EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


XVI. Udržování mravní bezúhonnosti - 68. Převaha špatných vlastností

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

XVI. Udržování mravní bezúhonnosti - 68. Převaha špatných vlastností

Věk se spoustou nepravostí. - Žijeme uprostřed zodpovědnosti posledních dnů. A protože se rozmáhá nepravost, láska mnohých chladne. Slovo „mnohých“ se vztahuje na věřící následovníky Krista. Jsou postiženi převládající nepravostí a vzdalují se od Boha. Ale není třeba, aby byli tak ovlivněni. Příčinou tohoto poklesu je to, že se od této nepravosti neoddělují. Jejich láska k Bohu chladne, protože nepravost se rozmáhá a ukazuje se, že jsou v určitém smyslu účastníky této nepravosti, neboť jinak by to nemohlo ovlivnit jejich lásku k Bohu a jejich horlivost i opravdovost v tomto díle. - 2T 346

Vliv sprostých knih a obrazů. - Mnozí mladí jsou chtiví po knížkách. Čtou vše, co mohou koupit. Vzrušující milostné příběhy a sprosté obrazy mají zhoubný vliv. Mnozí romány důkladně pročítají, a výsledkem je poskvrněná obrazotvornost. Často lze koupit fotografie nahých žen. Tyto odporné obrázky jsou vystaveny ve foto-salónech a visí na stěnách těch, co obchodují s rytinami. Žijeme v době, kdy všude je plno zkaženosti. Žádostivost očí a zhoubné vášně vznikají pohledem a četbou. Srdce je zkažené představivostí. Mysl se s radostí ztotožňuje s prohlíženými záběry, které probouzejí nízké a nečisté vášně. Tyto vulgární obrázky se promítají do poskvrněné obrazotvornosti, narušují morální zásady a připravují svedené a zaslepené bytosti na úplné uvolnění mravů a smyslných vášní. Pak následují hříchy a hříšná jednání a strhávají za sebou bytosti stvořené k obrazu Božímu stále víc na úroveň zvířat, až nakonec klesnou do věčného zatracení. - 2T 410

Nemorálnost zvláštního hříchu. - Byl mi ukázán hrozný obraz stavu světa. Všude převládá nepravost. Mravní bezuzdnost je zvláštním hříchem tohoto věku. Nikdy se dosud nerozmáhaly špatnosti tak výrazně, jako nyní. Zdá se, že lidé jsou ochromeni a ti, kteří milují ctnost a pravou zbožnost, jsou téměř zbaveni obavy z jejich drzosti, síly a převahy. - 2T 346

Bylo mi poukázáno na verš Ř 1:18-32., jako správný popis světa před 2. příchodem Krista. - Appeal to Mothers, p. 27

Je to hřích a ne strasti a trápení, které oddělují Boha od Jeho lidu a působí, že duše se nemůže radovat a oslavovat Ho. Je to hřích, který ničí duše. V rodinách Adventistů existuje hřích a špatné vlastnosti. - 2T 390. 391

Satan útočí na mládež. - V těchto posledních dnech má Satan zvláštní cíl, ovlivnit myšlení mládeže, narušit jejich logické myšlení a probudit vášně, protože ví, že takto je svede k nečistému jednání, jejich talent a schopnosti znehodnotí, bude mít na ně vliv a pak je použije ke svým záměrům. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 136

Ukazatel budoucí společnosti. - Dnešní mládež je bezpečným ukazatelem budoucí společnosti. A když se tak na ni díváme, v co můžeme do budoucna doufat? Většina je nadšená pro zábavy a má odpor k práci. Projevuje se v ní málo sebeovládání, vzrušuje je a rozčiluje je i sebemenší záminka. Mnozí různého věku a povolání jsou bez zásad a svědomí. A se svojí zahálčivou a rozhazovačnou povahou se hrnou do společnosti, která je zkažená a zkorumpovaná, dokud se náš svět nestane druhou Sodomou. Kdyby chutě a vášně byly pod kontrolou rozumu a náboženství, pak by společnost skýtala docela jiný obraz. Bůh nikdy nenaplánoval, že by muselo dojít k nynějšímu hroznému stavu. Došlo k němu pro hrubé narušení přírodních zákonů. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 45

Problém sebeukájení. - Někteří, co zastávají vedoucí místo, nechápou hřích sebeukájení a jeho následky. Dlouhou dobu pěstovaný hřích zaslepil jejich soudnost. Neuvědomují si extrémní hříšnost tohoto ponižujícího hříchu. - 2T 347

Mládež a děti obou pohlaví zapadají do mravní zkaženosti a provádějí tento odporný hřích, který ničí tělo i duši. Mnozí věřící křesťané jsou natolik paralyzováni tímto jednáním, že je nemožné v nich probudit morální cítění, aby pochopili, že jde o hřích a budou-li vněm pokračovat, skončí úplným zničením těla i duše. Člověk, nejvznešenější bytost na zemi, stvořený k obrazu Božímu, se sám proměňuje ve zvíře. Sám se stává povahově hrubým a zkaženým. Každý křesťan by se měl naučit potlačovat své vášně a vycházet ze zásad. Pokud to neudělá, tak není hoden jména křesťan. - 2T 347

Morální zkaženost způsobila víc, než jakékoliv jiné zlo, které bylo příčinou degenerace národa. Její uvádění do života nabylo alarmujícího rozsahu a nese s sebou většinu z popsaných chorob. Dokonce velmi malé děti, se rodí s vrozenou dráždivostí sexuálních orgánů, nalézají chvilkové uspokojení při zacházení s nimi, což jen zvyšuje dráždivost, vede k opakování tohoto skutku, až se tento zvyk prosadí a s přibývajícími lety ještě zesiluje. - 2T 391

Smyslné sklony jsou vrozené. - Rodiče si ani nepřipouštějí, že jejich děti chápou něco z této špatné vlastnosti. V mnoha případech jsou rodiče skutečnými hříšníky. Oni zneužili své manželské právo a svým popřáváním si požitků zesílili své smyslné touhy. Když tyto touhy zesílily, jejich morální a intelektuální schopnosti se oslabily. Nad duchovní stránkou převážila smyslná stránka. Děti se narodily s bohatěji rozvinutou smyslnou náklonností, rodiče sami jim vtiskli toto charakterové znamení jako cejch… Děti, které se narodily těmto rodičům, většinou přijmou přirozené, skryté, špatné vlastnosti… Hříchy rodičů dopadnou na jejich děti, protože rodiče jim dali tento cejch své vlastní smyslné náklonnosti. - 2T 391

Okouzlující otroctví. - Hluboce jsem trpěla, když jsem viděla mocný vliv smyslných vášní, kterými byli ovládáni muži a ženy ne právě průměrné inteligence a schopností. Moje důvěra v lidstvo byla velmi otřesena.

Viděla jsem, že lidé zdánlivě dobrého chování, kteří si nedovolili nic neomluvitelného ke druhému pohlaví, byli vinní z provádění téměř každodenní skryté neřesti. Nezdrželi se od tohoto strašného hříchu, ani když byli na slavnostním shromáždění. Poslouchali nejslavnější a strhující kázání o soudu, jímž byli zdánlivě postaveni před soudnou stolici Boží, takže se báli a třásli. Neuplynula však ani hodina a znovu se dali okouzlit svým oblíbeným hříchem, který jim učaroval a poskvrnil své tělo. Stali se takovými otroky tohoto strašného jednání, takže se zdálo, že nemají sílu, aby ovládali své vášně. Pro některé jsme se snažili něco udělat, prosili jsme je, plakali jsme a modlili se za ně. Ale poznali jsme, že právě uprostřed našeho největšího úsilí a vyčerpání získal hříšný návyk nadvládu a oni spáchali opět hřích. - 2T468. 469

Poznání špatné vlastnosti se přenáší na oběť. - Ti, kdo plně propadli špatné vlastnosti, která ničí tělo i duši, si málokdy mohou odpočinout, dokud své břemeno tajného zla nepřenesou na ty, s nimiž jsou ve styku. Vznikne zvědavost a poznaná špatná vlastnost přechází z jednoho mladíka na druhého, z dítěte na dítě, až je sotva někdo, kdo by nepoznal praxi tohoto ponižujícího hříchu. - 2T 392

Jedna zkažená mysl může zasít v krátké době více semen zla, než mohou mnozí vykořenit za celý svůj život. - 2T 403

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy