EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


5. Bible jako učebnice

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

5. Bible jako učebnice

První učebnice dítěte. - Bible by měla být první učebnicí dítěte. Z ní by se měly čerpat moudré rady. Slovo Boží by mělo být základem života. Z něho by měly děti poznat, že Bůh je jejich Otcem a z krásných příběhu uvedených v Jeho slově získat představu o jeho charakteru. Podle uvedených zásad by se měly naučit jednat spravedlivě a uvážlivě. - CT 108, 109

Kniha zaslíbení, požehnání a pokárání. - Matka musí mít jasné myšlení a pamatovat si zaslíbení i požehnání Božího slova, ale také znát věci zakázané, aby mohla říct svým dětem, když zlobí, i pokárání z Božího slova a poukázat jim na to, že působí zármutek Duchu Božímu. Naučte je, že uznání Ježíšovo a jeho úsměv jsou cennější než chvály, lichotky a příznivé přijetí nejbohatších, nejvážnějších a nejvzdělanějších lidi tohoto světa. Veďte je k Ježíšovi každý den s láskou, něžností a upřímností. Nesmíte připustit, aby cokoliv vstoupilo mezi vás a toto velké dílo. - RH 14, 4, 1885

Jejich charakter se utváří studiem. - Biblické příklady mají morální a náboženský vliv na utváření charakteru, pokud se uvedou do praktického života. Timoteus si to po zkušenostech uvědomil a jednal podle toho. Velký apoštol mu často poukázal na nutnost vyhýbat se zlému jednání a říkal mu, že požehnání bude určitě provázet všechny, kteří jsou věrní, opravdoví a cele se Bohu odevzdávají ve víře. Vznešené uvědomělé lidství není dílem náhody. Je výsledkem postupného ztvárňování charakteru na počátku dospívání a zbožným naplňováním Božího zákona v rodině. Bůh požehná svědomité úsilí všech, kteří učí své děti podle toho, jak přikázal. - Letter 33, 1897

Ukazuje Boží lásku jako pěkný námět úvahy. - V každé rodině by děti měly být vedeny pod vlivem Božích zásad. Je třeba kontrolovat špatné přirozené sklony, tlumit nežádoucí nálady. Dětem by se mělo vysvětlit, že jsou Božím vlastnictvím, že byly vykoupeny Ježíšovou vzácnou krví, a proto nemohou svůj život prožívat ve světských radovánkách a marnostech, žít podle své vůle, uskutečňovat jen své nápady a při tom chtít, aby byly započteny mezi dítky Boží. Děti musí být vedeny s láskou a trpělivostí… Učení o lásce Boží by mělo být vhodným tématem v rodinném kruhu a církev by měla převzít odpovědnost za další témata pro výchovu dětí. - RH 25. 10. 1892

Biblické příběhy přinášejí ujištění bázlivým dětem. - Jen vědomí Boží přítomnosti může rozptýlit strach, který by bázlivému dítěti ztrpčoval život. Ať si zapamatuje následující zaslíbení: „Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteří se Ho bojí, a zastává se jich“. Žalm 34, 8. Přečtěte mu krásnou Elizeovu osobní zkušenost v horském městečku, kdy mezi ním a zástupy ozbrojených nepřátel byl mocný houf nebeských andělů. Přečtěte mu, jak se Petrovi odsouzenému k smrti objevil Boží anděl, prošel ozbrojenými strážemi, masivní branou a velkými železnými vraty se závorami a zámky a vyvedl Božího služebníka do bezpečí. Čtěte mu o scéně na moři, kdy vězeň Pavel na své cestě do vězení a k rozsudku smrti hovořil k vojákům a námořníkům na lodi, zmítané vlnami rozbouřeného moře; byli již zcela vyčerpáni prací, bděním a dlouhým postem, když slyšeli Pavlova velká slova povzbuzení a naděje: „A i nyní vás napomínám, abyste byli dobré mysli, neboť nezahyne nikdo z vás… Neboť této noci ukázal se mi anděl Boha toho, jehož já jsem, a kterému sloužím, řka: Neboj se Pavle, před císařem máš stát a dal tobě Bůh všecky, kteříž se plaví s tebou“. Ve víře v tento slib ujistil Pavel své druhy: „Žádného zajisté z vás vlas z hlavy nespadne“. A tak se také stalo. Protože byl na oné lodi člověk, jehož prostřednictvím mohl Bůh působit, zachránila se celá osádka pohanských vojáků a námořníků. „Tak se stalo, že všichni zdraví vyšli na zemi“. Sk. 27, 22-24, 34, 44.

Tyto příběhy nebyly napsána jen proto, abychom si je mohli přečíst a obdivovat je, ale aby tatáž víra, která se projevovala u Božích služebníků ve starověku, mohla působit stejným způsobem i v nás. Stejně tak zjevně se projeví i nyní tam, kde víra umožní průchod Boží moci. - Ed 255, 256

Buďte silní ve víře a učte své děti, že všichni jsme závislí na Bohu. Čtěte jim příběh o čtyřech hebrejských chlapcích, aby se v jejich myslích zafixovalo pochopení vlivů ke konání dobra, která se uplatnilo již době Danielově. A to přísným dodržováním zásad. - MS 33, 1909

Vybírejte z Bible jednoduché příklady. - Rodiče by měli svým dětem vyprávět Biblické příběhy co nejjednodušším způsobem, aby byly snadno pochopitelné. - Letter 189, 1903

Učte své děti, aby Boží přikázání se stala normou jejich života. Okolnosti je mohou odloučit od rodičů, od jejich domovů, ale ta ponaučení, která dostaly v dětství a v mládí, budou jim požehnáním pro celý další život. - MS 57, 1897

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy