EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


37. Síla zvyku

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

37. Síla zvyku

Jak se utvářejí zvyky. - Každý čin, dobrý či zlý, neutváří charakter. Ale myšlenky a pocity, v nichž máme zalíbení, připravují cestu pro skutky a jednání stejného druhu. - YI 15. 12. 1886

Opakovaným jednáním se utvářejí návyky a upevňuje charakter. - ST 6. 8. 1912

Doba k utvoření dobrých zvyků. - Většinou se charakter utváří v prvých letech života. Vytvořené zvyky mají větší vliv než vrozený talent a dělají z člověka buď duchovního velikána, nebo trpaslíka. I ty nejlepší talenty se mohou následkem špatných vlivů deformovat nebo oslabit. Čím dříve člověk v životě získá škodlivé návyky, tím pevněji pak tyto zvyky otrocky ovládají svoji oběť, a tím jistěji sníží jeho duchovní úroveň. Na druhé straně, jestliže se v mládí utvoří správné a ušlechtilé zvyky, většinou poznamenají dotyčného v dalším životě. Ve většině případů pak zjišťujeme, že ti, kdo v pozdějším věku mají v úctě Boha a váží si poznané pravdy, nesou si v duši obraz hříšného světa vtisknutý z předchozího období. Dospělí jsou obvykle nevnímaví k novým dojmům jako pevná skála, ale mládí je vnímavé. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 45

Návyky mohou být usměrněny, ale málokdy změněny. - To, co dítě vidí a slyší, se hluboce vrývá do citlivé mysli a žádné další životní okolnosti to nemohou vymazat. Rozumové myšlení se ztvárňuje, vlastnosti dostávají směr a sílu. Opakované skutky se stávají zvykem. Přísnou výchovou mohou být zmírněny, ale málokdy se v pozdějším životě změní. - Good Health, January, 1880

Už jednou vytvořené zvyky stále více ovlivňují charakter. Rozumové myšlení se průběžně formuje podle možností a příležitostí. Den za dnem formuje charaktery, které staví studenty jako dobře vychované vojáky pod prapory knížete Emmanuela, nebo vzbouřenců pod prapory knížete temnosti. Pro kterého se rozhodnete? - MS 69, 1897

Je zapotřebí stálé úsilí. - K čemu se jednou rozhodneme, to bude pro vás příště mnohem snadnější. Střídmost, sebeovládání, šetrnost, cílevědomost, dokonalost, rozumné rozhovory, trpělivost, pravá zdvořilost, toto vše nelze získat bez pečlivého sebe-sledování. Je mnohem snadnější stát se nemorálním a mravně zkaženým, než zvítězit nad chybami, ovládat se a uchovat si správné vlastnosti. Pokud vůbec chceme ve svém životě zdokonalit své křesťanské ctnosti, pak to vyžaduje trvalé úsilí. - 4T 452

Zkažené děti ohrožují další. - Rodiče, kteří si váží Boha, budou se radit a uvažovat, jak správně vychovat své děti. Sami pro ně vyberou kamarády, je to mnohem lepší, než nechat volbu na dětské nezkušenosti. - RH 24. 6. 1890
Pokud nejsou děti od svého nejútlejšího mládí vedeny ve správném duchu, vytvářejí si špatné návyky. Ty se pak v dalším životě rozvíjejí a kazí ostatní. Ti, jejichž myšlení je ovládáno špatnými sklony, kteří klesli pod špatnými vlivy rodiny a běžného života, nesou si s sebou ty špatné návyky po celý život. Pokud vykonávají povolání kazatele, pak se tyto zvyky projeví i v jejich náboženském životě. - RH 30. 3. 1897

Smutný příklad krále Saula. - Život prvého izraelského krále je smutným příkladem toho, jakou sílu mají předchozí návyky. Ve svém mládí nemiloval Saul Boha a nebál se Ho. Jeho impulsivní povaha nebyla vedena k pokoře, vždy byla náchylná ke vzpouře Boží autoritě. Ti, kteří v mládí mají ve svaté úctě Boží vůli, věrně plní svěřené povinnosti, ti budou připraveni pro vyšší službu v dalším životě. Ale lidé nemohou po léta zneužívat síly, které jim Bůh dával. Když se rozhodují pro změnu, považují je za vhodné a možné pro použití ve zcela opačném smyslu. - P 622

Dítě může získat náboženské poučení, ale když rodiče, učitelé nebo vychovatelé dovolí, aby se přidrželo nesprávných zvyků, takže zvyky nebudou potlačeny, pak tyto sklony se stanou dominantními a dítě bude ztraceno. - 5T 53

Důležitost malých činů. - Každý čin má dvojí význam a důležitost. Buď je čestný nebo hříšný, správný nebo špatný podle toho, jaká pohnutka ho vedla. Špatný skutek při častém opakování zachovává trvalý následek na myšlení člověka a také na myšlení těch, kteří s ním přicházejí do styku, jak po stránce duchovní tak světské. Rodiče, nebo učitelé, kteří tyto malé, nesprávné činy přehlížejí, je vlastně v mládeži upevňují. - RH 17. 5. 1898

Rodiče by měli jednat s dětmi, které jim byly svěřeny, čestně. Neměli by u nich podporovat pýchu, výstřednosti a okázalosti. Neměli by je učit nebo trpět malá uličnictví, které jsou u malých dětí tak roztomilá. Až budou starší, musely by se napomínat, nebo se jim odnaučovat. - 1T 396

Pokud jsou děti malé, jejich malá šibalství a žerty mohou být zábavné a mohou se jim promíjet. Ale když jsou větší, stávají se odporné a urážlivé. - Letter 1, 1877

Na špatné zvyky se snadněji zvyká než na dobré. - Všechny získané vědomosti nemohou již nikdy odčinit zlo zvolněných morálních zásad v dětství. Jediný skutek, který se bude přehlížet při častém opakování, vytvoří návyk. Jediný špatný skutek vytváří předpoklady pro další. Špatné zvyky se formují snadněji než dobré, ale těžko se jim odvyká. - RH 5. 12. 1899

Pokud ponecháme malé děti bez vedení, snadněji se naučí špatnému než dobrému. Špatné zvyky lépe odpovídají přirozenému srdci. To, co vidí a slyší v dětství, zanechává hluboký dojem v jejich mysli. - Pacific Health Journal, September, 1897

Původní návyky rozhodují o budoucím vítězství nebo porážce. - Jaké sklony nás utvářejí, takový bude každý z nás pro pozemský i věčný život. Životy těch, kteří pěstují správné zvyky a svědomitě vykonávají každou povinnost, budou jako zářící světla, která osvětlují svými jasnými paprsky i cestu jiných. Pokud budeme trpět nevěru a necháme, aby šířila uvolněnost, netečnost a nedbalost, pak mrak černější jako půlnoc dopadne na všechny představy nejen v tomto životě, ale pro vždy zabrání přejít do věčného života. - 4 T 452

V dětství a v mládí je povaha nejvíce vnímavá a je nutné se naučit sebeovládání. Neformální rozhovory a vlivy rodinného prostředí ovlivňují a jsou trvalé jako věčnost; více jako přirozené sklony rozhodují návyky přijaté v dětství o tom, jestli člověk v životním boji zvítězí, nebo prohraje. - DA 101

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy