EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


64. Domov a snaha po zdrženlivosti

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

64. Domov a snaha po zdrženlivosti

Začala řádit nezdrženlivost. - Nezdrženlivost sílí ve svých ničivých účincích. Špatnost všeho druhu stojí jako velká bariéra zabraňující pokroku pravdy a spravedlnosti. Sociální křivdy, vzniklé z neznalosti a špatnosti, jsou stále ještě příčinou nevýslovné bídy a vrhají svůj škodlivý vliv na církev a na svět. Mravní zkaženost mládeže narůstá, místo aby klesala. Jedině upřímná a vytrvalá snaha pomůže odstranit tuto skličující kletbu. Konflikt mezi zájmem a zálibou, mezi špatným návykem a neposvěceným zaujetím, bude zlý a hrozný. Jen ti, kteří jednají ze zásady, mohou v tomto boji zvítězit. - Te 234

Nestřídmost stoupá a měla by se regulovat. Opravdu nemůžeme zabránit v jejím postupu, pozvednout ty, co padli a ochránit před pokušením slabé. V naší lidské společnosti zmůžeme jen málo, ale máme spolehlivého pomocníka. Nesmíme zapomenout, že náruč Kristova dosáhne i do největší hloubky lidské bídy a ponížení. On nám může dát sílu k vítězství i nad strašným zlem nestřídmosti. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 21

Odpovědí je úplná abstinence. - Jediná cesta, která nám dodá bezpečí proti silám nestřídmosti, je úplná zdrženlivost od vína, piva a ostatních lihovin. Musíme naučit děti, že chtějí-li se považovat za dospělé, znamená to odřeknout se jich. Bůh nám ukázal, v čem je pravá skutečnost. Ta přináší vítězství těm, kteří budou ve vážnosti a jejichž jména nebudou vymazána z knihy života. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 37

Rodiče nezaujatí módními zvyky se mohou snažit ze všech sil vybudovat kolem svých dětí mravní ochranu, která by je uchránila před utrpením a hříchy nestřídmostí. Dětem by se neměla nechat volnost, aby dělaly to, co samy chtějí a nechaly se u nich rozvíjet nežádoucí povahové rysy, které by měly být potlačeny v samém začátku. Ale měly by se citlivě vést a vychovávat k tomu, aby stály na straně práva, reformy a abstinence. Pak budou mít v každé krizi dost mravní nezávislosti k tomu, aby vzdorovaly útokům protivníků, kteří nepadají ty, co se staví s pochopením k pravé reformě. - Te 214. 215

Nestřídmost je často důsledkem shovívavosti doma. - U nás se dosáhlo velkého úspěchu v potlačení nestřídmosti, ale není snadné přemoci a spoutat lva, který vyrostl. Jestli polovina těchto úspěchů byla zaměřena k uvědomění rodičů, aby poznali svoji odpovědnost na formování charakterů a návyků svých dětí, pak tisíce násobně víc dobré vůle vyplývá ze stávajícího způsobu života. Přejeme hodně úspěchů všem, kteří usilují o střídmost, a zveme je k hlubšímu zamyšlení nad příčinami zla, proti němuž bojují a jdou dokonaleji od základů do reformy. - RH 23. 9. 1884

Chceme-li se dostat ke kořenům nestřídmosti, musíme jít hlouběji než je požívání alkoholu a kouření tabáku. Lenost, bezcílnost a špatná přátelství, ty mohou být průvodní příčinou. Často ji nacházíme u rodinného stolu, kde se rodiny samy počítají za přísně střídmé. Vše, co narušuje zažívání, co vytváří nevhodné duševní vzrušení nebo jakkoliv oslabuje organismus, porušuje rovnováhu duševních i fyzických sil, co oslabuje kontrolu myšlení nad tělem, směřuje k nestřídmosti. Příčina pádu mnohých slibných mladých lidí by mohla být sledována až k nepřirozeným chuťovým zálibám, které byly vyvolány z nezdravých pokrmů. - Ed 202. 203

Stoly Američanů jsou většinou připraveny tak, že svádějí k opilství. Zásadou většiny lidí je dodáni chuti. Kdokoliv se bude snažit vyhovět své chuti častým jídlem a k tomu navíc jídlem nezdravým, ten svojí sílu oslabuje a neubrání se chuťové žádosti i v dalších ohledech podle toho, jak silná je jeho náklonnost k nesprávným návykům při jídle. - 3T 563

Čaj a káva jsou spolupůsobící faktory. - Skrze nestřídmost, která měla svůj počátek doma, se nejprve oslabí zažívací, a pak normální chuť už tyto orgány neuspokojí. Vytvořily se nezdravé podmínky a vytvořila se neodolatelná touha po dráždivé potravě. Káva a čaj tento působivý a často falešný dojem vytvářejí. Pod vlivem těchto jedů se dráždí nervový systém. V některých případech se na krátký čas jeví oživení a obrazotvornost je bujnější. Protože toto dráždění má tak příznivé výsledky, mnozí docházejí k závěru, že je nutně potřebují. Ale pak následuje vždycky reakce. Nervový systém si vypůjčil sílu ze zdrojů pro budoucnost na nynější potřebu a současnému oživení odpovídá následná deprese. Náhlá úleva, kterou přináší čaj a káva je dokladem, že to co se jeví jako posilující, je jen nervové vzrušení a následně působí poškození organismu. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 31

Tabák je zákeřný jed. - Užívání tabáku je zlozvyk, který často postihuje nepříznivě nervový systém v mnohem větší míře, než užívání alkoholu. Tento zvyk se překonává mnohem hůře. Tělo a mysl jsou v mnoha případech mnohem dokonaleji otráveny užíváním tabáku než alkoholickými nápoji. Proto je mnohem zákeřnější jed. - ET 562

Tabák ovlivňuje mozek… paralyzuje citlivost, takže mysl nemůže jasně rozlišit duchovní věci, zvláště ty pravdy, u nichž je snaha po odstranění těchto nežádoucích slabostí. Ti, kteří užívají tabák v jakékoli formě, nejsou čistí před Bohem. V tomto znečištěném stavu je pro ně nemožné oslavovat Boha svým tělem i duchem, které jsou Jeho. - CH 81

Tabák oslabuje mozek a paralyzuje jeho jemnou citlivost. Jeho užívání vzbuzuje chuť něčeho se napít a v mnoha případech je základem pro pijácký syndrom (=návyk k pití). - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 17

Účinky dráždících látek a narkotik - Účinek dráždících látek a narkotik snižuje fyzickou sílu a všechno, co má nepříznivý vliv na tělo, také nepříznivě ovlivňuje mysl. Povzbuzující prostředek může na čas oživit energii a prodloužit duševní i fyzickou aktivitu. Ale když pomine stav rozjařenosti, pak se dostane tělo i duch do horšího stavu, než bylo předtím. Alkoholické nápoje a tabák se strašlivým způsobem projevily na našich národech a rasách nejen v oslabení těla a otupení mysli, ale i ve snížení morálky. Pokud nepřihlížíme k rozumové kontrole, pak se přikláníme k tělesnému vzrušení. Čím méně je omezeno požívání těchto jedů, tím smyslnější se stane přirozenost. - ST 13. 9. 1910

Učte děti, aby si zošklivily povzbuzující a dráždivé látky. - Učte své děti, aby si tyto dráždivé a povzbuzující látky zošklivily. Kolik jich z neznalosti touží je zkusit. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 17

Bůh vyzývá rodiče, aby chránily své děti před chuťovými požitky a zvláště před požíváním dráždivých látek a narkotik. Stoly křesťanských rodičů by neměly být přeplněny pokrmy, které jsou kořeněné nebo aromatické. Mají se naučit, aby si uchovaly žaludek nepřetížený. - RH 27. 6. 1899

Čím méně je v této rozmařilé době jídlo dráždivé, tím lépe. Jedinou bezpečnou cestou je střídmost ve všem a zásadní ovládání chuti. - 3T 561

Výzva rodičům. - Snad rodiče přenesli na své děti sklony v otázce chutí a obliby, takže výchova těchto dětí k přísné zdrženlivosti a čistým i čestným návykům bude obtížná. Jestliže na děti byla přenesena chuť na nezdravá jídla, dráždivé látky a narkotika jako dědictví po rodičích, jaká strašná odpovědnost spočívá na rodičích, kteří nepůsobili proti těmto nesprávným tendencím a předali je svým dětem. Jak opravdově a usilovně by měli rodiče konat svoji povinnost ve víře a naději ke svým nešťastným potomkům. - 3T 567. 568

K ovládání chuti je třeba vychovávat. - V prvé řadě by měli rodiče porozumět zákonům života a zdraví, aby pak při přípravě jídla nebo skrze nějaké zvyky nevypěstovali v dětech špatné sklony. Jak opravdově musí matky promýšlet před přípravou jídel, kterou stravu jim dají, tak aby byla jednoduchá, zdravá, trávící orgány aby neslábly, nervový systém zůstal vyvážen a nenarušovaly se příkazy, které by chtěli dát svým dětem podávaným jídlem. Tato strava buď zeslabuje, nebo posiluje zažívací systém a také ovlivňuje tělesné a duševní zdraví dětí, které jsou Božím vlastnictvím, vykoupeným krví. - 3T 568

Jaká svatá zodpovědnost je svěřena rodičům, aby chránili tělesný a duševní stav dětí, aby nervový systém byl vyvážený a duše nebyla vystavena nebezpečí. - 3T 568

Naše sestry mohou udělat nesmírně mnoho pro spásu ostatních, když na stůl dají vždy zdravá a výživná jídla. Svůj drahocenný čas mohou věnovat výchově chuti svých dětí, vytvářením návyků střídmosti ve všem a v podporování odříkání a dobročinnosti ve prospěch druhých. - 3T 489

Zodpovědní jsou nedbalí rodiče. - Mnozí rodiče se vyhýbají úkolům trpělivé výchovy svých dětí v odříkání a dovolují jim jíst a pít, kdy si vzpomenou. Přání uspokojit chuť a vyhovět sklonům se však nezmenšuje s přibývajícími roky. A mládež, které se takto vycházelo vstříc, když doroste, je ovládán impulsivně a otročí chuti. Když potom zaujmou své místo ve společnosti a začnou svůj vlastní život, jsou bezmocní a nedokáží se bránit pokušení. Zlé důsledky špatné výchovy pak vidíme v jejich nenasytnosti, nadšeném kouření a alkoholismu…

Když slyšíme smutné nářky křesťanských rodičů nad strašlivými důsledky nestřídmosti, pak vyvstává otázka: Kdo vychoval mládež? Kdo z nich podporoval tyto nezvládnutelné chutě? Kdo zanedbal slavnou zodpovědnost při utváření jejich charakteru, aby byla prospěšná v tomto životě a také pro společenství nebeských andělů v životě příštím? - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 76

Správná výchova začíná doma. - Za správnou výchovu lze považovat tu, která začíná doma. Největší břemeno spočívá na těch, kteří mají zodpovědnost za výchovu mládeže a utvářejí jejich povahu. Zde mají svůj podíl matky, pomáhají u dětí formovat správné návyky a čisté chutě, rozvíjejí jejich morální sílu a pravou hodnotu morálky. Učte je, aby se nenechaly ovlivnit od druhých, aby nepodléhaly špatným vlivům, ale samy ovlivňovaly druhé k dobrému, aby povznášely a pozvedaly ty, s nimiž přijdou do styku. Naučte je, že spojí-li se s Bohem, dostanou od Něho sílu, aby odolávaly i největším pokušením. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 21-22

Střídmost nemá být terčem posměchu. - Mnozí si ze střídmosti dělají terč posměchu. Tvrdí, že Pán se nezabývá s takovými malichernostmi, jako je jídlo a pití. Ale pokud by Pána tyto věci nezajímaly, nebyl by je sám zjevil Manuově ženě, nedával by jí přesné příkazy a nebyl by jí dvakrát nařídil, aby si dala pozor a nebrala je na lehkou váhu. Není to dostatečný důkaz, že On se o tyto věci stará? - Te 233. 234

Reforma začíná u matky. - Písmo nás učí, s jakou pečlivostí by měla matka ochraňovat své životní návyky. - MH 372

Reforma by měla začít u matky, a to ještě před narozením dítěte. A pokud Boží příkazy byly svědomitě uposlechnuty, pak nemůže dojít k nestřídmosti. - ST 13. 9. 1910

Nejen počínání matky, ale i výchova dítěte byly uvedeny židovským rodičům v andělově příkazu. Nestačilo, aby Samson, dítě, které mělo osvobodit Izrael, mělo dobré předpoklady při svém narození. Teprve pak následovala svědomitá výchova. Od svého nejútlejšího mládí si musel chlapec zvykat na přísnou střídmost…

Tato poučení daná pro židovské děti nás učí, že se nemá zanedbávat nic, co má nepříznivý vliv na tělesné zdraví dítěte. Každý vliv, který působí na zdraví, má své důsledky na ducha a povahu. - MH 379. 380

Střídmost a sebeovládání se má učit od kolébky. Z největší části leží toto břemeno na matce a pomůže-li otec, mohou to úspěšně zvládnout. - RH 9. 7. 1901

Pokračujte s výukou v rodině i ve škole. - Je velmi nesnadné odnaučit návykům, které se po celý život tolerovaly a které utvářely chuť. Duch nestřídmosti se těžko přemáhá. K vítězství nad ním je třeba velké síly. Rodiče by měli začít s křížovým tažením proti nestřídmosti ve své vlastní rodině, při společných debatách, měli by děti učit zásadám od útlého mládí, pak mají naději na úspěch. Vyplatí se vám, matky, abyste využily ty vzácné chvíle, které vám Bůh dal na formování, rozvíjení i výchovu charakteru vašich dětí a abyste je naučily přísně dodržovat zásady střídmosti, nejen v jídle ale i v pití. - 3T 367

Tyto pokyny by se měly dávat v každé škole a v každé rodině. Děti i mládež by měly znát účinky alkoholu, tabáku a dalších podobných jedů, které poškozují tělo, zatemňují mysl a podporují smyslnost. Měly by si ujasnit, že ten kdo užívá prostředky, nemůže na dlouho využívat plně svých tělesných, duchovních i mravních schopností. - Ed 202

Ujasněte si účinky malého odchýlení. - Takové jsou počátky zla, proti němuž jsme se měli chránit. Poučujeme-li mládež, měli bychom jim objasnit, že i zdánlivě malé odchýlení ze správného směru může mít zřejmé důsledky… Mladí lidé by se měli přesvědčit, že mají být pány a ne otroky. Bůh je učinil ve svém království vladaři a oni mají užívat své království připravené v nebesích. Jestliže budou dána výslovně tato poučení, budou i důsledky zdaleka přesahovat samotnou mládež. Působení se promítne na záchranu tisíců lidí, kteří jsou na pokraji zkázy. - Ed 203. 204

Vytvořte morální sílu zabránění pokušení. - Je zapotřebí úsilí jednotlivců na správné cestě k dosažení vítězství nad narůstajícím zlem nestřídmosti. Jen kdybychom mohli najít slova, která by uvolnila cesty do srdce každého z rodičů na zemi. - Pacific Health Journal, May, 1890

Rodiče mohou dát dětem základy pro zdravý a šťastný život. Mohou je poslat z domova s morální silou, která odolá pokušením a odvahou i silou budou úspěšně čelit životním problémům. Mohou je inspirovat k rozhodnutím, aby své životy naplnily úctou k Bohu a staly se požehnáním světu. Mohou pro jejich kroky učinit přímou stezku skrze sluneční zář i stín vzhůru k nádherným výšinám. - MH 352

Bůh nás volá, abychom zaujali své místo na jasném základě střídmosti v jídle, pití a oblékání. Rodiče, nechcete si uvědomit zodpovědnost, kterou vám dal Bůh? Studujte základy zdravotní reformy a učte své děti, že cesta odříkání je jedinou bezpečnou cestou. - MS 86, 1897

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy