EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


70. Varování a rady

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

70. Varování a rady

Mnohé případy byly zjeveny. - Byly mi ukázány mnohé případy, a když jsem nahlédla do jejich vnitřního života, moje duše byla skleslá a plná hnusu nad zkažeností lidské bytosti, která se hlásí k víře a hovoří o přeměně pro nebe. A tak jsem se často ptala sama sebe: Komu mohu důvěřovat? Kdo je bez hříchu? - 2T 349

Když mi byl ukázán stav rodin, které vyznávají přítomnou pravdu, tak jsem byla zděšená. Zhýralost mládeže a dokonce i dětí je skoro neuvěřitelná. Rodiče neví, že tajemství neřestí ničí a zohavuje obraz Boží v jejich dětech. Existují mezi nimi hříchy, které byly výstižně popsány u obyvatel Sodomy. Rodiče jsou zodpovědní za to, aby své děti vychovali k lásce a poslušnosti k Bohu. Nekontrolovali je, ani neučili jít cestou Páně. Dovolili jim, aby jednaly podle vlastního uvážení a mohly se přátelit s nevěřícími. Tyto světské vlivy působí proti autoritě rodičů i jejich vedení a najdeme je i v takzvané dobré společnosti. Svým oblékáním, zevnějškem, zábavami se dostávají do takového prostředí, které je v protikladu ke Kristu.

Naší jedinou jistotou je zůstat jako zvláštní Boží lid. Nesmíme ustoupit ani v nejmenším zvykům a způsobům tohoto zvrhávajícího se světa, ale musíme zůstat v mravní nezávislosti a nepřipouštět žádný kompromis s jeho zkaženými a modlářskými způsoby. - 5T 78

Osvícení těch, kteří nepoznali. - Bez ohledu na to, jak vysoké postavení kdo zastává, nemohou být křesťany ti, kteří chtějí pokračovat v uspokojování své tělesné smyslnosti. Jako služebníci Krista by svoji službu, úvahy a radosti měli opírat o mnohem vznešenější věci. Mnozí nejsou obeznámení s hříšností svých návyků a z toho vyplývajících důsledků. Takoví potřebují osvícení. - Appeal to Mothers, p. 25

Žádal o modlitbu za uzdravení. - Jednou jsem se zúčastnila s manželem shromáždění, kde si chtěli zajistit naši sympatii pro bratra, který trpěl tuberkulózou. Byl bledý a vyhublý na kost. Žádal pro sebe modlitby Božího lidu. Říkal, že jeho rodina je nemocná a že mu zemřelo dítě a hovořil velmi procítěně o této bolestné ztrátě. Řekl také, že po určitou dobu čekal, aby se mohl sejít s bratrem a sestrou White. Věřil, že kdyby se oni za něho modlili, že by byl uzdraven. Když skončilo shromáždění, bratři nás na tento případ upozornili. Říkali, že církev jim pomáhala, že jeho žena je nemocná a dítě jim zemřelo. Bratři se shromáždili v jeho domě a spojili se v modlitbě za tuto trpící rodinu. Byli jsme tehdy hodně unavení a přáli jsme si, aby nás omluvili, protože na nás spočívala během shromáždění tíha zodpovědnosti. Rozhodla jsem se neúčastnit se v modlitbě za nikoho, dokud by Duch Páně nedal v té záležitosti pokyn…

Ještě ten večer jsme poklekli k modlitbě a celý případ předložili Pánu. Prosili jsme o požádání Boží vůle v jeho záležitosti. Jediné naše přání bylo, aby byl oslaven Bůh. Přeje si Bůh, abychom se modlili za toho trpícího bratra? Ponechali jsme na Pánu celou záležitost a šli spát. Ve snu mi byl jasně ukázán případ toho člověka. Viděla jsem jeho život od dětství, a kdybychom se byli za něj modlili, Pán by nás nemohl vyslyšet, neboť v srdci bratra byla špatnost. Následujícího dne přišel tento člověk ráno pro nás, abychom se za něho modlili. Vzali jsme ho stranou a řekli mu, že je nám to velmi líto, ale jeho žádost musíme odmítnout. Řekla jsem mu svůj sen a on uznal, že je pravdivý. Již od chlapeckých let prováděl onanii a pokračoval v ní i v době, kdy se oženil. Říkal, že by s tím chtěl přestat. Tento člověk měl po dlouhou dobu zakořeněný zvyk a nad ním chtěl zvítězit. Byl ve středních letech. Jeho mravní zásady byly tak slabé, že když se dostaly do konfliktu s dlouhodobě zakořeněným požitkem, byly přemoženy…

Zde byl muž, který se denně poskvrňoval onanií a nyní se odvažoval dostat do Boží přítomnosti a žádat o větší sílu, kterou pohoršlivě promrhal a kterou by zase použil pro svoji smyslnost, kdyby mu bylo vyhověno. Jakou trpělivost má Bůh! Kdyby zacházel s člověkem podle jeho zkaženosti, kdo by se mohl před něj postavit? A kdybychom byli méně opatrní a přednesli tento případ muže Bohu, zatímco on by byl pokračoval ve špatnosti, byl by nás Bůh vyslyšel? Odpověděl by na naše prosby? „Nebo Ty, ó Bože silný, neoblibuješ bezbožnosti, nemá místo u tebe nešlechetník bláznivý před očima tvýma, v nenávisti máš všecky činitele nepravostí“. Ž 5:5.6

Není to ojedinělý případ! Ani manželství nestačilo k záchraně tohoto člověka před špatnými návyky z mládí. Přála bych si, abych se přesvědčila, že je málo takových případů jako tento. Ale vím, že jsou běžné. - 2T 349-351

Sebevrah. - Jeden známý ______ zasvětil svůj život následování Krista. Jeho zdraví však bylo chatrné a naše sympatie byly na jeho straně…

Jeho případ mi byl ukázán ve vidění. Viděla jsem, že si dělal marné iluze, Bůh ho nepodporoval. Prováděl sebeukájení, až se stal obyčejnou lidskou troskou. Tato neřest mi byla ukázána jako odporná v očích Božích…

Tyto návyky prováděl tak dlouho, až ztratil kontrolu sám nad sebou. Byl původně elegantní muž a měl nadprůměrné schopnosti. Ale všechny jeho tělesné i duševní síly byly uvedeny pod Satanovo poddanství a vyplýtvány na jeho oltáři!

Tento člověk šel tak daleko, že se dalo hovořit o jeho odpadnutí od Boha. Mohl jít do lesa a trávit tam dny a noci v postu a modlitbách, aby zvítězil nad tímto hříchem. Ale návrat zpět by byl opět návratem ke starému zvyku. Bůh neslyšel jeho modlitby. Žádal Boha, aby mu pomohl a mohl tak dosáhnout to, nač jeho síly stačí. Stále znovu a znovu přísahal, ale tyto přísahy znovu porušoval pro svoji smyslnost, až ho Bůh nechal, aby se stal troskou. Nakonec zemřel jako sebevrah. Čistota nebes nemůže být nikdy zhyzděna takovou společností. - Appeal to Mothers, p. 24-28

Výzva k dceři. - Tvoje myšlení je nečisté. Byla jsi příliš dlouho bez práce a povinností. Domácí povinnosti by měly být jedním z největších požehnání, které jsi mohla mít. Únava by ti ani z jedné desetiny neškodila tolik, jako tvé necudné myšlenky a chování. Získala jsi nesprávný názor na společný styk chlapců a děvčat a nebylo by pro tebe vhodné, aby ses zdržovala ve společnosti chlapců. Nejsi čistá ve svém srdci ani v myšlení. Neprospělo ti čtení milostných příběhů a románů a tvoje mysl byla fascinována nečistými myšlenkami. Tvoje představivost je zkažená a zdá se, že nemáš sílu ovládat své myšlení. Satan tě vede jako oběť jak se mu zlíbí…

Tvé chování nebylo cudné, skromné a vhodné. Neměla jsi na paměti bázeň Boží. Ve snaze, abys mohla dosáhnout svých plánů, ses přetvařovala, že máš otupené svědomí. Má milá dívenko, jestliže se nezastavíš právě tam, kde teď jsi, pak se určitě zničíš. Přestaň se svým sněním přes den a se stavěním vzdušných zámků. Nedovol svým myšlenkám, aby se vyžívaly v pošetilostech a zkaženosti.

Nemůžeš se bezpečným způsobem stýkat s chlapci. Příval pokušení už začal a zaplaví tvojí hruď a bude chtít vykořenit zásady, ženskou ctnost, i opravdovou skromnost. Jaký bude tvůj osud, jestliže půjdeš tvrdohlavě touto cestou?… Jsi v nebezpečí, neboť teď je ten okamžik, kdy rozhodneš o tom, jestli obětuješ věčnou blaženost na oltář vášně. Vliv vášně tě zcela ovládne - ale jaké to bude nadšení? Sobecká a falešná náruživost. Jestliže jí neodoláš, tak hořce zarmoutíš své rodiče, svým sestrám přineseš smutek a hanbu, ztratíš nejen svůj vlastní charakter, ale i nebe a slavný věčný život. Jak se rozhodneš…?

Jsi vyspělá. Máš ráda chlapce a ráda o nich vyprávíš. „Nebo z hojnosti srdce ústa mluví“. Mt 12:34 Špatné vlastnosti tě silně ovlivnily a pro uskutečnění svých přání a úmyslů ses naučila klamat. Nepovažuji tvůj případ za beznadějný. Kdybych si to myslela, mé pero by nepsalo tyto řádky. V Boží milosti můžeš dojít spasení i za to minulé…

Vyhýbej se chlapcům, neboť v jejich společnosti jsou tvá pokušení vážná a silná. Nepřemýšlej o sňatku, nejsi pro něj zralá. Potřebuješ léta zkušeností, než budeš schopná pochopit povinnosti a převzít zodpovědnost za manželské soužití. Kontroluj své myšlenky, své vášně a své nálady. Nedegraduj je pro službu smyslné rozkoše. Povznes je k čistotě, věnuj je Bohu.

Můžeš se stát rozumnou, skromnou a slušnou dívkou, ale ne bez upřímného úsilí. Musíš si dávat pozor, musíš se modlit, rozjímat a zkoumat své pohnutky a skutky. Nechávej si projít hlavou svoje city a činy. Dokázala bys v přítomnosti svého otce udělat něco nečestného? Jistě že ne! Ale ty tak jednáš v přítomnosti nebeského Otce, který je mnohem vznešenější, svatý a čistý. Ano, kazíš své vlastní tělo v přítomnosti čistých, bezhříšných andělů v přítomnosti Kristově. A ty pokračuješ v této své činnosti a nebereš ohled na svědomí, na světlo a výstrahy, které jsou ti dávány. Pamatuj si, že je veden záznam o všech tvých skutcích. Musíš se opět setkat s nejtajnějšími věcmi svého života…

Opět tě musím varovat jako člověka, který se s těmito řádky musí setkat v den, kdy se bude rozhodovat případ každého z nás. Ihned se podřiď Kristu. Jedině On tě může zachránit mocí své milosti před zkázou. Jedině on ti může vrátit duševní a duchovní zdraví. Tvoje srdce může být prohřáto Boží láskou, tvoje rozumové chápání jasné a vyzrálé. Tvoje svědomí osvícené, rychlé a čisté, tvoje vůle bude směřovat vzhůru a posvětí se i podrobí se moci Ducha Božího. Můžeš se sama rozhodnout. Jestli se správně obrátíš, přestaneš konat zlé a naučíš se konat dobré, pak budeš opravdu šťastná. Budeš úspěšná v životních bojích a povstaneš k slávě a ke cti lepšího života než je tento. „V tento den si zvol, komu chceš sloužit“. - 2T 559-565

Satan koná, když rodiče spí. - Tento věk je zhýralý. Malí chlapci a děvčátka se začínají spolu stýkat již v mateřské školce, kde se mají učit zdrženlivým způsobům chování. Jaký efekt přináší tento vzájemný styk? Přispívá k mravní čistotě mládeže toto vzájemné stýkání? Naprosto ne! Dochází k prvním neovládaným vzrušením. Po takových setkáních je mládež poblázněná a věnuje se svým pohoršlivým zvykům.

Rodiče spí a neví, že právě v jejich domě Satan tajně vztyčil svojí pekelnou korouhev. Musela jsem se zeptat, co bude z mládeže v tomto zkaženém věku? Opakuji: Rodiče usnuli. Děti jsou zaslepeny roztouženým sentimentalismem a pravda nemá sílu regulovat zlo. Co udělat, aby se zastavil příval zla? Kdyby rodiče chtěli, mohli by udělat hodně.

Když je dívka mezi 13-19 lety důvěrně oslovena mladíkem stejně starým nebo starším, měla by být poučena, aby ho odmítla a aby takové pokusy se už nikdy neopakovaly. Je špatné, když je dívka často viděna ve společnosti chlapců nebo mladíků. Taková dívka potřebuje matku, která by jí ukázala, jak se má chovat, držela ji na uzdě a poučila ji, co se sluší na dívku v jejím stáří.

Všude triumfuje zhoubné učení, že ze zdravotního hlediska se musí pohlaví společně stýkat. Udělalo to již svojí hanebnou práci. Kdyby rodiče a vychovatelé projevili jen jednu desetinu chytrosti, jakou má Satan, pak by toto spojení pohlaví mohlo být téměř neškodné. Ale jak už to bývá, Satan je nejúspěšnější v očarování mysli mládeže. A toto stýkání chlapců a děvčat zvyšuje zlo dvacetinásobně. - 2T 482. 483

Obraz není přikrášlený. - Po tom všem si nedělejte iluze, že to co je před vámi, je přehnané. Já jsem tento obraz nepřikrášlila. Popsala jsem skutečnosti před posledním soudem. Probuďte se! Probuďte se! Snažně vás prosím, dříve než bude pozdě pro ty, kteří jsou špatní, aby se napravili a vy a vaše děti jste nezahynuli při úplné zkáze. Dejte se do svatého díla a zavolejte si na pomoc každý dosažitelný paprsek světla, který jste si uchovali, aby ozářil vaší stezku. A s pomocí toho světla, které nyní svítí, začněte zkoumat svůj život a charakter, jako byste stáli před soudnou stolicí Boží. - 2T 401

Pokud se rodiče neprobudí, není žádná naděje pro jejich děti. - 2T 406

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy