EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


2. První učitelé

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

2. První učitelé

Rodiče mají znát svoji odpovědnost. - Otec i matka mají být prvními učiteli svých dětí. - MS 67, 1903.

Rodiče musí znát svou zodpovědnost. Svět je pro mládež plný nástrah. Mnozí jsou přitahováni sobeckým životem a smyslnou radostí. Nemohou rozeznat skryté nebezpečí ani dohlédnout strašného konce cesty, která se jim zdála být tak přitažlivá. Tím, že projevili slabost ke svým vášním a tužbám, vyčerpali svoje síly a milióny se staly troskami pro tento i pro příští svět. Rodiče by si měli uvědomit, že jejich děti narazí na tato pokušení. Už před narozením dítěte by se mělo začít s přípravou, která by umožnila vést úspěšný boj proti zlu. - MH 371.

Pro každý krok je zapotřebí víc než lidská moudrost, musí poznat, jak nejlépe vychovat své děti pro praktický život a šťastný život na této zemi, ale i pro větší služebnost a radost v životě věčném. - RH 13. 9. 1881.

Výchova dětí je důležitou součástí Božího plánu. - Výchova dětí tvoří důležitou součást Božího plánu a demonstruje sílu křesťanství. Rodiče mají vážnou zodpovědnost při výchově dětí, aby až tyto jednou odejdou z domova, konaly dobro a ne zlo těm, s nimiž přijdou do styku. ST 25. 9. 1901.

Rodiče by neměli brát na lehkou váhu výchovu svých dětí, ani jí v žádném případě nepřehlížet. Rodiče by měli využít čas poctivým studiem zákonů, které umožňují náš život. Mělo by se to stát základem jejich poznání v dalším přístupu k dětem, aby tak zajistili naplnění přísloví, že ve zdravém těle je zdravý duch…

Mnozí z těch, kteří se hlásí jako následovníci Krista, neberou dostatečně na vědomí tuto povinnost rodiny a neuvědomují si svatou důležitost úkolu, který Bůh vložil do jejich rukou, aby utvářeli charaktery svých dětí, aby jim vštípili mravní zásady a jejich děti pak měly sílu neupadnout do léčky a pokušení, kterým podléhá mládež. - Pacific Health Journal, April, 1890

Spolupráce s Bohem je důležitá. - Kristus neprosil svého Otce, aby vzal jeho učedníky z tohoto světa, ale aby je ochránil před zlem tohoto světa a před pokušením, s nímž se budou setkávat na každém kroku. Takto ať se modlí i rodiče za své děti. Ale mohou se takto přiznávat k Bohu a pak nechat děti, aby si dělaly, co samy chtějí? Bůh neochrání před zlem děti, pokud jejich rodiče s Ním nespolupracují. Správní rodiče se věnují svým dětem a neúnavně se snaží, aby dovedli své děti k vítěznému konci. - RH 9. 7. 1901

Pokud se rodiče domnívají, že se nikdy nezbavovali povinnosti vychovávat své děti a vést je k Bohu, že toto své úsilí konali z hloubky své víry, spolupracovali s Bohem v upřímné modlitbě i v jednání, mohou mít úspěch přivést své děti ke Spasiteli. - ST 9. 4. 1896

Jak jeden manželský pár splnil svoji zodpovědnost. - Jeden z nebeských andělů přišel k Zachariášovi a Alžbětě a řekl jim, jakým způsobem mají vychovávat svého syna, aby příprava byla ve shodě s vůli Boží, neboť bude Jeho poslem, aby zvěstoval příchod Kristův. Rodiče poctivě spolupracovali s Bohem na utváření Janovy povahy, aby byl schopen splnit úkol, který mu určil Bůh.

Jan se svým rodičům narodil až ve stáří za zvláštních okolností. Tak se rodiče mohli domnívat, že je určen k vykonání zvláštního úkolu pro Pána a proto se bude sám o něho starat. Ale rodiče takto neuvažovali, přestěhovali se do zapadlé vesnice, kde by jejich syn nebyl vystaven pokušení městského života, kde by nebyl ovlivněn a nemohl opustit rady a příkazy, které dostával od rodičů. Plně se účastnil na rozvoji jeho dětského charakteru a na každém kroku viděli dosažení cíle, k němuž byl Bohem povolán… Oni tento závazek svědomitě splnili. - ST 16. 4. 1896

Považujte děti za svěřené - Rodiče mají považovat děti za svěřené od Boha za tím účelem, aby je vychovali pro nebeskou rodinu. Vychovávejte je v bázni a lásce Boží, neboť „Počátek moudrosti je bázeň Hospodinova“. Ž 111, 10. - ST 16. 4. 1896

Ti, kteří jsou Bohu věrní, budou se snažit představovat ho svým životem v rodině. Na výchovu svých dětí se budou dívat jako na posvátný úkol a budou mu plně důvěřovat. - MS 103, 1902

Kvalifikace rodičů jako křesťanských učitelů. - Poslání rodičů je velkým přínosem, ale většinou je přehlížené. Rodiče, procitněte ze svého duchovního spánku a pochopte, že ty první lekce musí dostat dítě od vás. Musíte své malé ratolesti naučit poznávat Krista. Toto musíte udělat dřív, než Satan do jejich srdcí zaseje své símě. Kristus děti volá, jsou k Němu vedeny a vychovávány v pracovitosti, moudrosti a dodržování pořádku. Kristus si přeje, aby dostaly správnou výchovu. - RH 9. 10. 1900

Tak dlouho bude ležet u dveří rodičů hřích, dokud nevezmou vše pevně do rukou a nestanou se z nich moudří a spolehliví křesťanští učitele. - MS 38, 1895
Vzájemná jednota rodičů je nutná. - Manželé musí být jednotní při vedení dětí. Při svých hovorech musí být velmi citliví a opatrní, jinak se vloudí Satan se svým pokušením a půjde od jednoho vítězství ke druhému. Musí být k sobě laskaví a vzájemně zdvořilí a jednat spolu ve vzájemné úctě. Každý se musí snažit pomoci druhému při vytváření radostného domova a příjemného prostředí. V přítomnosti dětí se nesmí názorově lišit. Je třeba zachovávat křesťanskou úctu. - Letter 272, 1903

Zvláštní vedení dané dětem. - Matka musí mít vždy vedoucí úlohu při vedení dětí. Protože hlavní i důležité povinnosti spočívají na otci, matka je ve stálém styku s dětmi. Zvláště dokud jsou malé, musí být jejich zvláštním rádcem a společníkem. - Pacific Health Journal, January, 1890

Výchova má širší význam, než jen samotná rada. - Rodiče se musí naučit napomenutí o bezvýhradné poslušnosti k Božímu hlasu, který k nim promlouvá z Božího slova. A až se toto naučí, pak mohou teprve učit své děti, aby svoji úctu a poslušnost projevovaly slovem a skutkem. To je poslání, které je třeba vnést do našich rodin. Ti, kteří o to usilují, dosáhnou rychlý pokrok a pozvednou i své děti. Taková výchova znamená mnohem víc, než jen samotná rada. - MS 84, 1897

Nahodilé úsilí je nepřijatelné. - Při soudu neprojdou ojedinělé snahy v rodině. Křesťanští rodiče musí spojit víru a úsilí. Když Abraham nařídil svému domu, aby ho následovali, tak šli za ním. Všichni rodiče se musí držet následující zásady: „Budou se přidržovat cesty Páně“. Každá jiná cesta nevede do města Božího, ale je v dosahu Satana. - RH 30. 3. 1897

Rodiče hodnoťte svoji práci. - Hodnotí rodiče své úsilí při výchově dětí a zvažují, zda splnili svoji povinnost, aby mohli mít naději a víru, že jejich děti se stanou korunou radosti v den příchodu Pána Ježíše? Pracují opravdu pro blaho svých dětí, aby Ježíš při pohledu z nebe mohl posvětit jejich úsilí sesláním Ducha Svatého, rodiče, vaším úkolem je, abyste připravili své děti, aby byly užitečné nejen v tomto životě, ale mohly se účastnit i na budoucí slávě. - Good Health, January, 1890

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy