EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


35. Jak mohou rodiče budovat silný charakter

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

35. Jak mohou rodiče budovat silný charakter

Věnujte tomu co nejvíce času a přemýšlejte o tom. - Když se rodičům narodí dítě, je v jejich náruči zcela bezmocné. Nic neví, ale musí se naučit milovat Boha. Musí být vychováno k obrazu Božímu i podle napomenutí Páně a formováno podle Božího vzoru.

Když rodiče vidí důležitost své práce při výchově dětí, když vidí, že to je i ve věčném zájmu, pak si uvědomí, že této práci musí věnovat co nejvíce času a přemýšlet o ní. - ST 16. 3. 1891

Poznání zásad správné výchovy. - Poznaná poučení a získané návyky v prvních letech života a dětství, mají větší vliv na utváření charakteru a další životní cesty, než mají výchovné prostředky v pozdějších létech. To by si měli rodiče uvědomit. Měli by poznat ty zásady, které se vztahují na výchovu dětí. Měli by být schopní vychovat z nich tělesně, duševně a morálně zdravé jedince. - MH 380

Vyhýbejte se povrchnosti. - Žijeme v době, kdy téměř vše je povrchní. Povahy jsou málo stabilní a silné, protože výchova a vedení dětí již od kolébky je povrchní. Jejich charakter je budován na písku. Nikdy nebyly vedeny k odříkání a sebeovládání. Byly rozmazlovány a hýčkány, až se staly neschopnými pro praktický život. Rodiče mysleli jen na příjemné požitky a dětem lichotili a rozmazlovali je. - Health Reformer December, 1872

Posilujte své děti modlitbou a vírou. - Přivedli jste na svět děti a ty nejsou schopné se o svoji existenci starat. Jste zodpovědní za jejich budoucí štěstí a věčnou blaženost. Tíha leží na vás, ať si to uvědomujete nebo ne, abyste je vychovali pro Boha. Žárlivou péčí je musíte chránit před prvním pokusem nepřítele zla a být připraveni zvednout proti němu korouhev. Vybudujte kolem svých dětí pevnost modlitby i víry a bedlivě je chraňte. Ani na okamžik si nejste jistí před Satanovými útoky. Nemáte čas na odpočinek při bdělé a vážné práci. Neměli byste ani na chvíli zaspat na svém stanovišti. Toto je velmi důležité při vedení boje. Mělo by to věčné následky. Jedná se o život nebo smrt jak u vás, tak i u vaší rodiny. - 2T 397, 398

Zaujměte pevný a rozhodný postoj. - Většina rodičů vkládá příliš mnoho důvěry ve své děti. Často, když jim rodiče důvěřují, skrývají svoji špatnost. Rodiče, bděte žárlivě nad svými dětmi. Nabádejte, kritizujte, raďte jim, když vstáváte, nebo leháte, když vycházíte nebo vcházíte dovnitř, dávejte jim „naučení za naučením, zprávu za zprávou, trošku odsud, trošku od odjinud“ Iz 28, 10. Zvládněte své děti, dokud jsou mladé. Mnozí rodiče to velmi zanedbávají. Neberou to jako pevné a rozhodné stanovisko, jaké by měli mít ke svým dětem. 1T 156

Trpělivě zasévejte vzácná semena. - „Cožkoli rozséval by člověk, to bude i žíti“. Ga 6, 7 Rodiče, musíte si získat důvěru svých dětí a s láskou zasévat pečlivě vzácné semeno. Konejte svoji práci bez omezování, nestěžujte si na těžkosti, starosti a dřinu. Jestliže trpělivým, laskavým, křesťanským úsilím můžete přivést jednu vzornou duši k Ježíši Kristu, pak váš život nebyl zbytečný. Žijte v naději a trpělivosti. Na vašem obličeji a vnějším chování by neměla být znát vaše deprese. Ve svých rukou máte utváření charakteru, který s pomocí Boží může pracovat na vinici Páně a získat další duše pro Ježíše. Povzbuzujte často své děti, aby jejich sklony a chování dosahovalo vyšší úrovně. K jejich nedostatkům buďte trpěliví, vždyť i Bůh je trpělivý k vašim nedokonalostem, snáší je, bdí nad vámi, abyste mohli přinést ovoce k Jeho slávě. Povzbuzujte své děti, aby se ze všech sil snažily získat ke svým výsledkům dosud chybějící ctnosti. - MS 136, 1898

Veďte k poslušnosti zákona. - Otcové a matky, buďte moudří. Učte své děti, že se musí podřídit zákonu - MS 49, 1901

Pokud dítěti dovolíme, aby šlo svojí vlastní cestou, řídilo se vlastními zásadami a nebralo na vědomí možnost opravit je proto, že je máte až příliš rádi, než byste je trestali, pak mu neprokazujeme žádnou laskavost ani milost. Co je to za lásku, která vašemu dítěti dovoluje rozvíjet takové povahové vlastnosti, které učiní jeho i kohokoliv jiného nešťastným? Pryč s takovou láskou! Opravdová láska vyhledává přítomné i věčné dobro dítěte. - RH 16. 7. 1895

Jakým právem přivádějí rodiče děti na svět a pak se o ně nestarají a nechávají vyrůstat bez vedení a křesťanské výchovy? Rodiče by měli být zodpovědní. Vysvětlete jim, že se musí nechat vést a ne, aby se druzí řídili podle nich. - MS 9, 1883

Uveďte do souladu tělesné, duševní a duchovní. - Tělesné, duševní a duchovní schopnosti by se měly rozvíjet poroto, aby se dosáhlo vhodně vyváženého charakteru. O děti se musíme starat, chránit je, vychovávat je, aby se úspěšně zdokonalily. - 4T 197, 198

Ježíšův tělesný stav, stejně jako jeho duchovní rozvoj je nám popsán slov: „Děťátko pak rostlo a prospívalo moudrostí“. - L 2, 40, 52 V dětství musíme věnovat pozornost tělesnému vývoji. Rodiče by měli učit své děti správným návykům v jídle a pití, oblékání, v tělesné práci a položit tak dobrý základ pro zdraví v pozdějším období života. O své tělo bychom měli správně pečovat, aby naše tělesné schopnosti nezakrňovaly, ale plně se rozvinuly. Tím získávají děti a mládež vhodné předpoklady a mohou se přiměřenou a svědomitě dodržovanou výchovou stát duchovně silní jako Kristus. - YI 27. 7. 1893

Zdraví souvisí s intelektem a morálkou. - Abyste u svých dětí povzbudili mravní odpovědnost za plnění Božího požadavků, musíte do jejich myslí a srdcí vtisknout poslušnost k Božím zákonům a jejich vztahu ke zdraví, protože z velké části myšlení a morálka se zdravím souvisí. Budou-li zdravé a mít čisté srdce, pak budou lépe připraveny na život a stanou se požehnáním světu. Je velmi důležité, aby došlo k vyváženému stavu mysli správným směrem ve správný čas, neboť velice záleží na tom, zda k rozhodnutí došlo v kritickou chvíli.

Jak je potom důležité, aby si rodiče co nejméně komplikovali myšlení, starali se o potřebné věci, mohli myslet a jednat po klidné úvaze, moudře, s láskou a měli v prvé řadě na mysli zájem o tělesné a duševní zdraví svých dětí. - Health Reformer, December, 1872

Rodiče se často diví, že jejich děti se stávají proti dřívější době stále nesnadněji ovladatelné, ale sami se na jejich špatném chování v mnoha případech podílejí. Kvalita jídla, které připravují na stůl a doporučují jíst, trvale vzrušuje jejich tělesné vášně a oslabuje morální a duševní schopnosti. - Pacific Health Journal, October, 1897

Čistá potrava je nutná pro mysl. - Usměrňuje schopnosti a záliby v chuti u vašich dětí. Snažte se plně upoutat jejich pozornost a pak už nezbude místo pro nízké a špatné myšlenky i požitky. Kristova milost je jediným účinným prostředkem k tomu, abychom mohli předejít zlu. Můžete si vybrat, zda mysl vašich dětí bude naplněna čistými, nezkaženými myšlenkami, nebo hříchem, který existuje všude - pýchou a zapomínáním na svého Vykupitele. Stejně jako tělo, potřebuje i mysl čistou potravu pro své zdraví a sílu. Veďte své děti, ať se zamyslí, co je nad nimi a čemu se mají vyhnout. Ta mysl, která žije v čisté a svaté atmosféře, nebude zabíjet čas flirtováním, nepodstatnými a zbytečnými věcmi a ani sobectvím. - Letter 27, 1890

Žijeme v době, kdy všechno falešné a povrchní je vynášeno nad skutečné trvalé a přirozené. Mysl musí být zbavena všeho, co by jí zavádělo nesprávným směrem. Neměla by být zatížena zbytečnými příběhy, které neposilují duševní schopnosti. Myšlenky pak budou takového druhu, jako pokrm, kterým budeme sytit naší mysl. - 5T 544

Nestačí být jen skvěle vzdělaný. - Můžete být spokojeni se skvělým vzděláním vašeho dítěte, ale pokud není ovládáno posvěceným srdcem, nebude jednat v souladu s Boží vůlí. Jedině hloubka poznání Božích požadavků může nám dát vhodně pevný charakter, prodchnutí mysli a hloubku poznání o tom, co je důležité k tomu, abychom uspěli jak v tomto světě, tak i ve světě budoucím. - RH 23. 4. 1889

Snažte se o rozvoj silného charakteru. - Jestliže učíme děti, aby byly pracovité, máme za sebou jen polovinu nebezpečí, neboť lenost je bude stále svádět ke hříchu. Vychovávejme své děti, aby byly ve svém chování prosté a ne drzé, aby byly laskavé a obětavé, ne však marnotratné. Aby byly šetrné, ne však lakomé. A nakonec je naučte, jaké požadavky na ně klade Bůh, že je jejich povinností, aby se náboženství stalo součástí jejich života, že mají milovat v prvé řadě Boha a své bližní, nezanedbávat drobné denní laskavosti, které jsou základem štěstí. - Pacific Health Journal, May, 1890

Modlete se o nebeskou moudrost. - Rodiče musí zrcadlit Boha a modlit se k Němu o moudrost a Božskou pomoc, aby své děti správně vychovávali a rozvinuli u nich ty vlastnosti, k nimž by se Bůh přiznal. Neměli by se starat o to, jak by je měli vychovat, aby je chválili a respektoval svět, ale aby u nich vypěstovali krásný charakter, k němuž by se přiznal Bůh. Je třeba mnoho modliteb a studia k tomu, abychom získali nebeskou moudrost a poznání, jak máme jednat s mladou myslí, neboť mnoho záleží na tom, jak rodiče ovlivní myšlení a jednání svých dětí. - Health Reformer, December, 1872

Musí mít morální a duchovní vedení. - Je třeba upozornit rodiče na jejich povinnost, vychovat pro své děti, které budou mít správně rozvinutý charakter, které budou mít mravní sílu zvítězit nad pokušením, jejich život bude oslavou Boha a požehnáním pro své bližní. Ti, kteří vstupují do aktivního života s pevnými zásadami, budou připraveni stát neposkvrnění uprostřed znesvěceného a zkaženého světa. - Christian Temperance and Bible Hygiene, str. 75

Ať se děti naučí rozhodovat. - Veďte mládež i malé děti k tomu, aby se naučily rozhodnout pro královský oděv, který byl utkán na nebeském stavu „kvent čistý a stkvoucí” Zj 19. 8, do kterého budou odění všichni svatí země. Tento oděv, Kristův neposkvrněný charakter, je volně nabízen každému člověku. Ale všichni, kteří jej dostanou, přijmou ho a budou do něj oblečeni již zde na zemi.

Poučte dítky o tom, že otevírají-li svoji mysl čistým, lásky plným myšlenkám a skutkům lásky i ochoty, oblékají si krásné roucho Jeho charakteru. Tento šat je zde učiní krásnými a milovanými, a potom bude jejich kreditem ke vstupu do královského paláce. - Ed 249

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy