EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


19. Čistota

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

19. Čistota

Dejte základní rady o zásadách čistoty. - Křesťanské matky, snažně vás prosím, uvědomte si odpovědnost, která na vás spočívá. Učte své děti od kolébky, aby si zvykly na sebeodříkání a sebeovládání. Vychovávejte je tak, aby měly pěkně urostlou postavu a byly správně silné. Do jejich mysli vštěpujte pravdu, že Bůh nesleduje jen naše uspokojení v přítomnosti, ale má na mysli naše konečné dobro. Tato ponaučení jsou jako semínka zasetá do úrodné půdy, která přinesou ovoce a učiní vás šťastnými. - MS 44, 1900

Aby byly děti chráněny před poskvrňujícími vlivy, mají je rodiče poučovat o zásadách čistoty. Děti, které si doma zvyknou na poslušnost a sebeovládání, nebudou mít ve škole života problémy a uniknou mnohým pokušením, které útočí na mládež ze všech stran. Rodiče by měli vést své děti k opravdovosti k Bohu za všech okolností a na každém místě. Měli by je obklopit takovými vlivy, které sledují posílení jejich charakterů. Budou-li takto vedeny, pak po odchodu do školy nebudou stresové a duševně labilní. Budou oporou pro učitele a budou povzbuzovat i své spolužáky. - CT 150

Vychovávejte ke stále bdělosti. - Rodiče a vychovatelé musí sami dodržovat čistotu srdce i v životě, pokud chtějí, aby i jejich děti zachovávaly čistotu. Musí dát potřebné rady a navíc ještě vést ke stálé bdělosti. Mladistvá mysl přichází denně na nové myšlenky a nové dojmy ji ovlivňují. Působí na ně lidé v jejich blízkosti, knihy, které čtou, sklony které si oblíbili. To vše je třeba kontrolovat. - ST 25. 5. 1882

Je třeba udržovat dům čistý a přitažlivý. - Je třeba udržovat dům v naprosté čistotě. Nevyčištěná a neudržovaná zákoutí v domě povedou i k zanedbávání zákoutí duše. Matky, vy jste vychovatelky svých dětí a můžete dokázat mnoho, když již brzy začnete vštěpovat čisté myšlenky a zařídíte jejich světnice čisté, vkusné a přitažlivé. - Christian Temperance and Bible Hygiene, 142-3.

Kontrolujte přátelské svazky. - Pokud mají rodiče zájem, aby jejich děti byly čisté, musí dbát na to, aby i jejich přátelé byli čistí, jak to doporučil Bůh. - Christian Temperance and Bible Hygiene, str. 142

S jakou péči by měli rodiče kontrolovat své děti před lehkomyslností, uvolněním mravů a demoralizujícími návyky! Otcové a matky, uvědomujete si důležitost odpovědnosti, která na vás spočívá? Dovolujete svým dětem, aby se přátelily s jinými dětmi a nepřesvědčily jste se, jak byly vychovány? Nedovolte jim, aby s nimi byly o samotě. Věnujte jim svoji péči. Každý večer musíte vědět, kde jsou a co dělají. Jsou všechny jejich sklony čisté? Poučili jste je o zásadách mravní čistoty? Pokud jste je opominuli vést krůček za krůčkem, být stálým rádcem při různých příležitostech, pak už ani jediný den nenechejte projít a přiznejte si tuto chybu. Pak jim vysvětlete, že chcete napravit to, co vám Bůh určil konat. Zeptejte se také, jestli vás budou v reformě následovat a podporovat. - MS 119, 1901

Sousedé mohou dovolit, aby jejich děti k vám došly a trávily večer nebo noc s vašimi dětmi. Zde je pro vás zkouška a možnost volby i podstoupení rizika, že souseda urazíte, když jeho děti pošlete domů anebo budete souhlasit, necháte je s vašimi dětmi a tak je vystavíte nežádoucím vlivům, které považujete za špatné. Abych své děti uchránila před nebezpečím, nedovolila jsem, aby spaly spolu v jedné posteli ani v jedné místnosti s ostatními hochy a podle okolností, jednalo-li se o cestování, přichystala jsem jim skrovné postele na poschodí. Bylo to rozhodně lepší, než aby byly společně s ostatními. Snažila jsem se, aby nepřicházely do styku s hrubými a divokými hochy a dávala jsem jim takové podněty, aby svoji práci doma dělali z ochotného srdce a s radostí. Snažila jsem se je zaměstnat duševně i tělesně, takže jim mnoho času nezbývalo a ani neměli náladu, aby si šli hrát s ostatními hochy a nezískali tak „výchovu ulice“. - Solemn Appeal, str. 56

Bariéry postavené proti smyslnosti. - Ti, kteří se mají ujmout Božího vlastnictví, to jest duše a těla dětí a zformovat je podle Jeho obrazu, měli by postavit bariéru proti smyslnému uspokojování, které ničí tělesné a duševní zdraví tisíců. Když se hledala příčina mnohých zločinů této doby, pak se zjistilo, že je na vině neznalost otců a matek, kteří neprojevili o toto zájem. V případě takové žalostné lhostejnosti je obětováno zdraví a život.

Rodiče, pokud se vám nepodaří dát vaším dětem výchovu, kterou vám Bůh uložil jako povinnost, pak se budete zodpovídat za následky. Tyto důsledky se neomezí jen na vaše děti. Tak jako jediný bodlák, který vyroste na poli, dá vyrůst ze semen mnoho dalších, tak i hříchy, které vyplynou ze zanedbání vaší povinnosti, zničí všechny, kteří se dostanou do sféry jeho vlivu. - RH 27. 6. 1899

Naplň svoji mysl čistými myšlenkami. - Křesťanský život je životem stálého odříkání a sebeovládání. Toto ponaučení uvádějte dětem od raného dětství. Učte je, že musí být střídmé, čisté v myšlenkách, srdci i skutcích, že patří Bohu, protože byly koupeny, a to za drahou krev Jeho Syna. - Christian Temperance and Bible Hygiene, str. 145

Mysl dětí se tak už v nejútlejším mládí naplňuje pěknými představami o pravdě, čistotě i zbožnosti, vytvářejí se jen záliby pro čisté a ušlechtilé věci a jejich představivost nebude možné snadno ovlivnit či poskvrnit. Je-li však sledován opačný trend, jestliže mysl rodičů se zabývá vulgárními představami, konverzace zůstává při běžných tématech, jestliže se snaží přizpůsobit a stěžují si stejně jako ostatní, pak i jejich děti si vezmou příklad z jejich výrazů a slov opovržení a budou následovat jejich zhoubný příklad. Špatný vliv bude na nich lpět jako skvrna malomocenství pro příští život.
Semínko, které zasela bohabojná a starostlivá matka již v dětství, vyroste ve strom spravedlnosti, který rozkvete a ponese ovoce. A také ponaučení, která dal bohabojný otec svými životními zásadami a příkladem, tak jako v případě Josefově, přinesou později hojnou úrodu. - Good Health, January, 1880

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy