EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


67. Fascinující síla módy

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

67. Fascinující síla módy

Móda je tyranská vládkyně. - Móda vládne světu. Je tyranská vládkyně, často nutí své nadšené ctitele, aby se před ní sklonili i přes překážky a starosti. Móda bezdůvodně zatěžuje a nemilosrdně inkasuje. Je fascinující silou, která je připravená zkritizovat a vysmát se všem, kteří nechtějí jít v jejich stopách. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 85

Bohatí jsou ctižádostiví, chtějí se vzájemně předstihovat a přizpůsobují se jejímu stále se měnícímu stylu. Střední a chudé třídy se snaží ze všech sil přiblížit se úrovni, o níž předpokládají, že je převyšuje. Kde je omezena kupní síla i možnosti a je velká touha po předstírané noblese, pak se toto přání stává téměř neúnosné. A jak se už stává, móda se mění a tak i šaty třeba krásné se musí odložit. - Ed 246

Satan jako prvý rozhoduje o stále nových změnách, on všechno podněcuje, je stále nespokojený s módními návrhy, stále vymýšlí něco nového, co by mohlo znovu poškozovat tělesné i duševní zdraví. Triumfuje, protože jeho plány mají takový úspěch. Smrt triumfuje, protože hloupé nápady podlamují zdraví a slepá horlivost ctitelů módy je tak snadno přivádí pod její vládu. Štěstí a přízeň Boží jsou položeny na její oltář. - Christian Temperance and Bible Hygiene 85

Dělání modly z oblékání je mravní nákaza. Ve většině případů dochází k výrazné změně v oblékání u těch, kteří se podřídili požadavkům evangelia. - 4T 96

Cenu někdo zaplatí. - Jak jsou protichůdné různé způsoby módního oblékání k Biblickým zásadám. Vzpomeňte jen, kolik módních směrů existovalo v několika posledních stoletích nebo alespoň v několika posledních desetiletích. Jak mnohé… byly považovány za nevhodné pro kultivovanou, bohabojnou a poctivou ženu… Mnohé chudé děvče jen kvůli elegantním šatům si nevezme teplé spodní prádlo a doplatí na to svým životem. Mnozí jiní toužící po nádheře a eleganci bohatých byli svedeni na nečestnou a zahanbující cestu. V mnohých domovech se žije bez lásky a pohody, mnoho mužů bylo dohnáno ke zpronevěrám a bankrotům jen proto, aby vyhověli přemrštěným požadavkům svých manželek a dětí. - MH 290

Spasení je v nebezpečí, děláme-li si modlu z oblékání. Pýcha a marnivost se projevuje všude. Ti, kteří mají sklony dívat se toužebně sami na sebe do zrcadla, mají málokdy snahu přiklonit se k zákonu Božímu, největšímu mravnímu zrcadlu. Modla oblékání ničí vše, co je povahově pokorné, trpělivé a rozkošné. Jsou promarňovány hodiny drahocenného času, který by se mohl věnovat meditaci, zpytování srdce, k modlitebnímu studiu Slova Božího… Žádný křesťan se nemůže přizpůsobit demoralizující módě světa, a neuvést při tom do nebezpečí spásu svojí duše. - RH 31. 3. 1891

Láska k nádheře demoralizuje rodinu. - Pomocí milosti Kristovy mohou ženy vykonat spoustu důležité práce. Z toho důvodu Satan působí svými svody a vymýšlí si módní šaty, protože láska k nádheře zabere v dnešní době myšlení, cit a lásku i věřících křesťanských matek. Nezbude jim čas na výchovu a vedení svých dětí nebo na sebevzdělávání rozumu i charakteru a mohla tak být vzorem dobré práce a příkladem svým dětem. Když si Satan zajistí matčin čas a náklonnost, pak si je vědom, kolik už získal. V devíti případech z deseti získal nadšení pro oblékání v celé rodině a pošetilému předvádění se. Považuje děti za svoji kořist, protože matka se stala jeho zajatcem. - MS 43, 1900

Malé děti slyší mnohem víc o šatech než o svém spasení… protože matka ví víc o módě než o svém Spasiteli. - 4T 643

Rodiče a děti jsou okradeny o to, co je v životě nejkrásnější, nejsladší a nejsprávnější. Kvůli módě jsou ošizeny o přípravu na budoucí život. - MH 291

Chybí vám odvaha, abyste zastavili příval. - Spousta matčiných břemen má své kořeny v její snaze, aby udržela krok s módou dnešních dnů. Strašný je dopad módy na tělesné, duševní a duchovní zdraví. Chybí k tomu odvaha postavit se na správnou stranu a žena dovolí, aby běžně rozšířený názor zvítězil. Příliš často věřící křesťanské matky obětují zásady svým přáním, jen aby mohly jít za módou jako většina a mohly ji mít za svoji bohyni. Svědomí sice protestuje, ale chybí jim odvaha, aby se rozhodně postavily proti zlu. - RH 17. 11. 1904

Rodiče - pozor. - Rodiče často oblékají své děti do přehnaně drahých šatů, se spoustou nádherných vzorů, pak otevřeně obdivují vyvolený dojem a dělají poklony, jak jim hezky sluší. Tyto bláhové rodiče by naplnilo zděšení, kdyby viděli Satana, jak podporuje jejich úsilí a doporučuje jim další bláhovosti. - Pacific Health Journal, January, 1890

Problém, kterému stojí tváří v tvář. - Když vaše dcery vidí nějaké šaty, které jsou jiné než ty, co mají, obyčejně si přejí mít taky takové. Nebo snad zatouží mít takové, co viděly u jiných a zase vy nechcete povolit, protože by to bylo v rozporu s vaší vírou. Dovolíte jim, aby otravovaly dalším škemráním, a připustíte, aby vás nadále zpracovávaly, místo abyste je formovali podle principů evangelia? Naše děti jsou velmi drahé v očích Božích. Učme je poznávat Slovo Boží a veďme je po jeho cestách. Je to vaše právo, učit žít děti tak, aby měly doporučení nebes…

Nepodporujte však vaše děti v tom, aby šly tou cestou, kterou jde svět. Budeme-li se o to snažit svědomitou výchovou, neudělají to. Světské způsoby mají často absurdní formu, proto se musíte postavit zásadně proti. - MS 45, 1911

Ovoce, které přináší láska k nádheře. - Láska k módě a zábavám obrací v trosky štěstí tisíců. Někteří z těch, kteří přijali víru a dodržují Boží přikázání, opičí se po této skupině lidí, jak jen mohou a zůstávají křesťany podle jména. Někteří mladí lidé jsou tak dychtiví po nádheře, že jsou ochotní vzdát se i křesťanství, jen když budou moci naplnit svoji zálibu v marnivém oblékání a zábavách. - 3T 366

Rodiny, které ztratí spoustu času tím, že se chtějí předvádět před druhými v oblékání, mohou být připodobněny k fíkovému stromu, který z dálky viděl Kristus. Tento fíkový strom se vysmíval svými kvetoucími větvemi do tváře spravedlnosti. Když ale Kristus přišel, aby si prohlédl ovoce, hledal marně od vrcholu až k nejspodnější větvi. Nenašel nic, nic než listy. Ale On měl chuť na jeho ovoce. Strom musí mít ovoce. - MS 67. 1903

Uspokojenost Božích dcer. - Na tomto světě chudoby a strádání je dost nutné a důležité pracovat, než ztrácet drahocenný čas paráděním a předváděním se. Dcery nebeského Krále, členky královské rodiny pocítí zodpovědnost dospět k nejvyššímu životu, aby mohly dosáhnout užšího spojení s nebem a harmonicky pracovat s Vykupitelem světa.

Ti, kteří jsou zapojeni v tomto díle, neuspokojí se s módou a hloupými vrtochy, které upoutávají mysl a lásku žen těchto posledních dnů. Jsou-li opravdu Božími dcerami, pak budou účastnicemi Boží přirozenosti. Tak jako jejich Spasitel budou cítit nejhlubší lítost, když uvidí mravní zkaženost ve společnosti. Ve vztahu s Kristem a podle svých schopností s možností budou pracovat na záchraně hynoucích duší, jako pracoval Kristus ve svém prostředí pro blaho člověka. - 3T 483. 484

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy