EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


30. Sebedůvěra a smysl pro čest

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

30. Sebedůvěra a smysl pro čest

Veďte každé dítě k sebedůvěře. - Pokud je to možné, každé dítě má být vedeno k sebedůvěře. Při práci pozná své schopnosti, v čem je dobré a v čem má nedostatky. Moudrý vedoucí věnuje zvláštní pozornost rozvoji slabších povahových stránek, aby mělo vyvážený a harmonický charakter. - FE 57

Příliš mnoho dobrých životních podmínek dělá slabochy. - Pokud by rodiče ještě za svého života chtěli svým dětem přispět pomocí, bylo by to lepší, než jim zanechat velké bohatství po smrti. Děti, které byly odkázány spoléhat se na vlastní úsilí, jsou lepšími muži a ženami a jsou lépe připraveni pro praktický život než ty děti, které byly závislé na majetku svých rodičů. Děti odkázané na své vlastní zdroje si většinou váží svých schopností, vylepšují své přednosti, rozvíjejí a zaměřují své vlohy k dosažení smyslu života. Často rozvíjejí pracovitost, skromnost a morální hodnoty, které jsou základem úspěchu v křesťanském životě. Ty děti, pro něž rodiče dělají maximum, k nim často necítí sebemenší povinnost. - 3T 122. 123

Překážkami se nabývá síla. - Jen překážkami se člověk stává silným. Není to pomoc, ale těžkosti, konflikty, nezdary, které člověka morálně zocelují. Příliš mnoho pohodlí a vyhýbání se odpovědnosti dělá slabochy a mrzáky z těch, kteří by měli být zodpovědnými lidmi a morální silou a vysokou duchovní úrovní. - 3T 495

V nejranějším věku je nutné vkládat do charakteru zásady přísné poctivosti, aby mládež mohla dosáhnout nejvyšší úrovně osobnosti. Mají mít na zřeteli skutečnost, že byli koupeni za vysokou cenu a měli by oslavovat Boha svým tělem i duchem, které jsou Jeho. Mládež by se měla vážně rozhodovat o svém životním díle a jeho ceně a položit takový základ, aby jejich sklony nebyly poskvrněny mravní zkažeností. Kdyby se dostali do situace, kde by mohli ovlivnit druhé, pak musí spoléhat sami na sebe. - YI 5. 1. 1893

Připravte děti, aby mohly čelit problémům. Mimo výchovu v rodině a ve škole se musí všichni setkat s přísnou disciplínou v životě. Ale jak si počínat dobře, to je úkol, který se má ujasnit každému dítěti i mladému člověku. Je pravda, že Bůh nás miluje a vytváří podmínky pro naše štěstí. Nikdy bychom také nepoznali utrpení, kdyby byl vždy Jeho zákon zachováván. A je také stejnou pravdou, že utrpení, nesnáze, starosti a těžkosti postihují každého člověka na tomto světě jako následek hříchu. Dětem i mládeži můžeme prokázat celoživotní dobro, když jim umožníme poznat, že se mají statečně postavit proti těmto problémům a nesnázím. Měli bychom jim prokazovat sympatii, ale ne takovou, která by v nich podporovala sebelítost. Potřebují to, co je stimuluje a posiluje a ne to, co je spíše oslabuje.

Měli by se naučit, že tento svět není místem, kde se konají přehlídky, ale je bitevním polem. Musí být silní a obstát jako muži. Ať se naučí, že správná zkouška charakteru je založena na ochotě snášet těžkosti, v zastávání obtížného místa a v konání díla, které má být vykonáno i přes to, že by nepřineslo žádné pozemské uznání nebo odměnu. - Ed 295

Posílení vědomí důstojnosti. - Moudrý vychovatel se snaží ve svém jednání s žáky povzbudit jejich důvěru a posílit vědomí důstojnosti. Dětem i mládeži prospívá, když se jim důvěřuje. Také mnoho mladých dětí má vysoce vyvinutý smysl pro čest. Všechny si přejí, abychom s nimi jednali s důvěrou a respektem a to je i jejich právo. Neměly by být vedeny k pocitu, že nemohou odcházet a přicházet domů aniž by byly sledovány. Podezírání oslabuje a právě vyvolává zlo, kterému se snaží zabránit… Veďte mládež tak, aby měla pocit, že se jí důvěřuje a bude jen málo těch, kteří nebudou chtít dokázat, že jsou hodní této důvěry. - Ed 289. 290

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy