aby neposkvrnily tvoji duši, pak musíš spolehlivě střežit své oči, uši a svoje smysly. Síla Boží milosti dokončí pak sama toto požadované dílo. - 2T 561

Podřízení vášní a nálad rozumu. - Bůh od tebe žádá, abys kontroloval nejen své myšlenky, ale i své nálady. Tvé spasení závisí na tom, jak je dovedeš ovládnout. Vášně a nálady jsou mocné síly. Jsou-li použity nesprávně, vedeny špatnou motivací nebo nesprávným směrem, pak jsou nástrojem k vašemu zničení a učiní z vás trosku bez naděje a bez Boha.

Představy musí být prakticky a stále kontrolovány, pokud své vášně a nálady podřizujete rozumu, svědomí a charakteru…

Pokud nebudeš kontrolovat své myšlenky, svoji četbu a svá slova, tvoje představivost se stane chorobně beznadějnou. Čti Bibli pozorně, zbožně a nechej se vést jejím učením. V tom je tvá bezpečnost. - 2T 561-563

Upři své smysly proti zlu. - Ti, kteří touží po moudrosti od Boha, nemusí se stát hlupáky a poznávat hříšnosti tohoto věku, aby zmoudřeli. Pokud nechtějí vidět a poznávat zlo, mohou zavřít oči. Mohli by si zacpat i své uši, aby neslyšeli o zlu, ale přidrží se zkušeností, kontrolují svůj jazyk, aby neřekli nic špatného, v jejich ústech aby nebyla nalezena lest, která by mohla potřísnit jejich čistotu myšlení a skutků. - Appeal to Mothers, p. 31

Vyvarujte se pohledu a čtení o věcech, které by vás inspirovaly k nečestným myšlenkám. Pěstujte mravní a intelektuální síly. - 2T 410

Vyvarujte se nečinnosti spojené s přílišným studiem. - Přílišné studium vytváří zvýšení krevního tlaku v mozku, následkem toho sníženou schopnost sebekontroly a příliš často má vliv na popudlivost a náladovost. Tím se otevírají dveře dalším nečestnostem. Zneužívání nebo nepoužívání tělesných sil je velkou měrou zodpovědné za příval mravní zkaženosti, která zavrátila svět. „Pýcha, sytost chleba a hojnost pokoje“ Ez 16, 49 ty jsou největšími nepřáteli lidského pokroku v tomto pokolení, ty také vedly ke zničení Sodomy a Gomory.

Učitelé by měli znát tyto věci a poučit v tomto směru i své žáky. Učte své žáky, že správný život závisí na správném myšlení a tělesná aktivita je nezbytná k čistotě myšlenek. - Ed 209

Není čas k váhání. - Čistota života a povahy formovaná podle Božího vzoru se nezískají bez opravdového úsilí a pevných zásad. Váhavá osoba nedosáhne křesťanskou dokonalost. Takoví budou zváženi na vahách a shledáni lehkými. Jako řvoucí lev hledá Satan svoji oběť. Pokouší se zlákat každého, nic netušícího mladého člověka… Satan říká mladým lidem, že mají stále dost času, že si mohou dovolit hřešit jen pro tentokrát a pak už třeba ne, ale ten jediný projev slabosti otráví celý jejich život. Nezůstávejme na zakázané půdě. V tomto nebezpečí zla, kdy svádění a mravní zkáza jsou na dosah, ať k nebesům letí upřímná a ze srdce jdoucí volání mladých: „Jakým způsobem očistí mládenec stezku svou?“ Ať jsou otevřené jeho uši a jeho srdce, ať se přikloní a poslechne poučení dané v odpovědi: „Takovým, aby se choval podle slova tvého“ Ž 119, 9. - 2T 408.409

Všichni jsou odpovědní za své jednání, i když jsou na tomto světě na zkoušku. Všichni mají sílu ovládat své jednání, pokud chtějí. Nemají-li dost ctnosti a čistoty myšlenek, mohou získat pomoc od Přítele, který neopouští. Ježíš zná všechny naše lidské slabosti, a když ho vroucně prosíme, pak nám dá sílu, abychom přemohli i největší pokušení. Všichni tuto sílu mohou obdržet, pokud o ni usilují v pokoře. - Appeal to Mothers, p. 31

Jedinou jistotou mládeže v tomto zkaženém věku je spolehnutí se na Boha. Bez Boží pomoci nebudou schopni ovládat lidské vášně a touhy. V Kristu je pomoc, kterou potřebují, ale jak málo jich přijde k němu pro tuto pomoc. Když žil Ježíš na této zemi, tak řekl: „Ale nechcete přijíti ke mně, abyste život měli“. J 5, 40 V Kristu mohou všichni zvítězit. Můžete říci s apoštolem: „Ale v tom ve všem udatně vítězíme skrze toho, kterýž si nás zamiloval“. Ř 8, 37 Opět: „Ale podmaňuji tělo své a v službu podrobuji“. 1K 9, 27 - 2T 409

V Něm můžeme najít pravou radost. - Jedinou jistotou našich dětí před každou neřestí je snaha, dostat se do Kristova ovčince a být pod ochranou opravdového a věrného pastýře. On je uchrání před každým zlem, zachrání před každým nebezpečím, pokud budou slyšet jeho hlas. On říká: „Ovce mé hlas můj slyší… a následují mě“. J 10, 27 V Kristu najdou pastvu, sílu, naději a nebudou mít potíže s nekonečnou tužbou po něčem, co by odvracelo jejich pozornost a uspokojovalo srdce. Našli vzácnou perlu a jejich mysl má blahodárný pokoj. Jejich radost má znaky nebeské čistoty, pohody a veselí. Nenechávají prostor pro bolestné rozjímání, ani pro výčitky svědomí. Takové radosti nepoškozují zdraví ani nepůsobí duševní skleslost, ale jsou léčivé.

Navázání společenství s láskou Boží uskutečňuje v praxi svatost, radost a potlačuje hřích. Při čtení Božího Slova nebude okouzlena obrazotvornost a nevzplanou vášně jako při smyšlené povídce, ale obměkčí, zjemní, vyvýší a posvětí srdce. Mají-li starosti, nebo je přepadne velká pokušení, mají výhodu modlitby. Jaká je to vznešená výhoda! Smrtelné bytosti z prachu a popela mají při rozjímání s Kristem přístup do přítomnosti Nejvyššího. V takových případech je duše přenesena do svaté blízkosti Boží, je obnovena v poznání a pravé svatosti a posílena proti útokům nepřítele. - Appeal to Mothers, p. 23. 24

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy