EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


III. Přiměřené vzdělání učitelů - 8. Nutnost přípravy

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

III. Přiměřené vzdělání učitelů - 8. Nutnost přípravy

Příprava matek je jaksi zanedbána. - Prvním učitelem dítěte je matka. V období největší vnímavosti a nejrychlejšího vývoje je ponejvíce výchova dítěte svěřena do rukou matky. Je jí dána příležitost formovat charakter k dobrému nebo ke zlému. Měla by pochopit sama, jakou má možnost a stejně tak jako každý učitel by se měla tohoto úkolu zhostit co nejlépe. Ale matkám se tato možnost výchovy ani trochu neumožňuje. Vliv matky na výchovu je dalekosáhlý a nedozírný a přesto se její výchově věnuje nejméně systematického úsilí. - Ed 275

Stoprocentní příprava je nutná. - Ti, kterým je svěřována péče o malé dítě, jsou málokdy informováni o jeho tělesných potřebách, o zdravotních zákonech, o podmínkách jeho vývoje a také nejsou připraveni na zvládnutí jeho duševního a duchovního růstu. Snad se mohou uplatnit v obchodě nebo být skvělými společníky, mohou dosahovat solidní výsledky v literatuře a vědě, ale mají malé znalosti o výchově dítěte…

Na rodičích spočívá odpovědnost za to, aby začali s výchovou dítěte spíš dříve než později a od obou se požaduje, aby se na tuto úlohu připravili svědomitě a stoprocentně. Dříve než na sebe vezmou odpovědnost z otcovství a mateřství, měli by se muži i ženy seznámit se zákony tělesného vývoje - s fysiologií a hygienou, s působením různých vlivů před narozením, se zákony dědičnosti, se zdravotními zásadami, s oblékáním a cvičením a také poznat způsoby léčení nemocí. Měli by též znát zákony duševního rozvoje a morální výchovu…

Výchova nikdy nebude na takové výši, kterou by mohla dosáhnout, pokud nebude plně uznána důležitost práce rodičů a dokud nebudou připraveni pro plnění své odpovědnosti. - Ed 275, 276

Rodiče by měli studovat přírodní zákony. Měli by se seznámit s organismem lidského těla. Měli by znát funkce různých orgánů, jejich vztahy a vzájemné závislosti. Měli by studovat vztahy dušeních a tělesných sil a požadované zdravotní podmínky. Vzít na sebe odpovědnost z rodičovství bez takové přípravy je hříchem. - MH 380

„Kdo je schopný“? - Rodiče se mohou právem ptát: „Kdo je tedy pro tyto požadavky schopný?“ Bůh je uschopňuje. Pokud však na Boha nespoléhají, nevyhledávají jeho pomoc a radu, pak je jejich úkol beznadějný. Ale modlitbou, studiem Bible mohou obstát v této to důležité povinnosti, i kdyby sami nic neznali, a za čas budou stonásobně odměněni za svoje úsilí a vynaložený čas. Zdroj moudrosti je otevřený a z něho může čerpat každý potřebné znalosti v tomto směru.

Může se stát, že srdce někdy zvlažní, ale skutečný pocit z nebezpečí, které ohrožuje přítomné i budoucí štěstí jejich milovaných, vede křesťanské rodiče k tomu, aby více usilovali o pomoc ze zdroje síly a moudrosti. Pak se stanou uvážlivějšími, rozhodnějšími, sebejistějšími a také přísnějšími, protože opatrují duše těch, z nichž budou vydávat počet. - RH 30. 8. 1881

Výchova dítěte vyžaduje poznání Boží vůle. - Jestliže rodiče nedosáhnou jasného poznání o Boží vůli, nepochopí, že je třeba poslouchat zákony jeho království, pak je to neomlouvá. Moji bratři a sestry, vaší povinností je poznat požadavky Boží. Jak můžete vychovávat své děti v Božích věcech, pokud sami neznáte, co je správné a co je špatné a dokud si neuvědomíte, že poslušnost znamená věčný život a neposlušnost věčnou smrt?

Musíme pokládat za svůj životní úkol poznání vůle Boží. Až toho dosáhneme, pak můžeme správně vychovávat naše děti. - MS 103, 1902

Boží příručka s dostatečným množstvím pokynů. - Rodiče se nehodí pro plnění své povinnosti a odpovědnosti, dokud nemají slovo Boží za normu života a dokud si neuvědomí, že mají vychovávat a utvářet povahy svých milých. Jinak to nakonec může znamenat ztrátu věčného života. - MS 84, 1897

Bible je kniha se spoustou ponaučení, která by se mohla stát jejich učebnicí. Pokud budou své děti vychovávat podle jejich rad, tak je nejen povedou správným způsobem, ale vychovají i sebe k plnění svatých povinností. - 4T 198
Úsilí rodičů je velmi důležitý, závazný úkol, připadá na ně velká zodpovědnost a povinnost. Budou-li však studovat poctivě slovo Boží, pak v něm najdou mnoho rad, ale také mnoho vzácných zaslíbení, která jsou podmíněna tím, že splní svůj úkol svědomitě a dobře. - ST 8. 4. 1886

Pravidla pro rodiče a děti. - Bůh dal směrnice a rady pro rodiče a děti. Tyto směrnice se musí přísně dodržovat. Dětem se nemá dovolit, aby si udělaly to, co samy uznají za vhodné a neptaly se na radu svých rodičů…
Z těch rad, které dal Bůh rodičům k vedení dětí, není možné se odchýlit bez hříchu. Bůh očekává, že rodiče vychovají své děti podle zásad Božího slova. Je to kombinace víry a úsilí. Všechno, co se má dosáhnout v rodinném životě a ve škole, musí být prováděno slušným způsobem. - Letter 9, 1904

K zákonu a svědectví. - Pokud má výchova splnit vše podle Božího plánu, pak to vyžaduje, aby rodiče pilně studovali Písmo. Musí se stát žáky velkého Učitele. Každý den musí svými slovy vyjadřovat jeho zákon lásky i dobroty a svým životem zjevovat milost a tu pravdu, která byla viditelná v jeho příkladném pozemském životě. Pak posvěcená láska spojí srdce rodičů a dětí, pak mládež při svém růstu se upevní ve víře a bude zakotvena v lásce Boží.

Když se vůle Boží a jeho cesty stanou vůlí a cestou rodičů adventistů sedmého dne, pak jejich děti porostou v lásce, úctě a poslušnosti Boží. Nebude v Satanově moci, aby nad nimi získal kontrolu, protože byli vychováni podle slova Páně, které všechno převyšuje, pomocí zákona a svědectví prověřují každou životní zkušenost, která vstoupí do jejich života. - Letter 356, 1907

Pokud jsou zanedbané, věnujte jim svůj čas. - Rodiče by měli studovat slovo Boží k prospěchu rodiny a jich samotných. Ale místo toho jsou mnohé děti ponechány osudu a vyrůstají nepoučeny, nikdo je nevede a neusměrňuje. Rodiče by měli udělat vše, co je v jejich silách, aby napravili jejich zanedbání a umístili je tam, kde na jejich děti budou působit dobré vlivy. - MS 76, 1905

Rodiče, studujte v Písmu, nebuďte jen posluchači, ale činiteli slova. Do výchovy svých dětí promítněte Boží měřítko. - MS 57, 1897

Výchovné pravidlo: „Co říká Pán“? - Povinností všech rodičů je vychovat své děti v Duchu. Není proto důvod brát vše na lehkou váhu, nebo obcházet. Vyvolali bychom proti sobě Boží nelibost. Nikdo nás nežádá, abychom rozhodovali o způsobu života druhých, nebo jak snadno dosáhnout úspěchu, ale: co říká Pán. Rodiče ani děti nemohou mít pokoj, štěstí a klid ducha, pokud jdou po špatné cestě. Ale když v srdci vládne bázeň Boží, spojená s láskou Kristovou, pak zavládne pokoj a radost.

Rodiče, otevřete si slovo Boží před Pánem, který čte ve vašich srdcích i to, co je nejskrytější a ptejte se: Co říká Písmo? To musí být zásadním pravidlem vašeho života. Ti, kteří mají lásku k bližním, nezůstanou mlčet, když vidí hrozící nebezpečí. Jsme si jisti, že jen pravda Boží může vyvážit jejich lidskou moudrost a zachránit je. - RH 30. 3. 1897
Individuální příprava. - Výchova dětí je základní povinností a je založena na zkulturnění myšlení, v němž i tělesné a intelektuální síly potřebují zdravou vyrovnanost a aktivitu. - Pacific Health Journal, June, 1890

Z pohledu individuální odpovědnosti matek může každá žena rozvíjet vyváženost mysli a čistý charakter, zrcadlit pravdu, dobro a krásu. Žena a matka by měla k svému srdci přitahovat manžela a děti vytrvalou láskou, která se projevuje ušlechtilými slovy a zdvořilým chováním, které budou-li běžným životním pravidlem, budou dětmi napodobovány. - Pacific Health Journal, 9, 1890

Matko, je to tvůj posvátný úkol. - Milá sestro, Bůh tě pověřil posvátným úkolem, abys své děti naučila jeho přikázáním. Abys toho byla schopná, musíš sama žít v poslušnosti všech Božích příkazů. Věnuj pozornost každému slovu a skutku. Hlavně na slovo buď opatrná. Vyvaruj se ukvapeností, neboť projevuješ-li nesnášenlivost, pomůže to Satanovi, aby učinil dětem domov nepříjemným. - Letter 47a 1902

Spolupracujte s Pánem. - Matky, nechejte svá srdce otevřená pro Boží rady a pochopte skutečnost, že ze své strany musíte jednat v souladu s Boží vůlí. Musíte být světlem a hledat u Boha moudrost, abyste věděly, jak máte jednat, že musíte uznat Boha za Pána svého úsilí a uvědomit si, že jste povolány ke spolupráci s ním. Ať se vaše srdce povznese k uvažování o nebeských věcech, cvičte si Bohem daný talent v konání povinnosti, které Bůh na vás vložil jako na matky a spolupracujte s nebeskou mocí. Pilně pracujte. „Protož buď že jíte, neb pijete neb cokoliv činíte, všechno k slávě Boží čiňte“. 1K 10, 31. - ST 9. 4. 1896

Matka může odevzdat sebe i své děti do ochrany milostivého Spasitele. Opravdově, trpělivě, odvážně se může snažit o zlepšení svých schopností, aby mohla správně použít svých sil při výchově svých dětí. Měla by považovat za svůj nejvyšší cíl dát dětem takovou výchovu, za níž by dostala pochvalu od Boha. Pokud dělá svoji práci rozumně, pak obdrží sílu, aby mohla provést svůj úkol. - ST 3. 4. 1901

Matka by měla cítit, že potřebuje ochranu Ducha svatého a sama by tak získala zkušenost a odevzdání se pro cestu a vůli Páně. Pak milostí Kristovou může být moudrým, laskavým a milovaným učitelem svých dětí. - RH 10. 5. 1898
Pokud jste začali špatně. - Rodiče, kteří jste už začali špatně, tak vám chci říci: nezoufejte a cele se obraťte k Bohu. Potřebujete získat pravého ducha poslušnosti ke slovu Božímu. Musíte se snažit zreformovat své vlastní návyky a obvyklé způsoby a zařídit svůj život v souladu se zachraňujícími zásadami zákona Božího. Učiníte-li to, získáte spravedlnost Kristovu, která prostupuje tímto zákonem, protože milujete Boha a uznáváte jeho zákon jako otisk jeho charakteru. Pravá víra v zásluhy Kristovy není iluzí. Je velmi důležitá proto, že vnášíte charakteristické znaky Krista do svého života i povahy, vychováváte a vedete své děti ve stálém úsilí k poslušnosti Božích přikázání. A „tak to řekl Pán“ vám může pomoci při různých nerozhodnostech…

Před Bohem je potřebná hluboká a dokonalá lítost. Začněte nový rok… upřímným hledáním Boha, aby vám ve své milosti a duchovním poznání odkryl chyby vaší práce v minulosti. Litujte před Bohem, co jste zanedbali při misijní práci v rodině. - MS 12, 1898

Toto je den vaší důvěry, den vaší zodpovědnosti a příležitosti. Brzy přijde den odplaty. Chopte se své práce a upřímnou modlitbou a s nadšením víry. Učte své děti, že je jejich výsadním právem obdržet každý den působení Ducha Svatého. Ať vám Kristus podá svoji pomocnou ruku a zjeví své úmysly. Modlitbou můžete získat zkušenosti, aby vaše služba dětem přinesla plný úspěch.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy