EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


IX. Základy budování charakteru - 36. Přednost raného dětství

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

IX. Základy budování charakteru - 36. Přednost raného dětství

Rané dětství je nejdůležitějším obdobím. - Do počáteční výchovy dítěte nelze vložit příliš mnoho důležitého. Poučení, která si dítě osvojí během prvních 7 let života, ovlivní formování jeho charakteru víc, než získá v pozdějších letech. - MS 2, 1903

Již od raného dětství musí být charakter dítěte formován a přetvářen v souladu s Božím plánem. Do jeho otevřené mysli je třeba vštěpovat kladné vlastnosti. - ST 25. 9. 1901

Rodiče musí začít vést své dítě již v útlém věku, aby získalo správné charakterové vlastnosti dříve, než svět ovlivní jeho mysl a srdce. - RH 30. 8. 1881

Věk pro nejlepší vnímání. - Právě v prvních letech života dítěte je mysl nejvíce vnímavá pro dobré i špatné vlivy. Během těchto let se dosáhne vítězného pokroku buď správným, nebo špatným směrem. Mohou být získány téměř bezcenné informace, nebo zase velmi solidní a cenná poznání. Síla intelektu a hluboké znalosti jsou majetkem, který nelze koupit ani za zlato z Ofiru. Jejich cena převyšuje zlato nebo stříbro. - CT 132

Na prvé dojmy se obyčejně nezapomíná. - Menší nebo větší děti a ani mládež by neměla slyšet z úst otce, matky nebo od jiného člena rodiny ani jediné nedůtklivé slovo. Tyto vlivy na ně působí hned na počátku jejich života, a jak se k nim chovají rodiče dnes, tak se budou oni chovat zítra, pozítří, stále. Na prvé poučení děti většinou nezapomínají…

Dojmy, které je ovlivnily na počátku života, se projevují i v dalším životě. Mohou být skryté, ale málokdy jsou vymazány. - MS 57, 1897

Základ je položen v prvých třech letech. - Matky, nezapomínejte, že nejvhodnějším obdobím pro výchovu vašich dětí jsou prvé tři roky jejich života. Nedovolte jim, aby prosazovaly svá přání a chutě. Matka se musí o dítě starat. Prvé tři roky jsou dobou, v nichž se snadno vychovávají, jako když se ohýbá větev. Matky by si měly uvědomit důležitost tohoto období. V něm jsou kladeny základy výchovy.

Pokud tyto prvé osvojené poznatky byly chybné, jak se často stává, snažte se pro Boha ještě napravit to, co se napravit dá, abyste zachránily své děti pro budoucí život a jejich věčné dobro. Pokud jste začaly s výchovou vašich dětí k sebeovládání a poslušnosti, až jim byly 3 roky, začněte s výchovou ihned, ale bude to mnohem obtížnější. - MS 64, 1899

Není to tak těžké, jak se všeobecně předpokládá. - Rodičům by odpadlo mnoho starostí a zármutku, kdyby děti už od kolébky byly vedeny k tomu, že jejich vůle se nestane zákonem a jejich rozmary nebudou stále tolerovány. Není to ani tak těžké, jak se většinou předpokládá, učit malé děti přemáhat výbuchy hněvu a ovládat záchvaty vzteku. - Pacific Health Journal, April, 1890

Neodkládejte tuto práci. - Mnozí zanedbávají svoji povinnost během prvých let života svých dětí a myslí si, že až budou děti starší, teprve pak v nich opatrně potlačí špatné a povedou k dobrému. Ale nejvhodnější dobou pro ně je období, kdy je chovají jako malé děti v náručí. Není správné, když rodiče děti rozmazlují a přizpůsobují se jejich náladám. Není také správné, když je trestají bitím. Důsledné, vyhraněné a jasné kroky přinesou nejlepší výsledky. - 4T 313

Když jsem upozornila rodiče na špatné návyky, které podporují u svých malých dětí, některé rodiče to vůbec nezajímalo a jiní odpovídali se smíchem: „Jsou to malí miláčci! V žádném případě jim nemohu nic odříct. Až budou větší, budou i hodnější. Pak se za své jednání zastydí. Nepovažujeme za nejlepší být příliš úzkostliví a přísní na ty maličké. Oni z toho vyrostou, přestanou lhát, podvádět, být pohodlní a sobečtí!” To je opravdu pohodlný způsob matek, jak si získat náklonnost. Avšak není to v souladu s vůlí Boží. - MS 64, 1899

Překažte Satanova úsilí v získání malých dětí. - Rodiče, většinou začínáte s výchovou příliš pozdě. Dovolujete Satanovi, aby předem obsadil půdu v jejich srdci a zasel semeno pro první sklizeň. - RH 14. 4. 1885

Je na vás, aby Satan neovládl vaše děti a neodvedl vám je dřív, než opustí vaši náruč. Matky, měly byste dohlédnout na to, aby síly temnosti neovládly vaše malé děti. Měly byste se zasadit o to, aby nepřítel nemohl vztyčit korouhev temna ve vašich domovech. - ST 22. 7. 1889

Příprava i na praktický život. - Je jen velmi málo rodičů, kteří si udělají čas k vážnému zamyšlení nad tím, kolik vědomostí může dítě získat jak o časných tak o věčných věcech ve svých prvních 12 nebo 15 letech, ale i základy pro praktický život. Jedno by nemělo být na úkor druhého. - MS 43, 1900

Napoleonovo dědictví - Povaha Napoleona Bonaparta byla z velké části ovlivněna jeho výchovou v dětství. Nemoudří vychovatelé ho inspirovali pro lásku k dobyvačnosti, stavěli modely armád a jeho jako vrchního velitele. Už tehdy položili základy pro jeho životní dráhu boje o krveprolévání. Kdyby stejný zájem a úsilí věnovali k tomu, aby byl dobrým člověkem, jehož mladé srdce je naplněno duchem evangelia, jak zcela odlišně by probíhal jeho osud. - ST 11. 10. 1910

Hume a Voltaire. - Říká se, že skeptik Hume byl v mládí přesvědčeným vyznavačem Božího Slova. Pak se dostal do styku s jednou diskusní společností a tam byl vyzván, aby uvedl důkazy ve prospěch ateismu. Studoval upřímně a vytrvale. Jeho nadšený a po poznání posedlý rozum se naplňoval sofistikou a skepticismem. Brzy sám uvěřil svému scestnému učení a ve svém dalším životě byl přesvědčeným ateistou.

Když bylo Voltairovi 5 let, naučil se zpaměti jednu ateistickou báseň a její škodlivý vliv mu už nikdy nevymizel z paměti. Stal se jedním z nejúspěšnějších pomocníků Satana a odváděl lidi od Boha. Tisíce jich povstanou při soudu a obviní ze záhuby svých duší Voltairovou nevěru.

Myšlenky a city, které jsou uchovávané z dětství, přesně určí v době dospívání další osud člověka. V mládí se formují správné, čestné a odvážné sklony, ty se stávají součástí charakteru a většinou určují dráhu jednotlivce dalším životem. Mladý člověk se může stát zkaženým nebo čestným, podle toho, co si vybere. Stejně tak se může rozhodnout pro správné a ušlechtilé skutky, nebo pro zločinnost a bezbožnost. - ST 11. 10. 1910

Odměna Anny. - Každé matce jsou svěřeny neocenitelné možnosti a nekonečné vzácné vlivy. Během prvých 3 let života proroka Samuele byl pečlivě veden svoji matkou k rozlišování mezi dobrem a zlem. Snažila se při všem, s čím přicházela do běžného styku vést jeho myšlení ke Stvořiteli. Plnila svůj slib, že zasvětí svého syna Hospodinovi a s velkým sebezapřením ho svěřila do péče nejvyššího Eliho, aby ho vychoval pro službu v Božím domě… Jeho výchova od mládí ho vedla k tomu, aby prosazoval svoji čistotu. Jaká to byla odměna pro Annu! A jaké povzbuzení máme v jejím příkladu. - RH 8. 9. 1904

Co pevně ovládlo myšlení Josefa. - Výchova, kterou dostával Josef v mládí od Jákoba, se projevila v jeho pevné důvěře v Boha. Stále znovu nacházel souvislosti o Jeho láskyplné, neustálé péči a právě toto poznání potřeboval ve svém exilu mezi pohany. V době zkoušek si toto poznání ověřil v praxi. V době největších utrpení vzhlížel ke svému nebeskému Otci, kterému se naučil důvěřovat. Kdyby životní zásady a příklady Josefova otce byly opačné, pak by nikdy nebyly napsány inspirované stránky svaté historie, příběh o čestnosti a statečnosti, který vyzařuje z Josefova charakteru. První dojmy utkvěly v jeho mysli a ovlivnily i jeho srdce v hodině strašného pokušení, když zvolal: „Jak bych tedy učinil takovou nešlechetnost a hřešil i proti Bohu?” Gn 39, 9 - Good Health, January. 1880

Ovoce moudré výchovy. - Je smutnou skutečností, že děti rychle vycítí i sebemenší slabost a nerozhodnost ze strany matky. Pokušitel pak působí na jejich mysl a vede je k tomu, aby nadále setrvaly ve svých zálibách. Kdyby rodiče rozvíjeli dobré a potřebné povahové vlastnosti při vhodné výchově svých dětí, kdyby stanovili jasná pravidla, která budou vyžadovat a netrpěli jejich porušování, Pán by s nimi spolupracoval a požehnal by rodičům i dětem. - MS 133, 1898

Už od útlého věku jsou děti schopné podléhat vlivům, které podkopávají jejich mravnost, ale zdá se, že rodiče, kteří se staví jako křesťané, nevidí zlo, které působí svoji výchovou. Měli by si uvědomit, že dispozice dané dítěti, utváří již od útlého mládí jeho charakter a dávají konečnou podobu jeho osudu, buď pro věčný život, nebo pro věčnou smrt! Děti jsou vnímavé k mravním i duchovním vlivům a ty, které jsou moudře vedeny v dětství, mohou sice čas od času zhřešit, ale nikdy nesejdou od pravé cesty daleko. - ST 16. 4. 1896

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy