EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


71. Rodičovská opatrnost a pomoc

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

71. Rodičovská opatrnost a pomoc

Rodiče mají učit sebekontrole od dětství. - Jak je důležité, že své děti učíme sebekontrole již od prvých dětských let a také je učíme, aby se podřizovaly naší vůli. Jsou-li z toho nešťastné, jakoby se učily špatným vlastnostem, a přitom neznaly dopad zla, je to možné napravit uváděním rozumných důvodů anebo přesvědčováním, že špatné návyky ničí organismus a nepříznivě ovlivňují mysl. Můžeme jim poukázat na to, že jakékoliv přesvědčování mohou zkažení lidé použít k uklidnění probuzeného strachu a to je vede k dalšímu setrvávání ve zhoubných návycích. Ať už předstírají cokoliv, oni jsou jejich nepřátelé a spojenci Satana. - Appeal to Mothers, p. 10

Starejte se o jejich čistotu - posilujte jejich mysl. - Matky se dopouštějí zločinu, když se nezajímají o počínání svých dětí. Pokud si zachovaly čistotu, ochraňujte ji. Posilujte jejich mladickou mysl, aby byly připraveny zošklivit si špatné vlastnosti, které ničí zdraví a duši. - Appeal to Mothers, p. 13

Satan ovlivňuje myšlení mládeže a my musíme energicky a poctivě pracovat k její záchraně. Děti ještě jako malé provádějí nějakou špatnost, ta s nimi roste a sílí s přibývajícími lety, až jsou degradovány všechny tělesné a duševní schopnosti. Mnohé se dalo zachránit, kdyby v tomto směru byly poučeny o škodlivosti svého konání na zdraví. Neznaly o tom fakta, a tak kvůli tomu mnohé musely zakusit…

Matky, buďte velice opatrné, abyste mohly zabránit svým dětem v poznání zlých návyků. Je mnohem snadnější provádět zlé věci, než je po naučení vymýtit. - Appeal to Mothers, p. 10. 11

Rozhodnutí pro bdělost a získání informací. - Jestliže vaše děti něco špatného dělají, pak je nebezpečí, že se uchýlí ke lži, aby vás oklamaly. Ale matky, vy se nesmíte nechat snadno uchlácholit a přestat s bližším zkoumáním. Neměly byste zůstat v nečinnosti, dokud nebudete úplně spokojené. Zdraví a duše těch, které milujete, jsou v nebezpečí a je třeba postavit tuto záležitost na nejpřednější místo. Rozhodněte se pro bdělost a získání informací bez ohledu na snahu něco utajit nebo obejít. Jedině to prozradí celkový stav věcí. Teprve pak může matka poctivě podat vysvětlení ve správném pohledu a poukázat na ponižující sklony, které vedou do záhuby. Pokuste se je přesvědčit, že záliba v tomto hříchu nejen zničí jejich sebeúctu a vznešenost charakteru, ale i ničí zdraví a morálku. Jeho ohavná skvrna vymaže z duše pravou lásku k Bohu a krásu svatosti. Matka by v této věci měla pokračovat, dokud nemá dostatečný důkaz, že s tímto zvykem se skončilo. - Appeal to Mothers, p. 13. 14

Na počátku se vyvarujte spěchu a výčitek. - Můžete se zeptat: Jak můžeme vyléčit skutečně existující zlo? Jak mám začít? Pokud vám chybí moudrost, hledejte ji u Boha. Slíbil, že ji dá v hojnosti. Vroucně se modlete o Boží pomoc. Není možné zvolit pro všechny případy jeden postup. Je třeba užít posvěceného úmyslu. Nepospíchejte, nebuďte nervózní a nepřistupujte k dětem s výčitkami. Takový postup v nich vyvolá jen odpor. Musíte hluboce zvažovat zvolený způsob, protože by mohl otevřít dveře Satanovi ke svedení vašich děti. Pokud jste je nepoučili o porušování zdravotních zákonů, je to vaše vina. Zanedbali jste důležitou povinnost a výsledek se může projevit ve špatném chování vašich dětí. - Appeal to Mothers, p. 20. 21

Výchova k duchapřítomnosti a náklonnosti. - Dříve než se začnete zabývat výchovou svých dětí k sebeovládání, měli byste se jí sami naučit. Jestliže jste sami nervózní a netrpěliví, jak chcete zdůvodnit svým dětem, že mají kontrolovat své city? Měli byste přistupovat k chybujícím dětem duchapřítomně a s pocity nejhlubší náklonnosti i soucitu a měli byste jim upřímně ukázat, jakou újmu utrpí jejich organismus, pokud budou pokračovat na započaté cestě. Oslabí své tělo i mysl, zničí svého ducha a hřeší nejen proti sobě samým, ale i proti Bohu.

Pokud je to možné, měly by dospět k poznání, že hřešily proti Bohu, že jejich hřích nelibě nese největší znalec jejich srdcí, před nímž není možné nic utajit. Budete-li takto působit na své děti, pak se naučí, že pokání je přijatelné pro Boha, že zbožná lítost mění pokání ve spasení. Pokud nedojde ke zlepšení, pak není lítost dokonalá. Nebudou cítit lítost jen proto, že jejich hříchy jsou známé, ale uvidí své hříšné praktiky ve svém zjitřeném charakteru, vyznají se Bohu bez výhrad a opustí je. Ucítí lítost za své dosavadní jednání, protože urazili Boha a hřešili proti Němu, zneuctili své tělo před Ním, který je stvořil a požadoval od nich, aby své tělo přinesli jako oběť živou, svatou, přijatelnou a to je jejich dostatečnou službou. - Appeal to Mothers, p. 21. 22

Kontroluj společnost dětí. - Dokud myšlení našich dětí není vyvážené v náboženských zásadách, pak i jejich morální zásady se ničí nemravnými příklady, s nimiž přijdou do styku. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 134

Chraňte je, opravdové matky je přece mají chránit, aby nepřišly do styku s narušenou společností mládeže. Ochraňujte je jako drahokamy před zhoubným vlivem tohoto věku. Jste-li v takovém postavení, že nemůžete vždy odmítnout jejich styk se společností mládeže, jak byste si samy přály, pak umožněte setkání s vašimi dětmi jen ve vaší přítomnosti. Nikdy nedovolte, aby tito přátelé byli ubytováni ve stejném pokoji nebo posteli. Je snadnější zabránit zlu, než napravovat následky…

Rodiče nepovolte jim, aby navštívili další mladé přátele a seznámily se samy, když budou bez přímého dohledu rodičů v blízkosti domu, kde by mohly jednat podle svého uvážení. Satan využije každou takovou příležitost a zaujme mysl těchto dětí, jejichž matky je vystavily z nevědomosti do jeho lstivé léčky. - Appeal to Mothers, p. 13. 14

Strava je důležitá. - Nemůžete pěstovat mravní citlivost u svých dětí, poněvadž si sami pečlivě nevybíráte stravu. Potrava obvykle podávaná jejich dětem se stává pro ně léčkou. - 2T 400

Pokud si rodiče rádi dopřávají různé potěšení, těžko učí děti odříkání. Velké množství potravy, kterou jim předkládáme, dráždí žaludek. Takto vyvolané vzrušení je vedeno do mozku a výsledkem je vzniklá touha. Není přece třeba stále opakovat, že cokoliv se dostane do žaludku, má vliv nejen na tělo, ale stejně tak na mysl. Velké množství dráždivé potravy narušuje krev, dráždí nervový systém, otupuje morální vnímavost, takže logika a svědomí jsou nátlakem podrobeny smyslným popudům. Je těžké a často skoro nemožné, aby člověk nestřídmý v jídle se ovládal v trpělivosti a sebeovládání. Z toho důvodu je zvláště důležité, aby bylo umožněno dávat dětem, které se ještě vyvíjejí, zdravou a nedráždivou potravu. Z čisté lásky seslal náš nebeský Otec světlo zdravotní reformy, abychom byli chráněni proti zlu, které vyplývá z nevázaného uspokojování chutě. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 134

Jestli byl někdy čas na to, aby strava byla co nejjednodušší, pak je to dnes. Našim dětem bychom neměli dávat maso. Svým vlivem dráždí a povzbuzuje nízké vášně a má sklon k otupení morálních sil. - 2T 352

Čistota je důležitá. - Častá koupel je velice prospěšná, zvláště večer před spaním nebo ráno, když vstaneme. Ale málokdy se najde večer ještě za světla čas na to, abychom děti umyli a osušili je třením. To přivede krev do kůže a odlehčí mozku. Pak bude i menší sklon nečistému uspokojení. Učte děti, že Bůh je nerad vidí neumyté a neupravené. Řekněte jim, že chce, aby byly čisté zvenku i zevnitř a mohl tak s nimi přebývat. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 141. 142

Čistý, volně splývající oděv. - Svůj oděv bychom měli udržovat čistý a upravený a také naše myšlenky by měly být čisté a nezkažené. Každá část oděvu by měla být jednoduchá i nevýrazná, bez zbytečných ozdob, aby ji bylo možné snadno vyprat a vyžehlit. Zvláště ta část, která přichází do styku s pokožkou, má být čistá a bez výrazné vůně. Zvláště by se nemělo tělo dítěte dotýkat ničeho dráždivého a také šaty by je neměly stahovat. Budeme-li tyto zásady dodržovat, tím méně nevhodného jednání se dočkáme. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 142

Od mládeže se většinou nevyžaduje namáhavá fyzická práce z obavy, aby se nepřepracovala. Rodiče tak na sebe přejímají břemena svých dětí. Příliš namáhavá práce není vhodná, ale důsledky pohodlnosti jsou mnohem hrozivější. Pohodlnost vede k požitkářství a holdování špatným návykům. Soustavná práce neunavuje a nevyčerpává ani z jedné pětiny tolik, jako škodlivý návyk sebeukájení onanie. Jestli ale samotná, dobře organisovaná práce vyčerpává vaše děti, pak si buďte rodiče jisti, že to není způsobeno jejich prací, ale něčím jiným, co oslabuje jejich tělo a vytváří pocit stálé slabosti. Dejte svým dětem tělesnou práci, která zaktivuje nervy a svaly. Únava z této práce zmenší jejich sklony k požitkům a špatným návykům. - 2T 348. 349

Lenost - otevřené dveře k pokušení. - Matky, dejte svým dětem dostatek práce… Lenost není vhodná pro tělesné, duševní ani duchovní zdraví. Otevíráme tím dveře Satanovi a zveme ho, aby k nám vstoupil. On využívá tuto příležitost a láká mládež do svých osidel. Leností není oslabena jen morální síla a nutkání k náruživosti, ale Satanovi andělé obsahují všechny bašty mysli a naléhají na svědomí, aby se přestalo bránit nemravným vášním. Měli bychom tedy učit své děti návyku trpělivé práce. - Appeal to Mothers, p. 18. 19

Bůh nenechá zahynout kajícníka. - Měli byste říci před svými dětmi, že milostivý Bůh chce přijmout upřímné srdce činící pokání, že chce požehnat jejich snahu a očistit je od všech nepravostí na těle i duchu. Když Satan vidí, že ztrácí kontrolu nad myslí vašich dětí, bude se snažit je svádět důrazněji a připoutat si je, aby dál pokračovaly ve svých špatnostech, které je okouzlily. Ale jejich pevným cílem musí zůstat odolávání Satanovým pokušením a nemít zalíbení ve vášnivé náruživosti, poněvadž je to hřích proti Bohu. Nesmí se odvážit vstoupit na zakázané území, kde si může Satan nad nimi vynutit kontrolu. Budou pokorně prosit Boha o čistotu myšlení, o nenarušenou a posvěcenou představivost, pak On je vyslyší a splní jejich prosby. Bůh je nechce nechat zahynout v hříších, ale chce pomoci slabým a bezmocným, pokud se k němu obrátí ve víře. - Appeal to Mothers, p. 22. 23

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy