EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


VIII. Nejdůležitější úkol - rozvoj charakteru - 31. Důležitost charakteru

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

VIII. Nejdůležitější úkol - rozvoj charakteru - 31. Důležitost charakteru

Jediný poklad, který si odneseme z tohoto světa. - Charakter utvořený podle obrazu Božího, je to jediné, co si můžeme vzít z tohoto světa do budoucího. Ti lidé, kteří jsou vedeni Kristem na tomto světě, vezmou si s sebou do nebeských příbytků vše, čeho s pomocí Boží dosáhli. V nebi pak budeme pokračovat ve zdokonalování. Jak je důležité již v tomto životě rozvíjet svůj charakter. - COL 332

Pravý charakter je kvalita duše. - Duševní schopnosti a talent nejsou charakterem, ačkoliv jsou za to často pokládány těmi, kteří mají daleko k dobrému charakteru. Mít dobrou pověst - to také není charakter. Skutečný charakter je hodnota duše, která se projevuje v chování. - YI 3. 11. 1886

Dobrý charakter je cennější než zlato a stříbro. Nemění se v kritických situacích, když se nám nedaří, ani neztratí svou hodnotu v ten den, kdy pozemské bohatství bude meteno jako bezcenné. Čestnost, spolehlivost, vytrvalost, to jsou vlastnosti, které by měli všichni rozvíjet. Ony dávají člověku neodolatelnou sílu a posilují ho v konání dobra, při odolávání zlému a při snášení protivenství. - CT 225. 226

Dvě základní síly. - Síla charakteru záleží na dvojím, a to na síle vůle sebeovládání. Mnozí mladí lidé se dopouštějí chyby v tom, že nekontrolují vlastní vášně při rozvíjení charakteru. Pravdou však je, že ten, kdo je ovládán svými vášněmi, je slaboch. Skutečná velikost a ušlechtilost člověka se měří podle toho, jak je schopen potlačit své pocity a ne silou jeho pocitů, které ho ovládají. Nejsilnější je ten, kdo dovede ovládnout své vášně a odpouští svým nepřátelům, i když mu ublížili. - CT 222

Důležitější než vnější dojem. - Kdyby se považovalo za důležité, aby mládež měla krásné charaktery a milé vlastnosti, než aby napodobovala svět v oblékání a způsobem chování, pak bychom tam, kde je dnes jen jeden člověk, viděli stovky mladých lidí, kteří přicházejí na scénu aktivního života, připraveni vyvíjet svůj vliv na společnost. - FE 69

Rozvoj a růst. - Klíčení zrna přestavuje začátek duchovního života a růst rostliny znázorňuje rozvoj charakteru. Bez vzrůstu nemůže být život. Rostlina musí buď růst, nebo zahynout. Ve svém vzrůstu je neslyšitelná a nepostřehnutelná, ale přesto stále pokračuje. Tak je tomu i s růstem charakteru. Náš život by měl být dokonalý na každém stupni vývoje. Pokud se na nás naplní Boží záměr, pak se budeme stále zlepšovat. - Ed 105. 106

Žeň života. - Charakter je žní života, přesně určuje náš osud, buď pro tento život, nebo pro život budoucí. Žeň je rozmnožení zasetého semene. Každé semeno dává výnos podle svého druhu. Tak je to i s charakterovými vlastnostmi, které v době pěstujeme - sebeláska, samolibost, nevázanost, hovoří samy za sebe a jejich konec je zoufalství a zkáza. „Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný“. Ga 6, 8. Láska, sympatie a laskavost přinášejí jako ovoce požehnání, které je nepomíjející sklizní. - Ed 109

Rozvoj charakteru je celoživotní dílo. - Formování charakteru je celoživotní dílo a má význam pro věčnost. Kdyby si všichni mohli udělat jasnou představu, že každý se osobně rozhoduje o svém vlastním osudu, buď pro věčný život, nebo pro věčné zatracení - k jaké změně by došlo! Jak rozdílně by byl tento čas využít a jak rozdílnými charaktery by náš svět byl naplněn. - YI 19. 2. 1903

Největší důkaz křesťanství. - Jestliže křesťanské matky nabídnou společnosti děti s mravně nenarušeným charakterem, s pevnými zásadami a zdravou morálkou, pak splní to nejdůležitější misijní dílo. Jejich děti budou dokonale vychované k tomu, aby zaujaly svá místa ve společnosti, a budou nejpádnějším důkazem křesťanství, který vůbec může být podán tomuto světu. - Pacific Health Journal Juno, 1890

Vliv jednoho dítěte se správnou výchovou. Smrtelníkům nebylo svěřeno žádné významnější dílo, než je utváření charakteru. Děti nemají být jen vychovávány, ale také správně vedeny. A kdo může říci, jaká budoucnost čeká dítě nebo mládež? Věnujte největší pozornost výchově svých dětí. Jediné dítě správně vychované v zásadách pravdy, které do své povahy přijalo lásku a bázeň Boží, bude mít v tomto světě sílu ke konání dobra, a to se nedá docenit. - ST 13. 7. 1888

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy