EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


21. Pracovitost

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

21. Pracovitost

Jistota pro mládež. - Spolehlivou jistotou pro mládež je užitečné zaměstnání. U dětí, které jsou vedeny k práci, je všechen jejich čas příjemně a užitečně využit, nemají sklony k reptání na hodně nebo málo času, na zbytečné snění s otevřenýma očima. Ty jsou v malém nebezpečí, že si vytvoří hříšné návyky nebo přátelství. - CT 122

Pracovitost je nesmírně cenná. Učme dělat děti něco užitečného. Je málo platné; že lidé jsou moudří, když nemohou jako rodiče pochopit; jak nejlépe vychovat své děti pro užitečný, šťastný život na této zemi, pro dokonalejší a větší službu v pozdějším životě. - CT 125

Zadávejte úkoly úměrné věku a schopnostem. - Od dětství by děti měly být vedeny k tomu, aby dělaly ty věci, které jsou pro ně vhodné a úměrné jejich věku a schopnostem. Rodiče by měli dodávat dětem odvahu, aby se staly samostatnější. Brzy bude na zemi docházet k vážným problémům a děti by měly být vychovány tak, aby se mohly s nimi vypořádat. - ST 13. 8. 1896

Učte děti, aby byly prospěšné a dovedly nést tíhu odpovědnosti podle svého věku. Pak bude pro ně druhořadé, jakou práci dělají a prospěšnou práci nebudou považovat za dřinu. - RH 24. 6. 1890

Výsledky lenosti. - Rodiče se nemohou dopustit většího hříchu, než když zanedbávají svou Bohem danou odpovědnost a nenechají je nic dělat. Tyto děti se brzy naučí milovat zahálení a až vyrostou, budou z nich lidé bez nápadů, neschopní. Když vyrostou a budou chodit do zaměstnání a vydělávat si na své živobytí, pak budou v práci lenošit, parazitovat a myslet si, že za svůj prolenošený čas by měli být placeni stejně jako ti, kteří pracují poctivě. V tomto je právě rozdíl mezi uvedenou skupinou dělníků a druhou, která si uvědomuje, že má být dobrým správcem. Ať koná mládež jakoukoliv práci, měla by být „V pracech nelenivá, duchem vroucí, Pánu sloužící“ Ř 12, 11. Neboť ten, kdo není věrný v malých věcech, není věrný ani ve velkých. - MS 117, 1899

Pokud mají děti vhodnou výchovu v rodině, nenajdeme je na ulicích a nebudou vychovávány nahodile, jak se dnes často stává. Rodiče, kteří mají rozumně rádi své děti, tak jim nedovolí, aby u nich přetrvávaly návyky k lenošení a neměly si plnit domácí povinnosti. Nevědomost je pro Boha nepřijatelná a je i nežádoucí pro konání Jeho díla. - CT 149

Moudré využití času. - Kde se hodně lenoší, tam Satan svým pokušením ničí životy a charaktery. Pokud mládež není vedena k prospěšné práci, je v nebezpečí bez ohledu na to, jestli žije v chudobě nebo v bohatství. Satan už je zaměstná podle své vůle. Mládež, která nemá zásady, neváží si ani času jako vzácného pokladu, který mu byl svěřen Bohem a z něhož každý člověk bude muset vydat počet. - MS 43, 1900

Děti mají být vedena k tomu, aby co nejlépe využívaly svůj čas, pomáhaly otcovi i matce a mohly se spoléhat samy na sebe. Nesmí se jim dovolit, aby si samy zvažovaly, jestli udělají nějakou práci, kterou je třeba provést. - Letter 11, 1888

Hodnotu času nelze vyčíslit. Promarněný čas nelze vrátit zpět… Využití jindy promarněného času je vzácností. - MS 117, 1899

Přemáhejte každý sklon k lhostejnosti. - Bůh ve svém Slově vytyčil plán výchovy pro děti a rodiče mají tento plán dodržovat. Mají vést svoje děti tak, aby přemáhaly každý sklon k lhostejnosti. Každé dítě by mělo vědět, že má ve světě splnit svůj úkol. - MS 98, 1901

Lenost a lhostejnost nejsou ovoce, které se rodí na stromu křesťanství. - MS 24, 1894

Lhostejnost je velkou kletbou. Bůh obdařil člověka nervy, orgány a svaly. Nemají se nechat degenerovat nečinností, ale cvičením se mají posilovat a udržovat zdravé. Nemít práci je neštěstí, neboť lenost vždy byla a bude kletbou lidské rodiny. - MS 60, 1894

Děti, nikdy se v rodině neprojevujte jako nepoctiví správci. Ze svých povinností se neulevujte. Tvrdá práce posiluje šlachy a svaly. Tím, že podporujete prosperitu rodiny, dostane se vám bohaté odměny. - MS 117, 1899

Proč má práce přednost před hrou. - Ptávala jsem se matky: „Proč musíme vždycky udělat tolik práce, než si mohu jít hrát“? Součástí výchovy je zvyknout si na prospěšnou práci a za druhé, aby ses naučila vyhýbat se uličnictví. Až budeš starší, poděkuješ mi za to“. Jedna moje vnučka mi řekla: „Proč musím plést? Pletení je přece pro babičky“! Tak jsem ji odpověděla: „A nechceš mi říct, jak se babičky naučily plést“? „Určitě začaly jako malé holčičky“. - MS 19, 1887

Hodnota denního programu. - Je dobré si rozmyslet, co je třeba udělat podle možnosti během dne. Poznačte si různé povinnosti, které nelze odložit a vyhraďte si pro ně určitou dobu. Všechno udělejte pečlivě, šikovně a přesně. Pokud do vaší práce v domácnosti spadá úklid, pak dbejte na to, aby místnosti byly dobře vyvětrané a ložní prádlo nechejte na slunci. Na tisk si sami určete pár minut, ale nerozptylujte se čtením novin nebo knihy, která vám padne do oka, ale řekněte si: „Na dokončení práce mám vyhrazených pár minut a za tu dobu to musím stihnout…“

Ti, kteří jsou pohybově pomalejší, ať se snaží být aktivnější, rychlejší, energičtější a mají na paměti apoštolova slova: „V pracech neleniví, duchem vroucí, Pánu sloužíce!“ Ř 12, 11.

Jedná-li se o přípravu jídla, pak vše zvažte a vyhraďte si potřebný čas na přípravu jídla, abyste ho mohly dodělat a připravit na stůl ve stanovenou dobu. Lze doporučit, aby bylo raději hotovo o 5 minut dříve než o 5 minut později. Jestli jste ale pomalejší, vaše pohyby jsou liknavější a práce vám trvá déle, pak je na místě, abyste se snažily zlepšit a byly rychlejší. Budete-li chtít, pak je možné zvítězit nad úzkostlivostí a otálením při práci. Při mytí nádobí je možné být pečlivý a udělat to za stejnou dobu rychle. A závěrem, cvičte si vůli a také vaše ruce budou dělat rychleji. - YI 7. 9. 1893

Tělesné má být v souladu s duchovním. - Některé děti, které byly poslány, aby se v naší rodině stravovaly, mně řekly: „Maminka po mně nevyžaduje, abych umývala“. Pak mu odpovím: „Dobře, já ti vyhovím, ale zaplatíš za stravu o půl dolaru navíc?“ „Ne maminka už nechce platit nic navíc!“ „Tak potom ráno vstaneš a připravíš si jídlo sama. Bůh nikdy neustanovil, že bychom tě měli obsluhovat. Zatím, co ty ráno ležíš v posteli, tvoje matka vstává a chystá snídani. Místo toho bys měla říct: „Maminko, ráno nevstávej, my to uděláme za tebe a alespoň ti trochu ulehčíme. Ráno bys měla nechat odpočinout ty, kterým už vlasy zešedivěly“.

Proč tomu tak není? V čem je problém? Jsou to hlavně sami rodiče, kteří žádné povinnosti v rodině nepřenášejí na své děti. Když tyto děti vycházejí školu, řeknou: „Matka říká, že si nepřeje, abych něco dělala“. Takové matky jsou bláhové. Rozmazlují své děti a posílají je do školy, aby ji kazily… Práce je pro ně to nejlepší a není pro ně o nic těžší, než pro jejich matky. Tělesná práce má být v souladu s duševní a pak bude mnohem lepší i činnost mozku. - MS 19, 1887

Vymyslete způsoby. - Rodiče by měli vymyslet způsoby a prostředky, jak své děti co nejúčelněji zaměstnat. Dětem by se měla přidělit půda, aby se o ni staraly, zúrodňovaly ji a ze svobodné vůle mohly o ní rozhodovat. - MS 67, 1901

Dovolte jim, aby vám pomohly ve všem, pro co se samy rozhodnou a měly byste jim také projevit svoji vděčnost za jejich pomoc. Měly by vycítit, že je považujete za součást rodiny. Naučte je samostatně uvažovat, svoji práci naplánovat a pak rychle a poctivě udělat. Naučte je, aby byly při práci pohotové a energické, uměly hospodařit s časem a při určené domácí práci neztrácely ani minutu. - MS 60, 1903

Práce zušlechťuje. - Naučte své děti, aby vám pomáhaly, i když jsou ještě malé a nemají mnoho síly. Do svých myslí ať si zafixují skutečnost, že práce povznáší, že jim byla nařízena z nebe, že byla požadována od Adama a Evy jako nutná k rozvoji ducha i těla. Měly by poznat, že i nevinná zábava ani z poloviny neuspokojí tak, jako aktivní práce. - Pacific Health Journal, May, 1890

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy