EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


VI. Příklady praktických ctností - 20. Prospěšnost

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

VI. Příklady praktických ctností - 20. Prospěšnost

Učte děti, aby byly prospěšné. - Škola v rodině by měla naučit děti, jak plnit praktické každodenní povinnosti v životě. Ačkoliv jsou ještě malé, matka by jim měla dát na každý den jednoduchý úkol. Bude jí to trvat déle, než je naučí, jak by to dělala sama, ale ať si uvědomí, že má pro jejich stavbu charakteru položit základy v prospěšnosti. Nemá zapomenout, že domov je školou, v níž je ona hlavním učitelem. Je tedy jejím úkolem naučit děti vykonávat povinnosti rychle a zručně. Měly by se co nejdříve podílet na plnění povinností v rodině. S přibývajícími léty by se měli hoši i děvčata podíle na stále těžších úkolech a rozumně pomáhat v rámci rodiny. - CT 122

Přehlédněte dětské chyby. - Tisíce jsou ve svých domovech ponechány většinou bez výchovy. „Je to jen samá starost“, říká matka, „raději si to udělám sama. Jsou s tím jen starosti, až mě to otravuje“.
Už si to matka nepamatuje, že i ona si musela dělat poznámky, když se učila být prospěšná? Není správné, když odmítáme učit děti postupně. Buďte s dětmi, ať se vás ptají a trpělivě jim odpovídejte. Dejte svým malým nějakou práci, ať mohou pocítit radost z toho, že vám pomohly.

Nesmíte své děti odstrkovat, když chtějí udělat něco, na co stačí samy. Když se jim to náhodou nepodaří a něco rozbijí, nevyčítejte jim to. Celý jejich budoucí život závisí na výchově, kterou jim dáte v dětství. Naučte je, že všechny patří Pánu a mají je využít k Jeho službě. Některým z těchto dětí Pán naznačuje svoji vůli. Rodiče i učitelé, učte své děti co nejdříve, aby rozvíjely své Bohem dané schopnosti. - Letter 104, 1897

Děti by se měly podílet na povinnostech v rodině. - Snažte se, aby život dětí byl příjemný a současně je učte, aby byly poslušné a prospěšné a aby se snažily pomáhat s malými povinnostmi, jako vy plníte ty větší. Vychovávejte je k pracovitosti, aby se nepřítel nemohl usadit v jejich mysli. Nechejte své děti přemýšlet a nechejte je pracovat, aby byly připraveny ke konání něčeho užitečného ve svém životě a také v příštím životě. - MS 62, 1901

Od útlého mládí by měly být vychovávány k tomu, aby se podílely na povinnostech v rodině. Měly by poznat, že povinnost je oboustranná a že je třeba pracovat rychle a dobře. Tato výchova bude pro ně přínosem v pozdějších letech. - ST 11. 12. 1901

Každý člen rodiny by měl rozumět tomu, co se od něj očekává v rámci spolupráce s ostatními. Všechny děti od 6 let výše by měly znát, co se od nich žádá a co na ně připadá jako povinnost. - 2T 700

Pramen poznání a radosti. - Jak je důležité, že rodiče mohou dávat svým dětem již od útlého dětství správné rady. Měly by je naučit poslouchat přikázání „Cti Otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin, Bůh tvůj, dá tobě“. Ex 20, 12 Teprve jak děti dorůstají, dovedou ohodnotit péči, kterou jim dali rodiče a mají největší radost z toho, že mohou otcovi a matce pomoci. - MS 129, 1903

Krása může obklopovat i nejvíce ponižující činnost. - Pokud se děti naučily pokoře při každodenních povinnostech tak, jakoby ji před nimi vytyčil sám Pán, pokud škola, která je vychovávala k tomu, aby byly svědomité a schopné sloužit, tak i jejich dílo se bude jevit jako příjemné a vznešené. Každou povinnost mají vykonat jako pro Pána, aby i nejskromnější povolání mělo svou krásu, a také spojovalo dělníky na zemi s nebeskými bytostmi, které plní Boží vůli v nebi. Na místě, které nám bylo určeno, bychom měli plnit svoje povinnosti se stejnou svědomitostí, jako to dělají andělé v nebesích. - ST 11. 10. 1910

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy