EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


69. Účinky škodlivého jednání

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

69. Účinky škodlivého jednání

Životní energie je vyčerpána. - Provádění škodlivých skrytých návyků samozřejmě ničí životní síly organismu. Po všech zbytečných životních činnostech následuje odpovídající deprese. Pro mladé životně důležitý mozek, je velmi namáhán již v mládí, takže dochází k závadám a velkému vyčerpání, a nechrání tak organismus vystavený různým nemocen. - Appeal to Mothers, p. 28

Pokládá se základ pro různé nemoci v pozdějším věku. - Pokud se v takové praxi pokračuje od 15 let dále, příroda se brání proti takovému přepínání, které má snášet na pokračování a dožaduje se potrestání za přestupování svých zákonů, zvláště ve 30-45 letech, a to různými nemocemi a bolesti v organismu, zejména jater, plic, revmatismem, neuralgií, bolestmi páteře, ledvin a nádorovými nemocemi. Některé jemné struktury pod tíhou úkolů, které jsou na ně kladeny, přestávají pracovat a dochází k poruše těchto jemných systémů. Často pak dochází k následnému kolapsu organismu a následuje smrt. - Appeal to Mothers p. 18

Šesté přikázání se přestupuje bezohledně. - Sebevražda není z pohledu nebes větším hříchem, než postupné a úmyslné ničení. Osoby, které na sebe přivolávají jistou záhubu tím, že konají nesprávně, budou trpět na tomto světě a bez dokonalé lítosti nebudou vpuštěny do nebe po skončení pozemské poutě jako ten, který si vzal život okamžitě. Vůlí Boží bylo totiž dáno spojení mezi příčinou a následkem. - Appeal to Mothers, p. 26

I ti, kteří jsou čisté mysli, podléhají nemoci. - Nechceme ale hovořit o mládeži, která je slabá, že to je v důsledku jejich špatných návyků. Jsou mezi nimi i ti, kteří jsou čisté mysli, svědomití a trpí z mnohých příčin, které sami nemohou ovlivnit. - Appeal to Mothers, p. 23

Duševní síly jsou oslabeny. - Milující a shovívaví rodiče budou mít pochopení pro své děti, protože si dovedou představit, jaké těžké úkoly jsou na ně kladeny a že jejich velká píle při studiu podrývá jejich zdraví. Je pravda, že není vhodné přetěžovat mysl mladých lidí spoustou různého učení. Ale rodiče, proč jste nepronikli hlouběji do této otázky a spokojili se pouze s tím, co vám řekly děti? Neuvěřili jste příliš rychle jasnému důvodu pro jejich indispozici? Je přece povinností rodičů a vychovatelů zkoumat hlouběji příčiny. - 4T 96. 97

Mysl některých dětí je tak oslabená, že mají jen polovinu nebo třetinu geniální schopnosti myšlení, kterou by měly mít, kdyby byly ctnostné a čisté. Přišli o něj sebeukájením. - 2T 361

Pevné předsevzetí a duchovní život je narušen. - Skrytá neřest narušuje pevné předsevzetí, opravdové úsilí a sílu vůle ke zformování dobrého, zbožného charakteru. Všichni, kteří mají pravý smysl pro to, co je zahrnuto pod pojem být křesťanem, vědí, že následovníci Krista mají svou závaznou povinnost jako učedníci podřídit své vášně, tělesné síly a duševní schopnosti do úplné podřízenosti Jeho vůli. Ti, kteří jsou ovládáni svými vášněmi, nemohou být následovníky Krista. Jsou příliš poddáni svému mistrovi, původci všeho zla, než aby upustili od svých špatných návyků a zvolili si službu pro Krista. - Appeal to Mothers, p. 9. 10

Náboženství může být formální, ale pak mu něco chybí. - Mnozí z těch, kteří prohlašují, že jsou následovníky Krista, hřeší proti Bohu, ničí svoje zdraví a otročí svým narušeným vášním.

Cítí vinu ve svém svědomí a mají stále menší dispozice přiblížit se Bohu v tiché modlitbě. Mohou mít formu zbožnosti, a přesto zbavují srdce milosti Boží. Nemají posvěcení k Jeho službě, nemají víru v Něho, jejich život neslouží k Jeho oslavě, neradují se z toho, že On řídí jejich život a je s nimi. - Appeal to Mothers, p. 25

Zdá se, že síla sebeovládání je ztracena. Někteří přiznávají, že mají zálibu v hříšném konání, ale omlouvají se tím, že nemohou nad svojí vášní zvítězit. To je strašné doznání pro každého, kdo nese jméno Kristovo. „Odstup od nepravosti každý, kdož vzývá jméno Kristovo“. 2Tm 2, 19 Proč je to slabost? Je to proto, že jejich prováděním zesílila přirozená náklonnost a ta získala rozhodující vliv nad vyšší silou. Lidem chybí zásadovost. Umírají duchovně, protože povolovali svým přirozeným zálibám a tak se zdá, že ztratili sílu sebeovládání. Každé přirozené záliby se ujaly vlády a to, co mělo být řídící silou, se stalo služebníkem neovládaného vzrušení. Vliv duše je maximálně omezen. Smyslnost potlačila touhu po svatosti a tlumila duchovní růst. - 2T 348

Komunikace s nebem je obtížná. - Vznešené nebeské poselství nemůže účinně zasáhnout srdce, které není opevněno proti nemírnosti tohoto ponižujícího hříchu. Citlivé mozkové nervy ztratily svou zdravou sílu chorobným drážděním a uspokojováním nepřirozených přání smyslných požitků. Mozkové nervy, které komunikují s celým organismem, jsou jediným zdrojem kontaktu nebes s člověkem a také možného ovlivnění jeho vnitřního života. Všechno, co ruší cirkulaci elektrického napětí nervového systému, snižuje účinnost životních sil a výsledkem je útlum duševní citlivosti. Jak je důležité, aby kazatelé i věřící stáli v prvých řadách těch, kteří si uchovávají čistotu a neposkvrněnost od těchto ponižujících špatných sklonů. - 2T 347

Někteří sice litují, ale sebeúcta je ztracena. - Účinek takových ponižujících návyků není stejný u všech. Některé děti mají mravní sílu šířeji rozvinout, ale ve společnosti s dětmi, které provádějí onanii, samy propadají této špatnosti. Brzy na to se u nich projeví melancholie, dráždivost, podezíravost. A přece takoví nesmí ztratit úctu k náboženským povinnostem a pobožnostem a nesmí se u nich projevit zvláštní nevěra, pokud jde o duchovní věci. Čas od času budou trpět pocity výčitek a ponížení ve vlastních očích a ztratí sebeúctu. - 2T 392

Je možné posílit mysl proti pokušení. - Morální síla nesmírně slábne při konfliktu se zakořeněnými zvyky. Špatné myšlenky ovlivňují představivost a pokušení je téměř neodolatelné. Pokud ale mysl uvažuje o vznešených věcech, představivost se přizpůsobí čistým a svatým věcem a posílí se proti pokušení. Pak bude pokračovat nebeské, čisté; a nemůže být přitahováno nízké, zkažené. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 135

Buď v těchto věcech moudrý. - Uspokojování nízkých vášní povede mnohé k zavření očí před světlem, neboť se budou obávat, že uvidí hříchy, které nechtějí opustit. Pokud chtějí, všechny mohou vidět. Když si ale zvolí raději tmu než světlo, jejich obvinění nebude menší. Proč lidé nečtou, aby byli informovanější o věcech, které tak zásadně ovlivňují jejich tělesnou, duševní a mravní sílu? Bůh vám dal chrám těla, abyste se o něj starali a uchovali ho v nejlepších podmínkách pro službu k Jeho oslavení. Vaše těla nejsou vaším vlastnictvím. „Zdaliž nevíte, že tělo vaše je chrám Ducha Svatého ve vás? Kteréhož máte od Boha a nejste sami svoji? Nebo koupeni jste za cenu. Oslavujte tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou“. 1K 6, 19. 20 „Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste a Duch Boží ve vás přebývá? Jestliže kdo chrámu Božího poškvrňuje, toho zatratí Bůh. Neboť chrám Boží svatý jest, jenž jste vy“. 1K 3, 16. 17 - 2T 352. 353

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy