EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


9. Výzva k sebezdokonalování

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

9. Výzva k sebezdokonalování

Je nutné se stále zdokonalovat. - Matčino úsilí vyžaduje stálé zdokonalování vlastního života, neboť mají vést své děti ke stále vyšším a vyšším cílům. Satanovy plány jsou založena na tom, aby si získal oba rodiče i děti. Matky jsou pak odváděny od svých povinností v rodině a od pečlivé výchovy svých dětí a jejich služba se soustřeďuje na sebe a na svět - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 60.

Když už ne z jiného důvodu, tady pro záchranu svých dětí by měly matky rozvíjet své poznání, neboť na jejich plánech spočívá větší díl odpovědnosti, než má král na trůně. Ale jen některé matky pociťují váhu důvěry, která je jim dána, nebo chápou, že mohou získat schopnosti svou trpělivou prací a snahou po sebevzdělání.

Nejprve potřebuje matka přesně vymezené výchovné prostředky k rozvíjení svých schopností i vlastní mysli a srdce, aby nebyla deformována nebo jednostranně zaměřená její povaha a aby nepřenesla znaky své nedokonalosti i výstřednosti na své dítě. Mnohé matky potřebují vyburcovat, aby viděly pozitivní nutnost změny svých postojů a povah a mohly vykonat vítané povinnosti, které ze sebe vzaly dobrovolným vstupem do manželského života. Možnosti ženské užitečnosti mohou být rozšířeny a její vliv prodloužen téměř neomezeně, pokud dá pozor na to, co by mohlo nepříznivě ovlivnit lidské pokolení. - Pacific Health Journal, May, 1890.

Stálý vzrůst v moudrosti a ve schopnostech. - Matky především musíte přemýšlet a zajímat se, jak je možné růst v moudrosti a schopnostech. Ty, které vytrvají v tomto způsobu života, brzy pochopí, že získávají schopnosti, které jim dříve chyběly. Naučí se správně formovat charaktery svých dětí. Výsledek jejich snažení a přemýšlení bude možné poznat v jejich poslušnosti, důvěřivosti, skromnosti a čistotě. Tento výsledek jim bude bohatou odměnou za vynaložené úsilí.

Bůh bude stále nacházet možnosti ke zdokonalení jejich myslí a srdcí. Měly by poznat, že když vychovávají a vedou své děti, že to dělají pro Něho. Čím více budou zušlechťovat sebe samé, tím efektivnější budou při svém rodičovském poslání. - ST 9. 2. 1882

Růst rodičů má být intelektuální a morální. - Je povinností matek zušlechťovat svoje myšlení a zachovat si čisté srdce. Měly by všemi dostupnými prostředky usilovat o zdokonalení svého intelektu a morálky a teprve pak mohou vylepšovat myšlení svých dětí. - 3T 147

Rodiče by měli být stálými žáky v Kristově škole. Potřebují oživení a sílu, aby mohli v prostotě Kristově učit mladší členy Boží rodiny poznávat Jeho vůli. - ST 25. 9. 1901

Udivující síla v křesťanském zušlechťování. - Rodiče dosud nedospěli tak daleko, aby pochopili udivující sílu křesťanského zušlechťování. Jsou hlubiny pravdy, které se zanedbávají a daly by se využít. Tato lehkomyslná vlažnost nedojde Božího uznání. Rodiče, Bůh vás vyzývá, abyste prohlédli a natřeli své oči mastí. Dosud jste jen sbírali z povrchu. Uchopte se svého dlouho zanedbávaného díla a Bůh bude s vámi spolupracovat. Horlivě konejte svoji práci a Bůh vám pomůže, abyste udělali krok vpřed a přinášeli evangelium do vašeho rodinného života. - S - 3. 4. 1901

Nyní jsme v Boží dílně. Mnozí z nás jsme hrubé žulové kameny. Ale když přijmeme Boží pravdu, pak se odstraní každá nedokonalost a my jsme připraveni zazářit jako drahokamy v nebeském chrámu, do něhož budeme přeneseni nejen anděly, ale samým Králem nebes. - Christian Temperance and Bible Hygiene, 161

Cíl - dokonalost. - Matky, nechcete se osvobodit od neužitečné a zbytečné práce, kvůli níž je zanedbávána užitečnější? Nechcete se snažit přiblížit do Boží blízkosti, aby jako moudrost mohla vás usměrňovat a jeho milost provázet v práci, která bude stejně tak trvalá jako věčnost? Usilujte o vytvoření dokonalého charakteru svých dětí. Nezapomeňte, že jen takoví mohou uvidět Pána Boha…

Mnozí rodiče zanedbávají Bohem dané poslání a sami jsou vzdáleni od toho, co je čisté a svaté, nevidí chyby svých dětí, ačkoliv by je měli vidět, kdyby ovšem obdivovali a hleděli na dokonalost Kristova charakteru. - ST 1. 7. 1886
Jak se stát ideální matkou. - Matka by se neměla stát otrokem v domácnosti, ale měla by si najít čas ke čtení, být o všem informovaná, být manželovou společnicí a působit na rozvíjení myšlení svých dětí. Měla by moudře využít svých možností a ovlivnit své drahé pro dokonalejší život. Měl by jí zůstat čas na to, aby její drahý Spasitel se mohl stát každodenním společníkem a důvěrným přítelem. Měl by jí zůstat čas ke studiu Božího slova, na procházky s dětmi do přírody a tam jim vyprávět o Bohu a o krásách jeho stvořeného díla.

Měla by být veselá a optimistická. Místo aby trávila každou chvíli u šití, které nemá konce, měla by zpříjemnit večerní chvíle společným rodinným posezením po skončení celodenních povinností. Mnozí muži pak dají raději přednost takto stráveným večerům před nočními kluby a hospodami. Mnozí chlapci nebudou pak postávat po ulicích nebo před obchody na rozích. Mnohé dívky budou ochráněny od frivolních a na nesprávnou cestu svádějících spolků. Pro rodiče a děti bude mít domov své kouzlo a podle Boží vůle se jim stane celoživotním požehnáním. - MH 294

Rada matkám. Vytvořte šťastný rodinný život. Nesmíte podléhat vlastním zálibám a sklonům a dávejte vždy vzorný příklad ve všem. Buďte aktivní a probuďte v sobě skrytou energií. Buďte k manželovi laskavé, pomáhejte mu, buďte mu požehnáním ve všem a konejte to, co je třeba udělat. Uvažujte, jak mnohé rychle zařídit, jak vykonat nezajímavé domácí práce, které jsou ale přesto tolik potřebné a mají vztah k rodinnému životu…

Snažte se, aby váš rodinný život byl naplněn štěstím, to ale znamená mnohem víc splňovat postavení ženy a matky než si myslíte… Potřebujete získat kultivovanost a praktické zkušenosti v rodinném životě. Potřebujete uplatňovat rozmanitost, dávat podněty, upřímně jednat, pěstovat sílu vůle, tedy to, co přináší život. - Letter 5, 1884
Rodiče, kteří mají hodně práce. - Mnozí rodiče se vymlouvají, že jsou natolik pracovně vytížení, že nemají čas se dále zdokonalovat ani vychovávat své děti pro praktický život, nebo je učit, jak se mohou stát ovečkami Kristova stáda. - 3T 145

Rodiče nesmí zapomínat, že musí ovládat své myšlení proti hříchu a být na stáži proti všemu, co by nejen zničilo je samotné, ale dále se přeneslo na jejich děti, jako bolest, strasti a zlo různého druhu. Pokud budou sami správně vychováni, pak mohou rodiče učit své děti žít podle zásad nebe. - Letter 86, 1899

Rodiče by měli přivítat radu. - Protože rodiče spí v ateistické vlažnosti, může Satan zasévat semínka do srdcí jejich dětí. Ta vyrostou a přinesou žeň smrti. Takoví rodiče často nesnášejí radu na své omyly. Jednají tak, jakoby se chtěli zeptat těch, co radí: Jakým právem se pletete do mých dětí? Ale nejsou jejich děti také Božími dětmi? Jak On se dívá na jejich hrubé zanedbávání povinností? Jakou výmluvu si najdou, až On se jich zeptá, proč přenechali své děti světu a ony se staly bezmocnou hříčkou Satanových pokušení?. ST 3. 4. 1901

Buďte ochotni uposlechnout rady druhých. Nemyslete si, že by se vaši bratři a sestry neměli zajímat o to, jak své děti vychováváte a jak se vaše děti chovají. - MS 27, 1911

Prospěch ze společných shromáždění a vzájemných rad. - Poznámka: zmínka je zde o studijních setkáních jako je například Biblický týden Bůh svěřil do našich rukou závažné poslání a my se musíme scházet, abychom dostali pokyny a byli uschopněni k provedení tohoto díla… Potřebujeme se scházet, abychom mohli přijmout Boží dotek a pochopení, v čem spočívá naše dílo v rodinách. Rodiče musí porozumět, jak vychované a vedené syny a dcery mají vyslat z rodinné svatyně, aby mohli zářit jako světla světu. - 6T 32. 33

Z tohoto stanového shromáždění si můžeme odnést lepší pochopení našich rodinných povinností. Pokud jde o díle Páně, mohou zde sestry poznat rady, které zavedou do svých domovů. Mají poznávat, jak dosáhnout kultivovanosti řeči při hovoru s manželem a dětmi. Mají se naučit, jak přivést všechny členy rodiny k poslušnosti Boha. Otcové a matky, uvědomujete si, že jste na sebe vzali povinnost zpříjemnit své domovy, aby se staly přitažlivé, a tohoto nelze dosáhnout nadávkami a vyhrůžkami. Mnozí rodiče dosud nepochopili, že dobrého nelze dosáhnout záplavou nadávek. Mnozí nepovažují dosud za nutné hovořit s dětmi laskavě. Neuvědomují si, že tyto děti byly koupeny za vysokou cenu a jsou vlastnictvím Pána Ježíše. - MS 65, 1888

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy