EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


32. Jak se utváří charakter

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

32. Jak se utváří charakter

Dosažení cíle jedině stálým a neúnavným úsilím. - Charakter se neformuje náhodou. Není to podmíněno náhlým vzplanutím temperamentu nebo jediným krokem v nesprávném směru. Je to opakování skutků, které způsobí návyk a takto se formuje povaha buď k dobrému, nebo špatnému. Správný charakter se může formovat jen stálým a neúnavným úsilím, zlepšováním každé svěřené vlohy a schopnosti k oslavení Boha. Místo toho mnozí dovolí, aby je unášely pohnutky a různé okolnosti. Není to ale z toho důvodu, že by jim něco scházelo k tomu, aby byli dobří, ale proto, že si neujasnili, že Bůh již v mládí si přál jen jejich dobro. - YI 27. 7. 1899

Naší první povinností k Bohu a bližnímu je sebezdokonalování. Máme zdokonalovat každou schopnost, kterou nám Bůh dal k nejvyššímu stupni dokonalosti, abychom podle svých možností mohli udělat co nejvíce dobrého. K očistění a zjemnění našeho charakteru potřebujeme nabídnutou Kristovu milost, která nás uschopní vidět a opravit naše nedostatky a zdokonalí to, co je v našem charakteru vznešené. - Pacific Health Journal, April, 1890

Pěstování sil daných od Boha. - Převážně každý je architektem svého charakteru. Každým dnem se přibližujeme k jeho uskutečnění. Slovo Boží nás varuje, abychom si všímali, jak stavíme a uvědomili si, že naše stavba má své základy na věčné skále. Přichází doba, kdy se ukáže, jaké dílo jsme vytvořili. Nyní je především čas k tomu, abychom pěstovali síly dané Bohem a mohli zformovat charakter tak, abychom byli prospěšní nejen na této zemi, ale i v budoucím životě.

Víra v Krista jako v osobního Spasitele dá našemu charakteru sílu a pevnost. Ti, kteří mají skutečnou víru v Krista, budou realističtí a nezapomenou, že Bůh je vidí a že soudce všech lidí zvažuje jejich morální hodnotu a nebeské bytosti sledují vývoj každého charakteru. - CT 222. 223

Vliv každého činu. - Každý i nevýznamný čin v životě má vliv na utváření charakteru. Dobrý charakter má větší cenu než pozemský majetek a snaha o formování je tím nejvznešenějším dílem, ke kterému se člověk zavazuje.

Charaktery, utvořené okolnostmi, jsou nestálé a odporují si - jsou to nahromaděné protiklady. Jejich majitelé nemají žádný vyšší cíl ani smysl života. Nemají žádný povznášející vliv na charaktery jiných. Žijí bez cíle a jsou bezmocní. - 4T 657

Zdokonalování následováním Božího vzoru. - Bůh od nás očekává, že své charaktery budeme formovat podle vzoru, který před nás postavil. Máme klást cihlu za cihlou, přidávat milost k milosti, nalézat naše slabiny a uvádět je na pravou míru podle daných rad. Je-li vidět ve zdi domu trhlinu, pak víme, že není něco v pořádku. I ve stavbě našeho charakteru jsou často vidět trhliny. Dokud nejsou tyto vady odstraněny, pak při náporu zkoušek dům spadne. - YI 25. 10. 1900

Bůh nám dává sílu, rozumové schopnosti i čas, abychom si mohli vytvořit charaktery a na ty by pak On dal své uznání. Přeje si, aby každé Jeho dítko si vytvořilo ušlechtilý charakter konáním pravých šlechetných skutků a nakonec byla postavena symetrická stavba a krásný chrám, který by byl ke cti člověka a Boha.

Při stavbě charakteru musíme budovat na Kristu. On je jistý základ, s nímž nemůže nikdo pohnout. Bouře pokušení a zkoušek s ním nemůže pohnout, poněvadž má pevný základ na věčné stále.

Ten, kdo se chce stát krásnou stavbou Páně, musí rozvíjet každou lidskou sílu. Je to možné jedině správným využitím sklonů, aby se charakter mohl vyvíjet harmonicky. Tak do základu vložíme to, co Boží Slovo uvádí jako zlato, stříbro, drahé kamení - tedy materiály, které budou vyzkoušeny Božím očišťujícím ohněm. Při budování našeho charakteru je nám Kristus příkladem. - YI 16. 5. 1901

Je třeba se vzepřít pokušení. - Život Daniela je inspirovaná ilustrace toho, co vytváří posvěcený charakter. Je také příkladem pro všechny a zvláště pro mladé lidi. Přísné dodržování Božích požadavků je prospěšné tělesnému i duševnímu zdraví. - FE 80

Danielovi rodiče ho vedli od dětství k přísnému dodržování střídmosti. Naučili ho, že se musí přizpůsobit přírodním zákonům ve všech svých návycích, že jídlo a pití mají přímý vliv na jeho tělesnou, duševní a mravní přirozenost a je Bohu odpovědný za své schopnosti. Proto je považoval za Boží dar a nic ho nemohlo odradit ani poškodit. Z výchovy rodičů vyplynulo, že zákon Boží byl vyvýšen v jeho mysli a ctěn v srdci. Během prvních let svého zajetí prošel Daniel tvrdou zkouškou a obeznámil se s nádherou dvora, s pokrytectvím a pohanstvím. Cizí škola ho připravila na střízlivý život, soustavnou práci svědomitost! A tak žil nezkažený v prostředí zla, které ho obklopovalo.

Danielovi a jeho druhům byla správná výchova a vedení z dětství přínosem. Ale tato přednost z nich neudělala to, čím byli. Přišla chvíle, kdy museli jednat sami za sebe a jejich budoucnost závisela na jejich krocích. A oni se rozhodli zůstat věrní tomu, co poznali v dětství. Základem jejich velikosti se stala Boží bázeň, která je začátkem moudrosti. Bůh posiluje každé správné rozhodnutí a vznešené předsevzetí. - MS 132, 1901

Cíl musí být vysoký. - Kdyby dnešní mládež měla stát na Danielově místě, pak by musela využít všech duchovních prostředků. Pán si nepřeje, aby zůstali začátečníky, ale aby dosáhli na nejvyšší příčku žebříku a z ní mohli vstoupit do Božího Království. - YI 27. 7. 1899

Jestliže mládež bude správně hodnotit tyto otázky charakteru, pak pozná, že je nutné tuto práci vykonat tak, aby obstála ve zkoušce před Bohem. Budou-li se i ti nejslabší a nejchudší snažit nepodlehnout pokušení a hledat nebeskou moudrost, mohou dosáhnout i nejvyšší hodnoty, což se jim zdá nyní nemožné. Tento výsledek však nepřijde bez předsevzetí zůstat věrnými v plnění i těch nejmenších povinností. Vyžaduje to stálou bdělost, aby deformované vlastnosti nezesílily. Mládež může mít morální sílu k přijetí Ježíše v tomto světě, aby On nám mohl být příkladem a mohl zprostředkovat mládeži, a to v každém věku, božskou pomoc. - YI 3. 11. 1886

Musí se pochopit rady i výtky. - Ti, kteří mají nedostatky v charakteru, v chování i v jednání, musí pochopit rady i výtky. Tento Boží svět je Boží dílnou a každý kámen, který je možno použít v nebeském chrámu, musí být opracován a obroušen dříve, než bude použit a stane se drahokamem, vhodným pro Boží stavbu. Odmítáme-li však výchovné prostředky a vedení, staneme se kameny, které nebudou opracovány ani obroušeny a budou odhozeny jako nepotřebné. - YI 31. 8. 1893

Možná, že je třeba vykonat ještě mnoho práce při budování tvého charakteru, neboť jsi hrbolatým kamenem, který musí být opracován do hran a obroušen dříve, než bude umístěn v chrámu Božím. Nemělo by vás překvapit, jestliže Bůh svým kladivem a dlátem osekává ostré hrany vašeho charakteru, dokud nejste připraveni zaujmout místo, které pro nás připravil. To může učinit jedině Bůh. Buďte ujištěni, že ani jediná rána nebude zbytečná. Každý Jeho úder je z lásky, pro své věčné štěstí. On uzná tvé slabosti a chce tě obnovit, a ne zničit. - 7T 264

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy