EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


II. Metody a učebnice - 4.Vyučovací metody

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

II. Metody a učebnice - 4.Vyučovací metody

Zajímejte se o rodičovskou výchovu. - Rodiče málokdy vykonávají své povinnosti tak, jak by měli… Rodiče, zajímali jste se o základy rodičovské výchovy? Vždyť máte moudře usměrňovat vůli a pohnutky dětí. Učte své mladé výhonky, aby se vinuly kolem Boha a On je mohl podpírat. Nestačí, pokud řeknete: „Toto udělej“ nebo „Udělej tamto“ a pak nevyžaduje splnění úkolu bezezbytku a děti pak vaše příkazy nerespektují. Používejte vhodný způsob, podle něhož by děti poslouchaly z ochotného srdce vaše příkazy. Učte výhonky, aby přilnuly k Ježíši… Učte je, aby prosily Pána o pomoc ve všech drobných životních situacích, aby byly pozorné a viděly i ty malé povinnosti, které se musí udělat, třeba jako pomáhat doma. Pokud je nevychováte vy, pak je zde ještě někdo jiný, kdo má zájem. Satan jen čeká na svoji příležitost, aby zasel semínko koukolu do jejich srdcí. - MS 5, 1896

Přistupujte k úkolům s neúnavným duchem a milujícím srdcem. - Moje sestro, svěřil ti Bůh jako matce odpovědnost?… Musíš poznat správné metody a získat takt při výchově svých malých dětí, aby mohly jít cestou Páně. Musíš stále usilovat o nejvyšší zušlechťování ducha a duše, abys mohla vnést do výchovy a vzdělávání svých dětí neúnavného ducha a milující srdce. Ty je můžeš naplnit čistou touhou a pěstovat v nich lásku pro věci vznešené, čisté a svaté. Jako pokorné dítko Boží, uč se v Kristově škole. Snaž se stále zdokonalovat své schopnosti, abys mohla doma vykonat spoustu bezvadné a stoprocentní práce svým poučením a příkladem. - RH 15. 9. 1891

Účinek mírného a laskavého způsobu. - Mnozí si uvědomují účinek mírného a dobrého jednání, i když se jedná o kojence. Podrážděna či netrpělivá matka nebo chůva způsobuje rozmrzelost i u dítěte, které drží ve své náruči, zatímco laskavé jednání působí k uklidnění nervů dítěte. - Pacific Health Journal, January, 1890

Teorie se ověřují. - Studium knih nepřináší velký užitek, dokud se takto získané myšlenky nemohou uvést do praktického života. Dokonce mnohé hodnotné návrhy druhých nemohou být přijaty bezmyšlenkovitě a bez rozlišování. Nelze je také vztahovat na situaci u všech matek nebo na mimořádnou dispozici či temperament každého dítěte v rodině. Matka by měla pečlivě studovat zkušenosti druhých, poznamenávat si rozdíly mezi jejich způsoby i svými vlastními a ověřovat si jejich skutečnou hodnotu. - ST 9. 2. 1882

Metody používané ve starověku. - V dávných dobách věřící lidé v Izraeli velmi dbali na způsob výchovy. Pán jim přikázal, aby už malička učili děti o Boží dobrotě a laskavosti, tak jak byla zjevena v jeho zákoně a projevila se v dějinách Izraele. Zpěvem, modlitbami a ponaučením z Písem se jejich mysl otevírala a rodiče měli poučovat děti, že Boží zákon je výrazem jeho charakteru a že přijetím zásad zákona do srdce vstoupila utvořená představa do mysli i duše. Jak ve škole tak i doma se učilo jen ústně, ale mládež se také učila číst hebrejské spisy. Pergamenové svitky starozákonních textů měla možnost studovat bez omezení. - FE 442

Učte s vlídností a láskou. - Je zvláštním úkolem otců a matek učit děti s vlídností a láskou. Měli by dát najevo, že rodiče určují, co se má dělat a co se vyžaduje. Ne, aby rodiče byli ovládáni dětmi. Mají děti naučit, že od nich se vyžaduje poslušnost. - Letter 104, 1897

Nespokojený duch se přirozeně kloní ke zlému. Pokud se aktivní mysl nezabývá něčím vhodnějším, povšimne si toho Satan a každá možnost ho povzbudí. Děti potřebují vedení, které by je bezpečně chránilo před chybami i nemorálností. Je třeba získat je laskavostí a utvrdit je v konání dobra. - Letter 28, 1890

Otcové a matky, máte před sebou vážný úkol. Věčná spása vašich dětí závisí na tom, jak si povedete. Jak chcete úspěšně vychovávat své děti? Nikdy nenadávejte, tím se nic nespraví. Hovořte s dětmi, jako byste důvěřovali jejich rozumnému jednání. Jednejte s nimi laskavě, něžně, delikátně. Povězte jim, jaké plány má s nimi Bůh. Řekněte jim, že Bůh by je chtěl vést a připravit pro společnou práci s ním. Pokud vy uděláte svoji povinnost, můžete se spolehnout, že i Pán splní své. - MS 33, 1909

Udělejte si čas na vysvětlení. - Každá matka by si měla udělat čas, aby si se svými dětmi pohovořila, uvedla na pravou míru jejich chyby a trpělivě je učila jak správně jednat. - 1T 390

Pozměňujte způsob vyučování. - Mládeži je třeba se věnovat co nejvíce a různě odměňovat způsob vyučování, aby se vyvolaly co nejvznešenější pohnutky myšlení… Je velmi málo těch, kteří chápou jak vést a rozvíjet nápaditost, myšlení a sympatie mládeže. - CT 73

První lekce učte v přírodě. - Matky, dovolte svým dětem, aby si hrály venku na čerstvém vzduchu. Ať poslouchají zpěv ptáčků a učí se poznávat Boží lásku, jak ji vyjádřil ve svém krásném díle. Učte je na jednoduchých příkladech z knihy přírody a na všem, co s ní souvisí. Ať se jejich vědomosti rozšíří, doplní si toto poznání z knih a vše zůstane pozorně zakotveno v jejich paměti. - CT 146

Obdělávání půdy je dobrá práce pro děti i mládež. Přivádí je do přímého styku s přírodou, s Boží přírodou. Pokud jsou pro to podmínky, měly by naše školy mít k dispozici květinové zahrady a lány půdy k obdělávání.

Takový způsob výchovy je v souladu s radami, které dal Bůh k vedení mládeže… Zvláště to ocení nervózní dítě nebo mladík, který vyčerpán hledá příklady, které se těžko pamatují z knih. Pro něho jsou příklady z přírody vhodné pro jeho zdraví i spokojenost. Prožitky, které si odnesl, mu nevymizí z paměti, má je stále před očima a jsou spojeny z konkrétními věcmi. - CT 186, 187

Buďte struční a zajímaví. - Pokud rodiče plní svou úlohu, pak postupují krok za krokem, radu za radou, své úvahy mají krátké i zajímavé a učí je nejen teoreticky, ale i prakticky. Pán bude podporovat jejich snažení a udělá z nich schopné učitele. - CT 13. 8. 1896

„Říkejte to jednoduše, říkejte to často“. Ti, kteří vedou děti, musí se vyhnout nezajímavým poznámkám. Krátké, věcné připomínky budou působit lépe. Pokud se má říci mnoho, rozhodněte se pro stručnější a častější opakování několika zajímavých slov, která proneseme vhodně při různých příležitostech, jsou mnohem prospěšnější, než když je povíme všechny najednou. Dlouhé proslovy zatěžují ještě plně nevyvinutou dětskou mysl. Příliš mnoho vyprávění je vede k nezájmu o duchovní ponaučení, stejně tak jako přejídání zatěžuje žaludek a vede ke ztrátě chuti a k nezájmu o potravu. Mysl lidi se může přesytit přílišným mluvením. - 2T 420

Podporujte nezávislé myšlení. - Děti i mládež získávají poznání faktů většinou od učitelů a z učebnic. Dejte jim i možnost, ať si sami vyberou ponaučení a najdou si co je pravda. Při práci na zahradě se jich ptejte, jaké poznatky si odnášejí z pěstování rostlin. Pokud se dívají na krásnou krajinu, zeptejte se jich, proč Bůh dal polím a lesům tolik krásy a pestrosti v barevných odstínech. Proč nebylo všechno zabarveno na tmavě-hnědo? Když trhají květiny, přiveďte je na myšlenku, proč měl k nám tolik ohledů a ponechal nám tuto krásu poutníků z Edenu. Učte je, ať si povšimnou důkazů projevovaných všude v přírodě a poznají Boží způsob myšlení v náš prospěch a také obdivuhodné přizpůsobení všech věcí pro naší potřebu a štěstí. Ed 119

Usměrněte aktivitu dětí. - Rodiče nemusí mít pocit, že je nutné potlačovat činnost svých dětí, ale měli by pochopit, že to je základ k jejich vedení a výchově správným směrem. Tato impulsívnost je jako popínavé víno. Když se o něj nepečuje, šplhá na každý pařez nebo keř a upíná své výhonky na každou nízkou podpěru. Není-li zušlechťováno a vhodně podpíráno, vyplýtvá svou energii docela bezúčelně. Tak je to i s dětmi. Jejich aktivita musí být vedena správným směrem. Zaměstnejte jejich ruce i myšlení, aby se dosáhlo jejich tělesného i duchovního pokroku. - ST 13. 8. 1896

Učte je, aby byly od malička prospěšné. - Je třeba začít dítě poučovat od malička. Jakmile jsou dostatečně rozvinuty jeho intelektuální schopnosti a síly, měly by se mu svěřovat různé domácí povinnosti, aby je vykonalo. Měla by se povzbudit jeho sebedůvěra, aby šlo pomoci otcovi nebo matce, umělo si odepřít, kontrolovat se, aby štěstí a potřeby druhých kladlo na své vlastní, aby si všímalo možnosti jak pomoci a povzbudit své sourozence a spolužáky, projevovat vlídnost ke starším lidem, k nemocným a nešťastným. Čím více v rodině převládá duch pravé služebnosti, tím plněji se bude rozvíjet v životech dětí. Naučí se nacházet radost ve službě a v přinášení obětí pro dobro druhých. MH 401

Rodiče, pomozte svým dětem konat vůli Boží a poctivě vykonávat ty povinnosti, které na ně připadají jako na členy rodiny. Přinese jim to cennou zkušenost. Naučí se, že nesmějí soustřeďovat svůj zájem jen na sebe, dělat radost jen sobě a samy se bavit. Trpělivě je vychovávejte, aby se svým dílem zapojovaly v kruhu rodiny. - RH 17, 11. 1896

Utvářejte charakter malými pozornostmi a častým opakováním. - Rodiče, při výchově svých dětí studujte příklady, které Bůh vložil do přírody. Co uděláte, když budete chtít pěstovat karafiáty, růže nebo lilie? Zeptáte se přece zahradníka, jak to dělá, že ratolesti i listy se vyvíjejí souměrně. On vám pak řekne, že rostlinou se nesmí neuváženě a hrubě zacházet. Tím by se mohly jedině zlomit jemné stonky. Věnuje jim však stále pozornost. Zavlažuje půdu, chrání rostoucí rostlinky před prudkým závanem větru a žhavým sluncem a Bůh pak působí, aby rostly a rozkvetly do krásy. Při výchově svých dětí jednejte podobně jako zahradník. Něžným pochopením a duchovní pomocí se snažte utvářet jejich povahy podle vzoru Kristova charakteru. - DA 516

Věnujte pozornost i nezávažným věcem. - Při výchově dětí a mládeže se dopouštíme velkých chyb tím, že je protěžujeme, jsme shovívaví a hýčkáme je. Stávají se z nich sobci a neschopní lidé, kterým chybí rozhodnost i v drobných životních situacích. Nejsou zvyklí provádět každodenní povinnosti v pokoře a tím si získat morální sílu…

Nikdo není předurčen pro něco velikého a důležitého, ani kdyby byl svědomitý ve vykonávání drobných povinností. Charakter se formuje postupně, duše je vedená k vynaložení úsilí, které je úměrné ke splnění úkolu. - 3T 46, 47

Talentované děti vyžadují větší péči. - Musíme svým dětem vtisknout do myslí, že nepatří sami sobě, a proto nemohou chodit, kam by chtěly a ani se oblékat nebo jednat tak, jak se jim zachce… Mají-li svou osobní přitažlivost a vrozené schopnosti, musíme jejich výchově věnovat větší pozornost, aby se jim tato obdaření a schopnosti nestaly kletbou a aby neztratily střízlivou životní realitu. Snadno by podlehly lichotkám, domýšlivosti i marnivosti. To jsou překážky k vejíti do věčného života. - ST 9. 12. 1875

Nedělejte nevhodné připomínky ani nepochlebujte. - Dávejte dětem co nejméně připomínek. Ať se naučí bavit samy. Nepředvádějte je před návštěvami jako zázračné děti, které jsou inteligentní a moudré, ale nechejte je, pokud je to možné v prostotě jejich dětství. Jeden z hlavních důvodů, proč je tolik děti arogantních, neukázněných a troufale drzých, je v tom, že jsme je vynášeli, příliš chválili a jejich pohotové, vtipné řeči opakovali v jejich přítomnosti. Snažte se příliš nekárat, ale ani neplýtvat chválou a lichotkami. Satan brzy zaseje do jejich mladých srdcí semínka zla a vy byste ho neměli v jeho díle podporovat. - ST 9. 12. 1882

Čtěte svým dětem. - Otcové a matky, máte možnost si koupit naše knihy a časopisy jako pomocnou literaturu. Najděte si čas a čtěte svým dětem… Zaveďte čtení v kruhu rodiny, kdy každý její člen odloží svou každodenní práci a problémy a všichni se sejdou ke studiu. Hlavně mládeži přinesou tato společná rodinná shromáždění požehnání, neboť je zvyklá číst jen romány a levně prodávané povídky. - CT 138

„Vychovávejte“, „nemluvte“. - Rodičům je svěřen úkol, dát svým dětem výchovu a připravit je na budoucí věčný život. Mnozí otcové a matky si myslí, že splňují svou povinnost tím, že je živí, šatí a vychovávají podle měřítka světa. Jsou příliš zaujati svými zájmy a zálibami, než by se mohli věnovat životním zájmům svých dětí. Nehledají výchovu, která by usměrnila jejich talenty k oslavě jejich Spasitele. Šalomoun neřekl: „Řekni dítěti o cestě, kterou má jít a neodchýlí se od ní, ani když zestárne“. Ale řekl: „Vyučuj mladého podle způsobu cesty jeho, nebo když se i zestárne, neuchýlí se od ní“. Př. 22, 6. - RH 24. 6. 1890

Vychovávejte k sebeovládání. - Žádné jiné úsilí, které kdy člověk započal, nevyžaduje větší péči a zkušenosti než samotné vedení a výchova dětí. Nejsou žádné vlivy tak silné jako ty, které nás obklopují v raném dětství… Lidská přirozenost je trojího druhu. Podle Šalomouna musí vedení v sobě zahrnovat správný rozvoj fyzických, intelektuálních i morálních sil. Mají-li rodiče a učitelé provést tento úkol správně, musí si sami ujasnit cestu, po níž by dítě mělo jít. To ale znamená víc než knižní znalost nebo učení ve škole. Patří sem znát míru, být bratrsky laskavý a zbožný, plnit povinnosti, které jsme si předsevzali k sobě, k bližnímu, a k Bohu.

Výchova dětí musí být prováděna na odlišném principu, který se nepříčí zdravému rozumu. Používání brutality vyžaduje podřízení svému učiteli; dítě však musí být vedeno, aby se samo kontrolovalo. Vůle musí být vedena k poslušnosti požadavkům rozumu a svědomí. Dítě je možné vést i jako zvíře, které zásluhou učitele nemá vlastní vůli, ztratilo svou lidskou osobnost. Takové vedení není moudré a má katastrofální následky. Na takto vychovávané děti není spolehnutí, jsou nestálé a nerozhodné. Nenaučily se jednat ze zásady. Nepožadovalo se od nich, aby uplatňovaly rozumové důvody. Pokud je to možné, má být u dítěte vypěstována sebedůvěra. Klademe-li různé nároky na jeho schopnosti, pozná samo, v čem vyniká a v čem zaostává. Moudrý vedoucí bude pozorně sledovat rozvoj slabších stránek, aby u dítěte se zformoval vyvážený, harmonický charakter. - FE 57

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy