EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


XV. Vhodný oděv - 65. Požehnání vhodného oděvu

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

XV. Vhodný oděv - 65. Požehnání vhodného oděvu

Vhodný a slušný. - Je pro nás poctou, že můžeme oslavit svého Stvořitele jak způsobem odívání, tak i v ostatních věcech. On si přeje, aby náš oděv byl nejen upravený a zdravý, ale i vhodný a slušivý. - Ed 248

Měli bychom se snažit, aby náš zevnějšek vypadal co nejlépe. Pro službu ve stánku Bůh specifikoval každý detail oděvu u těch, kteří před ním sloužili. Tak nás poučil, že si vyhrazuje přednostní právo pro oblékání těch, kteří Mu slouží. Velice přesné byly pokyny k áronovu šatu, protože jeho oblečení mělo symbolicky význam. Také oděv Kristových následovníků by měl být symbolický. Ve všech věcech máme být Jeho zástupci. Náš vzhled by měl být po všech stránkách charakteristický v upravenosti, skromnosti a čistotě. - 6T 96

Ilustrace na věcech v přírodě. - Na květinách a liliích, tedy na příkladech v přírodě poukazuje Kristus na krásu, kterou si cení, na skrovný půvab, jednoduchost, čistotu, přiměřenost, tedy to, co by se Mu líbilo i na našem šatu. - MH 289

Náš charakter lze soudit podle způsobu oblékání. - Úpravu obleku je možné označit za index jak muže, tak i ženy. - RH 30. 1. 1900

Na charakter člověka usuzujeme podle elegance, s jakou se obléká. Skromný, zbožný člověk se odívá skromně. Vytříbený vkus, kultivovaný projev se projeví při výběru jednoduchého a vhodného oděvu… Žena, která je skromná a nenáročná ve svém oblékání a ve svém vystupování, dokazuje, že skutečnou hodnotou ženy je její morální cena. Jak okouzlující a zajímá je jednoduchost v oblékání, co do půvabu jí můžeme srovnat s polními květinami. - RH 17. 11. 1904

Usměrňující principy formulovány. - Prosím náš lid, aby přistupoval opatrně a uvážlivě před Boha. Trend v oblékání napodobujte, pokud není v rozporu se zdravotními principy. Naše sestry se mají oblékat normálně a mnohé to také dělají. Šaty mají mít pěkné, z trvanlivého materiálu, přiměřeně této době a ať se nezaobírají otázkou oblékání. Sestry by se měly oblékat jednoduše, skromně, zdrženlivě, nenápadně a střízlivě. Dejte světu názorný příklad niterného milování Boha. - MS 167, 1897

Řiďte se běžnými zvyky, pokud jsou skromné, zdravé a výhodné. - Křesťané by se měli snažit, aby ze sebe nedělali výkladní skříň a oblékali se jinak než svět. Budou-li si však připadat nemoderní proto, že se oblékají podle svého přesvědčení skromně a zdravě, pak by neměli měnit svoje šaty jen proto, aby se podobali světu. Měli by však manifestovat vznešenou nezávislost a morální odvahu jednat správně, i kdyby se lišili od celého světa.

Jestliže svět zavede skromné, vyhovující a zdravé módní oblečení, které by bylo v souladu s Biblí, pak by přijetí takového stylu oblékání neměnilo náš vztah k Bohu a ke světu. Křesťané by měli následovat Krista a měli by svůj oblek přizpůsobit Božímu slovu. Měli by se vyvarovat extrémů. Měli by v pokoře následovat vytčenou cestu vpřed a nebrat ohled na uznání nebo nepříznivou kritiku, ale mají se držet správného způsobu. - 1T 458. 459

Vyvarujte se extrémů. - Snaha po následování bláznivé módy v oblékání by neměla zabírat váš čas. Oblékejte se čistě, slušně a snažte se, abyste nebyly středem kritiky, buď pro přehnané, nevkusné, nebo ledabylé oblečení. Jednejte tak, jako byste věděly, že se nebe na vás dívá, a že jednáte buď se souhlasem, nebo nesouhlasem Boha. - MS 53, 1912

Zájem o oblékání se nemá zaměňovat s pýchou. - Je skupina lidí, která stále jen mluví o pýše a oblékání, kteří nedbají o svůj zevnějšek a myslí si, že není tak špatnou vlastností být neupravený a oblékat se bez vkusu. Jejich oblečení často vypadá, jakoby je někdo honil a náhodou upadli. Jejich oblečení je špinavé. A právě ti by chtěli hovořit něco o pýše. Pletou si slušné vystupování a eleganci s pýchou. - RH 23. 1. 1900

Ti, kteří se nedbale oblékají a jsou neupraveni, málokdy dokáží při konverzaci upoutat, protože jim chybí kultivovanost. Oni někdy považují podivínství a hrubost v chování i řeči za pokornou skromnost. - RH 30. 1. 1900

Kristovo varování. - Kristus se zmiňuje o zálibě v oblékání, napomínal a varoval své následovníky, aby o těchto věcech tolik nepřemýšleli. „O oděv proč se staráte? Považte kvítí polního, kterak roste, nepracuje ani přede. Pravím pak vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své tak oděn nebyl jako jedno z nich“ Mt 6, 28 - 29… Pýcha a přemrštěnost v oblékání jsou hříchem a právě k ní mají sklon ženy. Pávě na ně se vztahuje příkaz. Jakou hodnotu má zlato, perly a drahokamy ve srovnání s pokorou a láskou Kristovou. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 93. 94

Biblické pokyny pro Boží lid. - Byl mi doporučen následující text. Anděl řekl: „Vztahuje se na lid Boží“. 1. Tm 2, 9-10: Takž také i ženy aby se oděvem slušným se stydlivostí a s středmostí ozdobovaly, ne strojením a křtaltováním sobě vlasů, neb zlatem, anebo perlami, anebo drahým rouchem, ale (tak, jakž sluší ženám, kteréž dokazují při sobě zbožnosti) dobrými skutky. 1Pt 3, 3-5: „Kterýchžto ozdoba bude ne ta zevnitřní, v plétání vlasů a províjení zlatem aneb v odívání plášťů, ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého a pokojného ducha, kterýž před obličejem Božím velmi drahý jest. Tak zajisté někdy i ony svaté ženy, kteréž naději měly v Bohu, ozdobovaly se, poddány byvše mužům svým“. - 1T 189

Mnozí tyto příkazy považují za staromódní, o nichž je zbytečné hovořit. Ale On dal svým učedníkům poznání o nebezpečí, které v naší době skrývá láska k oblékání, a proto nám poslal tato varovná slova. Porozumíte tomuto varování a budeme jednat moudře? - 4T 630

Ti, kteří se upřímně snaží následovat Krista, budou mít vnitřní pochybnosti, zda jednají správně, když tyto šaty nosí. Ze všech sil se budou snažit splnit požadavky (1Pt 3, 3-5), které Pán tak otevřeně řekl. - MYP 345. 346

Nebezpečí lásky k oblékání. - Láska k oblékání ohrožuje mravy a žena se stává opakem křesťanské ženy, která je skromná a nenáročná. Nápadné a výstřední šaty často povzbuzují žádostivost toho, kdo je nosí a smyslnost u toho, kdo se dívá. Bůh vidí, že hroucení charakteru často začíná naší shovívavostí k pýše a marnivostí v oblékání. Vidí, že nákladné oblékání duší dusí touhu po konání dobra. - 4T 645

Svědectvím je jednoduchost v oblékání. - Má rada mladým sestrám je: jednoduché, prosté a nenáročné oblečení. Žádným jiným způsobem nemůžete zazářit než svojí jednoduchostí v oblékání a svým chováním. Můžete tak všem dokázat, jaký význam přikládáte pozemským věcem ve srovnání s věcmi věčnými. - 3T 376

Skromnost bude ochranou před spoustou nebezpečí. - Mé sestry, vyvarujte se i zdání zlého. V této rozmařilé době, plné korupce, nejste v bezpečí, pokud si nedáte dobrý pozor. Ctnost a skromnost jsou vzácné. Apelují na vás, jako následovnice Krista, které se účastníte tohoto vznešeného poslání a které ve svém srdci chováte vzácný skvost nedozírné ceny - skromnost. Buďte ochranou vaší ctnosti. - 2T 458

Zdrženlivá jednoduchost v oblékání, spojená se skromností při vystupování, povedou k tomu, že mladá žena bude obklopená posvátnou zdrženlivosti a to jí bude ochranou proti velkému množství různých nebezpečí. - Ed 248
Staromódní názor. - Výchova dětí k čistotě a svatosti se všeobecně považuje za staromódní názor. Je běžný i mezi rodiči, kteří se hlásí k víře v Boha, ale jejich jednání spíše svědčí o tom, že jsou vyznavači mamonu. Jsou ctižádostiví, soutěží se sousedy i se členy církve, k níž patří v tom, jak dobře obstojí ve srovnání se svým oblečením i u dětí. - ST 10. 9. 1894

Jen jediný oblek opravňuje ke vstupu do nebe. - O získání jediného šatu má ve své nevinnosti usilovat každé dítě i mládež. Je to ospravedlnění svatých, pokud na jeho získání vynaloží stejnou vůli a vytrvalost jako na přizpůsobení se standartu světa v oblékání, pak budou velmi brzy oblečeni spravedlností Kristovou a jejich jména nebudou vymazána z knihy života. Matky, děti i mládež se potřebují modlit: „Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u vnitřností mých“. Ž 51, 12 Tato čistota srdce a krása ducha jsou vzácnější než zlato, jak pro život pozemský tak i věčný. Bůh vidí jen ryzost srdce.

Matky učte své děti krok za krokem, dávejte jim radu za radou, že jen Kristova spravedlnost je jediné oblečení, které jim umožní vstup do nebe a že jen v tomto oblečení mohou v tomto životě konat ty služby, které oslaví Boha. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 95

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy