EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


63. Umírněnost ve všech věcech

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

63. Umírněnost ve všech věcech

Nestřídmost je příčinou mnohých nemocí v životě. - Nestřídmost stojí při počátcích většího počtu nemocí v životě. Ročně zahubí desetitisíce. Nehovoříme o nestřídmosti omezené jen na požívání alkoholických nápojů, ale vztahujeme ji na širší význam včetně nemírnosti v chuti a náruživosti. - Pacific Health Journal, April, 1890

Někteří kvůli nestřídmosti se smiřují se ztrátou poloviny, jiní dvou třetin svých tělesných, duševních a morálních sil a stávají se hračkou pro nepřítele.

Přehnaná záliba je hříchem. - Přehnaný požitek v jídle, spaní či bdění je hříchem. Harmonicky zdravá činnost všech tělesných sil i rozumu vytváří štěstí. Čím jsou síly vznešenější a ušlechtilejší, tím je štěstí čistější a ryzejší. - CD 44

Umírněnost je základem náboženského života. - Hovořme o umírněnosti a uvádějme ji do praxe ve všech věcech v tomto životě. Střídmost v jídle, pití, spánku, oblékání patří k základům náboženského života. Pravda, která je vnesená do duše ovlivní i reakci těla. Je třeba si všímat se zájmem všeho, co se týká zdraví člověka. Naše věčné blaho závisí na tom, jak v tomto životě využijeme svůj čas, sílu a vliv. - 6T 375

Je nám zde propůjčen jen jeden život a každý si může položit otázku: Jak mám naložit se svým životem, aby mi přinesl co nejvyšší zisk? - Pacific Health Journal, April, 1890

Naší první povinností k Bohu a bližním je samostatný rozvoj. Každá schopnost, kterou nás vybavil Bůh, může být zdokonalována k absolutní míře dokonalosti, abychom mohli konat maximální dobro, kterého jsme schopni. Od té doby čas strávený provedením dobra je zaměřen k upevnění a zachování tělesného a duševního zdraví. Nemůžeme si dovolit nechat zakrnět nebo ochromit jedinou funkci mysli nebo těla přepracováním nebo špatným zacházením i s jedinou částí živého organismu. Pokud to neučiníme, musíme nést důsledky. - ST 17. 11. 1890

Jde o zvláštní moc. - Zachování střídmosti a pravidelnosti ve všem má zvláštní moc. Dosáhne se mnohem víc než okolnostmi či přirozenými schopnostmi na podporu klidu a vyrovnanosti nálad, která přispívá k životní cestě bez překážek. Takto současně získaná síla sebeovládání se ukáže být jednou z nejcennějších výzbrojí pro úspěšný zápas s vážnými povinnostmi a realitou, které očekávají každého člověka. - Ed 206

Podpora jasnému myšlení. - Každý den zodpovědní lidé rozhodují o velmi důležitých věcech. Často musí rychle zvažovat a to mohou dělat úspěšně jen ti, kteří prakticky dodržují přísnou zdrženlivost. Myšlení se posiluje správným zacházením s tělesnými a duševními silami. Jestliže duševní námaha není příliš veliká, nová síla se dostaví s dalšími požadavky. - MH 309

Zdrženlivé zvyky přinášejí odměnu. - Nastupující generace je ze všech stran obklopena lákadly, která počítají se svedením chutě. Zvláště v našich velkých městech je každá forma požitku snadno dostupná. Ti, kteří jako Daniel se odmítli poskvrnit, sklidí odměnu za ukáznění svých zvyků. Se svoji velkou tělesnou vytrvalostí a vzrůstající silou chtějí statečně snášet utrpení. Mají svůj vklad uložený a mohou ho získat v případě nouze.

Správné tělesné návyky podporují duševní převahu. Duševní schopnosti, tělesná síla a délka života závisí na neměnných zákonech. Neexistuje v tom žádná náhoda ani pravděpodobnost. Boží přirozenost nebude zasahovat do záchrany člověka pro následky z překrucováním přírodních zákonů. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 28

Pro dokonalé zdraví vždy střídmost ve všem. - Abychom si uchovali zdraví, je nutná střídmost ve všem. … Náš nebeský Otec nám svěřil světlo zdravotní reformy proto, aby nás uchránil od zlých dopadů chuti a aby ti, co usilují o čistotu i svatost, mohli poznat, jak uvážlivě užít ty dobré věci, které mu byly darovány a které při dodržování střídmosti v běžném životě mohou být posvěceny pravdou. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 52

Střídmost předchází posvěcení. - Boží lid má poznat, proč se má zachovat střídmost ve všem. Za svého života musí odstranit vše, čím by povoloval škodlivým zálibám. Dříve než pochopí pravý smysl posvěcení a podrobení se vůli Kristově, musí ve spolupráci s Bohem docílit ovládnutí svých špatných zvyků a návyků. - MH 275

Při studiu. - Studujeme-li nestřídmost, pak poznáme, že je to druh opojení a ti, co si v ní libují, jsou jako opilci, kteří na své cestě bloudí, klopýtají a padají ve tmě. Pán by chtěl, aby pozornost studentů byla upřena jen ke slávě Boží. Aby neplýtvali svými tělesnými a duševními silami ve snaze získat všechny možné vědecké znalosti, ale uchovali si svěžest i elán a mohli vynaložit sílu na práci, kterou určil Pán. To je pomáhat lidem najít cestu spravedlnosti. - CT 405. 406

V práci. - Při své práci bychom měli znát míru. Není naší povinností pracovat na tom, co by nás příliš vyčerpávalo. Někdy se to sice může stát, ale měla by to být výjimka ne pravidlo. Měli bychom znát míru ve všem. Budeme-li z naší strany uctívat Pána, pak On ze své strany nám zachová zdraví. Měli bychom mít citlivý vliv na naše orgány. Svojí umírněností v jídle, pití, oblékání, při práci a vůbec ve všech věcech můžeme pro sebe vykonat víc, než pro nás dokáže udělat lékař. - Te 139

Mělo by se stát pravidlem, aby se denní práce neprodlužovala do večera. A bylo mi ukázáno, že ti, kteří to dělají, často ztrácejí mnohem víc, než získají. Vyčerpávají svoje síly a pracují s nervovým vyčerpáním. Nemusí bezprostředně chápat škodu na zdraví, ale určitě si ho podrývají. - CH 99

Někteří usilují o to, aby v daném čase udělali nejvíce práce. Pokračují, přestože sami uznávají, že by si už měli odpočinout, protože tím nic nezískají. Žijí z vypůjčeného kapitálu. Vynakládají své životní síly, které budou potřebovat v budoucnosti. A až budou potřebovat energii, kterou nezodpovědně používali, tak jim bude chybět. Fyzická síla se vyplýtvala, duševní síly nesplňují očekávání. Uvědomují si, že došlo k selhání, ale neznají důvod, proč? Proč došlo ke kritickému stavu vyčerpání tělesných sil? Každý kdo porušuje zákony, v tomto případě zdravotní zákony, musí nést někdy větší či menší důsledky svého jednání. Bůh nás vybavil přirozenou silou, kterou budeme potřebovat v různých obdobích našeho života. Jestliže tyto síly odčerpáme nezodpovědným přeceňováním, pak na to jednou doplatíme. - FE 153. 154

V oblékání. - Oděv má být po všech stránkách zdravý. Bůh si přeje, abychom byli zdraví tělesně i duševně. Máme s ním spolupracovat na zachování zdraví tělesného i duševního. Obojí se podporuje zdravým oblékáním.

Měl by být přirozeně hezký, působivý, vhodný a jednoduchý. Kristus nás varoval před pyšným životem, ne však před jeho půvabem a přirozenou krásou. - MH 288. 289

V jídle. - Pravá střídmost nás učí, abychom se docela obešli bez všeho, co je škodlivé a uvážlivě užívali to, co je zdravé. Je však málo těch, kteří si uvědomují, jak jejich návyk v jídle souvisí s jejich zdravím, povahou, jejich prospěšností na tomto světě a osudem pro věčnost. Chuť by se vždy měla podřídit mravní a rozumové síle. Tělo by mělo být služebníkem ducha. A ne aby sloužil tělu. - Te 138

Ti, kteří nestřídmě jedí a přepínají své síly prací, hovoří a jednají nerozumně. Není třeba propadnout pití alkoholu. Hřích z nemírného jídla nebo příliš častého jídla, bohatého a ve velkém množství, ale i nezdravého, narušuje chod zažívacích orgánů, má nepříznivý vliv na mozek, odvrací úsudek ze správné cesty, zabraňuje racionálnímu, klidnému a zdravému uvažování a jednání. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 155

Věnujte pozornost přejídání. - V devíti případech z deseti je větší nebezpečí z nadměrného množství jídla než z jeho nedostatku… Je mnoho těch, kteří trpí a při tom nejsou nemocní. Příčinou je braní ohledů na svoji chuť. Myslí si, že mohou sníst libovolné množství, pokud je strava zdravá. To je ale velký omyl. Musí být rozumné množství potravy u těch, jejichž síly jsou oslabeny. Organismus si pak sám vytvoří podmínky pro svůj hladký chod a přestane i spousta potíží. - MS 1, 1876

Neříkejme, že Bůh je vinen. - Byli jsme vykoupeni, a proto máme Boha svým tělem i duchem oslavovat, jsme Jeho vlastnictvím. Nemáme právo říkat, že Bůh nese vinu na čemkoliv, protože jednorozený Syn Boží nás vykoupil za nesmírnou cenu, obětoval totiž svůj vlastní život. Nezemřel za nás proto, abychom otročili svým návykům, ale abychom se stali syny a dcerami Božími a sloužili Mu celou silou své bytosti. - Letter 166, 1903

Ti, kteří mají jasnou představu o tom, že stojí v tomto vztahu k Bohu, nebudou svůj žaludek přecpávat potravou, která uspokojuje chuť, ale škodí zažívání. Nebudou kazit Boží vlastnictví uspokojováním nevhodných návyků v jídle, pití nebo oblékání. Budou pečovat o lidský organismus a uvědomí si, že je jejich povinností, aby spolupracovali s Bohem. Je Jeho vůlí, aby byli zdraví, šťastní a prospěšní. Ale aby se takovými stali, musí se Jeho vůle stát i jejich vůli. - Te 214

Vneste střídmost i do sebemenších maličkostí, i ve vašem životě doma. - Zdůrazňujte, že základy střídmosti se musí projevit ve všech maličkostech života doma. Příklad rodičů má být lekcí o střídmosti. Již od dětství je třeba učit děti odříkání a sebeovládání a důsledně je prosazovat. - RH 23. 9. 1884

Jak v rodinném kruhu, tak i ve sboru bychom měli postavit křesťanskou zdrženlivost do správného světla. Stane se tak živým a činným základem, který odstraňuje návyky, nálady a povahové rysy. - Te 165

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy