EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


IV. Poslušnost je nejdůležitější úkol - 10. Klíč ke štěstí a úspěchu

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

IV. Poslušnost je nejdůležitější úkol - 10. Klíč ke štěstí a úspěchu

Štěstí závisí na poslušnosti. - Otcové, matky, vychovatelé ve školách, uvědomte si, jakou důležitost má výchova dětí k poslušnosti. A přesto se jí věnuje tak malá pozornost. - MS 92, 1899

Děti budou šťastnější, mnohem šťastnější, kdyby byly vhodně vychovávány a nebylo jim dovoleno dělat to, k čemu je inspiruje nijak neusměrněná impulsivnost. - MS 49. 1901

Bezprostřední, ale i stálá poslušnost k moudrým rodičovským radám je podporou samotných dětí, stejně tak jako prokazování úcty k Bohu a prosazování dobra ve společnosti. Děti by měly poznat, že jejich dokonalá svoboda je v tom, že se podřídí zákonům rodiny. Křesťané by měli pochopit totéž - že v poslušnosti Božích zákonů je jim zaručena dokonalá svoboda. - RH 30. 8. 1881

Vůle Boží je zákon nebes. Dokud tento zákon byl životní zásadou, byla Boží rodina svatá a šťastná. Když se ale zákon Boží přestal poslouchat, pak nenávist, žárlivost i nesváry narůstaly a část nebeských obyvatel padla. Pokud si vážíme Božího zákona v našich pozemských domovech, do té doby budou i naše rodiny šťastné. - RH 30. 8. 1881

Neposlušnost způsobila ztrátu ráje. - Příběh Adama a Evy i jejich neposlušnosti na samém počátku historie naší země byl plně objasněn. Jediný skutek neposlušnosti našich prvých rodičů znamenal ztrátu krásného domova v ráji. A bylo to něco docela nepodstatného! Máme důvod být vděční, že to nebylo nic většího, protože kdyby se stalo něco většího, pak tato neposlušnost by se jen znásobila. Byla to nejmenší zkouška, kterou Bůh mohl tomuto svatému páru dát v ráji.
Neposlušnost a hřích jsou největší urážkou Boha. Nevěra v malých věcech vede k hříchu ve velkém. Už sama neposlušnost je zločin. - MS 92, 1899

Zásady světské a duchovní prosperity. - Pozemské a duchovní prosperity jsou podmíněny poslušností zákona Božího. Ale my nečteme slovo Boží, a proto neznáme ani bližší podmínky požehnání, které jsou nabídnuty všem, kteří pozorně naslouchají Božímu zákonu a pilně ho vysvětlují ve svých rodinách. Naše štěstí je založeno na poslušnosti Božího slova v našem životě. Podívejme se na svět a uvidíme, jak sténá pod špatností a krutostí lidí, kteří degradovali Boží zákon. Jeho požehnání bylo odejmuto z ovocných sadů a vinic. Kde není lid, který by dodržoval jeho přikázání, tam ani Bůh nemůže přebývat. On dává svoji milost spravedlivě těm, kteří ho milují a hledají v bázni. - MS 64, 1889

Veďte děti, povinností rodičů je chránit své děti, aby šly po cestě přísné poslušnosti. Nejen v tomto životě, ale i v životě věčném záleží pravé štěstí na poslušnosti: „Tak řekl Pán“. Rodiče, žijte podle Kristova vzoru. Satan bude vymýšlet stále nové možnosti jak zlomit vaší zkaženost jako něco, co je příliš přísné. Je vaší povinností, abyste svým dětem již od nejútlejšího mládí vysvětlovali, že jsou formovány podle obrazu Božího. Kristus přišel na tento svět, aby dal svým životem příklad, jací máme všichni být. Rodiče, kteří v této době prohlašují, že přijali pravdu, mají učit své děti milovat Boha a poslouchat Jeho zákony. To je největší a nejdůležitější úkol, kterým jsou rodiče pověření. Božím plánem je, aby děti i mládež svým rozumem pochopila, co Bůh požaduje, že mají rozlišovat spravedlnost od hříchu a poslušnost od neposlušnosti. - MS 67, 1909

Poslušnost se stává radostí. - Rodiče by měli při výchově dětí postupovat krůček za krůčkem, přikázání za přikázáním, nenásilně ale po tročkách a nepřipustit znevažování svatého Božího zákona. Mají se spoléhat na Božskou sílu a prosti Pána, aby jim pomohl a mohli své děti uchovat ve věrnosti k němu, vždyť dal světu jednorozeného Syna, aby nevěrné a neposlušné přivedl zpět a stali se opět věrnými. Bůh si přeje vylít na lidstvo bohatý zdroj svoji lásky. Přeje si vidět, že s radostí konají Jeho vůli a tu sílu, kterou jim dal k službě, využívají k poučení všech, s nimiž přicházejí do styku a že správnou cestou, po níž mají jít za Kristem, je poslušnost Jeho zákonů. MS 36, 1900

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy