EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


I. První školou je domov - 1. Důležitost školy v rodině

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

I. První školou je domov - 1. Důležitost školy v rodině

Výchova začíná v domově - s výchovou dítěte se má začínat v rodině. Zde je jeho první škola. Zde se má pod vedením rodičů naučit poznávat to, co by ho provázelo dalším životem, tedy zásady jako ohleduplnost, poslušnost, mít ke druhým úctu, ale i umět se ovládat. Výchovné vlivy v rodině zásadně ovlivňují, to přijde později, až postupem času. Když jsou postaveny před konkrétní úkoly, pak se u nich projeví snaha prosazovat pravdu a spravedlnost. Pokud není dítě správně vedeno, Satan svými silami a podle své volby se ujme výchovy sám. Jak je důležitá škola rodiny! - CT 107.

Zde jsou položeny základy. - Na všech rodičích spočívá odpovědnost za to, aby zajistili rozvoj po stránce duševní i tělesné. Rodiče by měli zajistit oboustrannou charakterovou vyváženost. To je sice dílo mimořádně náročné, ale důležité dílo, které vyžaduje opravdovou vroucnost a modlitbu, ale i trpělivost a vytrvalost. Musí být položen správný základ, hlavní rámec, který by byl spolehlivý a měl svoji váhu. Pak každodenní úsilí bude tříbením a zdokonalováním se na cestě k vítězství. - CT 107, 108.

Neříkejte dětem nic nepravdivého. - Rodiče, nezapomínejte na to, že váš domov je školou výchovy a děti se v něm připravují na domov v nebesích. Nic jim z výchovy nezatajujte, musí si vše osvojovat už od malička. Nepřipusťte projevy náladovosti. Učte děti laskavosti a trpělivosti. Učte je ohleduplnosti k ostatním. Tak je připravujete pro vyšší služebnost v náboženských záležitostech. - MS 102, 1909.

Domov je školou průpravy, v níž se děti i mládež připravují ke službě pro Pána a předběžně se chystají pro vyšší školu v Království Božím. - MS 7, 1899.

Není to druhořadá záležitost. - Výchova v rodině se nesmí považovat za druhořadou záležitost, ale stojí na prvém místě při správné výchově. Otcové a matky jsou pověřeni, aby formovali myšlení svých dětí. - RH 6. 6. 1899.

Jak je alarmující přísloví: „Na kterou stranu se naklánějí větve, tam se nachýlí i strom“. To bychom měli prakticky použít při výchově našich dětí. Rodiče, uvědomujete si, že vám byla uložena jako svatá povinnost jejich výchova od nejútlejšího mládí? O tyto mladé stromky je nutno pečovat, aby je bylo možné přesadit do zahrady Páně. Rodinná výchova se nesmí přehlížet. Kdo ji nebere na vědomí, zanedbává svoji náboženskou povinnost - MS 84, 1897.

Velké možnosti výchovy v rodině - Rodinná výchova je velmi důležitá a má velké možnosti. Abrahám byl nazván otcem víry. Dával svůj příklad zbožnosti tím, že striktně dodržoval ve svém domě Boží přikázání. Kladl důraz na náboženství v rodině ten, který pozná výchovu uplatňovanou v každé rodině, a který posuzuje vliv výchovy, řekl: “Znám jej, protože přikáže synům svým i domu svému po sobě, aby ostříhali cesty Hospodinovy a činili spravedlnost a soud“. - Letter 9, 1904.

Bůh přikázal Izraelitům, aby své děti učili přikázáním a aby s nimi byl seznámen všechen lid. Domov byl zároveň školou. Děti se dovídaly pravdy od svých milujících rodičů a ne od cizích lidí. Boží představy se prolínaly od každodenního rovinného života. O mocném Bohu, který vysvobodil svůj lid, se vyprávělo podrobně a s úctou. Velké pravdy o Boží prozřetelnosti a věčném životě působily na dětskou mysl. Seznámily se tak s pravdou, dobrem a krásou.

Braly si ponaučení z uvedených příkladů osob i z jejich vyznání a snadno si je zapamatovaly. Takto povzbuzená představivost dětí byla od malička vlastně zasvěcováním do tajemství moudrosti. Byly nadějí otců, bylo usměrňováno jejich myšlení, cítění a těšení se na to, co je za hranicí toho, co vidí. Učily se očekávat místo věcí pomíjitelných to, co je neviditelné a věčné. - FE 95.

Toto předchází a připravuje pro denní školu. - Snaha rodičů předchází práci učitelů. Prvním stupněm je tedy škola v rodině. Pokud se o to upřímně snaží a ve svých modlitbách prosí o poznání svých povinností, pak připraví své děti pro druhý stupeň, kde jim učitel dává další rady. - RH 13. 6. 1882.

Utváření charakteru. - Domov má být školou, kde se děti charakterově formují podle

Božích představ. - MS 136, 1898.

Výchova v nazaretském domě. - Ježíš získal svojí výchovu v rodině. Jeho matka byla jeho prvním učitelem. Z jejího podání a ze svitků proroků poznával nebeské věci. Žil ve vesnické rodině a upřímně a ochotně vzal na sebe podíl, který vyplýval z domácích povinností. Vládce nebes se dobrovolně stal služebníkem, milujícím a poslušným synem. Učil se řemeslu a pracoval v tesařské dílně s Josefem. - MH 399.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy