EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


60. Poznání a následování zákonů života

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

60. Poznání a následování zákonů života

Zázračné lidské tělo. - Jsme Božími dělníky a Jeho Slovo říká, že jsme „bázlivě a nádherně učiněni“. On připravil tento živý příbytek pro duši. Je „pečlivě vepsán“, sám Pán ho zařídil jako chrám pro přebývání svého Svatého Ducha. Mysl řídí celého člověka. Všechna naše činnost, ať dobrá či zlá, má svůj počátek v myšlence. Je to naše mysl, která Boha velebí a spojuje se s nebeskými bytostmi. Mnozí lidé za celý svůj prožitý život nepochopí, jakým pokladem je pro ně tato tělesná schránky, naše lidské tělo.

Všechny tělesné orgány jsou služebníky ducha a nervy jsou zprostředkovatelé přenášených příkazů do všech částí těla a řídí pohyby tohoto živého zařízení. - FE 425. 426

Při studiu tělesných procesů je třeba zaměřit se na úžasnou přizpůsobivost prostředků na dosažení cíle, harmonickou činnost a vzájemnou závislost jednotlivých orgánů. Dokážeme-li takto vzbudit zájem u žáka a on pozná důležitost péče o tělo, pak může učitel dosáhnout vhodné rozvíjení správných návyků. - Ed 198

Zdraví je třeba chránit. - Pokud mysl a duše se mohou projevit v těle, pak duševní i tělesná svěžest jsou z větší části závislé na tělesné síle a aktivitě. Kdykoli se propaguje tělesné zdraví, prosazuje se rozvoj zdravé mysli a vyvážené povahy. Ten kdo není zdravý, nemůže přesně rozlišit a splnit své závazky k sobě, k bližnímu ani ke svému Stvořiteli. Proto je třeba si své zdraví chránit stejně svědomitě jako charakter. Poznání fyziologie a zdravotní praxe jsou základem úspěchu ve výchově. - Ed 195

Mnozí jsou proti studování zdravotních zákonů. - Mnozí jsou proti tomu, abychom se zasazovali o poznávání životních zákonů a jednoduchých prostředků k upevnění zdraví. Nemají správný postoj k životu. Pokud je nemoc výsledkem překročení přírodních zákonů a lidé se nesnaží o nápravu svých omylů, proč potom žádají Boha o pomoc? - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 112. 113

Měli bychom se snažit žít sami harmonicky a také přivádět druhé na tuto cestu. Mnozí z těch, kteří poznali a jdou cestou pravdy pro tuto dobu, mají žalostně malé poznání o zdraví a střídmosti. Potřebují i v tomto směru vedení krok za krokem a v postupném poučování. Nelze před tím přivírat oči. Nesmí se přecházet mávnutím ruky jako nepodstatné a tato věc by měla vyburcovat z klidu každou rodinu. Poznání pak musí vést k praktickým výsledkům při uplatňování zásad správné reformy. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 117

Zdravotním zásadám, tak jak jsou prakticky používány při stravování, cvičeních, při výchově dětí, při lékařské péči o nemocné a v dalších případech, by měla být věnována mnohem větší pozornost, než se jí běžně dostává. - Ed 197

Zabývejte se prevencí. - Docela nepatrná pozornost se věnuje případům úmrtnosti, nemocem, i degeneracím, které dnes existují ve většině civilizovaných a vyspělých zemích. Lidská rasa degeneruje… Většina zla, které přináší bídu a úpadek lidského pokolení by bylo možné předejít a měli by se nad tím zamyslet rodiče, na nich leží z větší míry odpovědnost. - MH 380

Učte děti přemýšlet o příčinách a následcích. - Učte své děti, aby uvažovaly od příčin k následkům. Ukažte jim, že porušení zákonů ke svým bližním má za následek utrpení. Pokud nevidíte tak rychlý pokrok, jak byste si přáli, nenechejte si vzít odvahu, ale trpělivě je poučte a trvejte na tom celou vahou své osobnosti, dokud nebude dosaženo vítězství. - CT 126

Velkého požehnání se dostane těm, kteří studují a prakticky provádějí zásady správného života i výživy, a to jak po stránce tělesné, tak i duševní. Pochopení filozofie zdraví je zárukou proti zlu, které se stále rozmáhá. - CT 138

Instrukce mají být progresivní. - Děti od samého začátku by měly poznávat na jednoduchých a snadných příkladech základní fasády psychologické a zdravotní. Poučení by mělo začít, když jsou ještě doma s matkou a měly by v tom svědomitě pokračovat ve škole. Při dospívání žáků by se mělo završit a měli by být schopni starat se samostatně o dům, v němž bydlí. Měli by poznat důležitost ochrany před nemocí, zachování vitality každého orgánu a měli by se také naučit jak jednat v případě běžné nemoci nebo při úraze. - Ed 196

Vědomosti založené na faktech nejsou dostatečné. - Student psychologie se musí naučit, že získání faktických vědomostí a základů jen studiem je strašně málo. Z toho by měl jen malý prospěch. Chápe důležitost větrání, aby v místnosti byl čistý vzduch. Dokud však své plíce skutečně nenaplní, pocítí důsledky v dýchání. Možno pochopit i zásady čistoty a podporovat věci s tím spojené. Ale co to bude všechno platné, když se to neprovede prakticky. Je opravdu nutné naučit žáky základům, a oni je musí po pochopení uvést do praxe. - Ed 200

Je nutná znalost přírodních zákonů. - Při studiu psychologie se často neobjeví to, co stojí za uvážení a co má pro studenta mnohem větší význam než některé technické údaje, které se běžně uvádějí. Jako základní princip další výchovy v tomto směru by se měli žáci naučit poznávat zákony přírody a vědět, že to jsou zákony Boží, vyjadřující Boží pravdu stejně jako přikázání Desatera. Těmto zákonům je podřízen náš organismus. Bůh ho vepsal do každého nervu, svalu i buňky těla a každé zanedbání nebo záměrné překročení hranice těchto zákonů je vzpourou proti našemu Stvořiteli. Je proto nezbytné, aby byla dále šířena znalost těchto zákonů. - Ed 196. 197

Pravidelnost v jídle a ve spaní. - Nelze přehlížet důležitost pravidelné doby určené pro jídlo a spánek. V době odpočinku se naše tělo posiluje, proto je zvláště v mládí důležitý pravidelný a vydatný spánek. - Ed 205

Regulování počtu hodin spánku by nemělo být dílem náhody. Studenti by si neměli zvykat na práci do noci a ve dne spát. Jestliže se to naučili doma, měli by se to odnaučit a jít spát v přiměřenou dobu. Ráno potom vstanou osvěženi ke konání svých denních povinností. - CT 297

Vyžadujte správné zdravotní návyky. - Je nutné vyžadovat správné návyky při jídle, pití a oblékání. Špatné návyky zmenšují vnímavost mládeže pro Biblická naučení. Je třeba mládež chránit před zlozvyky u jídla, zvláště pak u povzbuzujících prostředků a u narkotik. Stoly křesťanských rodičů by neměly být zatíženy s pokrmy obsahujícími koření a pikantnostmi. - CT 126

Nesmíme být shovívaví k takovým návykům, které oslabují tělesné a duševní síly nebo je přepínají jakýmkoliv způsobem. Musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom si uchovali zdraví, měli dobrou náladu, jasnou mysl a byli schopni rozlišit, co je lidsky běžné a co je posvěcené, abychom svým tělem i duchem oslavovali Boha, neboť patří Jemu. - YI 24. 8. 1893

Důležitost správného postoje. - Měli bychom se v prvé řadě snažit o správné držení těla v sedě i ve stoje. Bůh dal člověku vzpřímený postoj a přál si, aby to bylo pro něho tělesným, duševním a morálním přínosem, ozdobou, dodávalo mu důstojnost a vyrovnanost, odvahu i sebedůvěru, což všechno vzpřímená postava podporuje. Učitel k tomu má dát praktické příklady a nařízení. Vysvětlete, jaké je správné držení těla a že ho budete neústupně vyžadovat. - Ed 198

Cvičení dechu a hlasu. - Po správném držení těla je důležité dýchání a cvičení hlasu. Kdo sedí a stojí vzpřímeně, bude asi správněji dýchat než ostatní. Učitel by měl svým žákům vysvětlit důležitost hlubokého dýchání. Ukažte, jak zdravá činnost dýchacích orgánů podporuje krevní oběh, povzbuzuje trávení, umožňuje hluboký a klidný spánek, tedy nejen osvěžuje tělo, ale i uklidňuje a utišuje ducha. Když jste poukázali na důležitost hlubokého dýchání, měli byste ho i vyžadovat. Mělo by se uvést do praktického života a tento zvyk by se měl u nich zakořenit…

Cvičení hlasu má také důležité místo v péči o tělo, přispívá k rozšíření plic, jejich zesílení a zabraňuje tak nemocem. K zajištění správného přednesu při čtení a mluvení dbejte na to, aby se břišní svaly plně účastnily při dýchání a dýchací orgány mohly pracovat na plno. Je lépe, jsou-li namáhány svaly břišní, než krční. Lze tak předejít vážným onemocněním krku a plic. Věnujte také pozornost zachování správné výslovnosti, plynulé a správné modulované řeči a nepříliš rychlému přednesu. Bude to nejen podporovat zdraví, ale velmi to přispěje ke zpříjemnění a efektivitě studentovy práce. - Ed 198. 199

Tři základy pro rodinné štěstí. - Při studiu nauky o zdraví využije svědomitý učitel každou příležitost k tomu, aby poukázal na nutnost dokonalé čistoty nejen u osobních návyků, ale i ve svém okolí. Je třeba zdůraznit, že každodenní koupel upevňuje zdraví a stimuluje duševní činnost. Pozornost by se také měla věnovat působení slunečního záření, větrání, hygieně ložnic a kuchyní, vkusně upravený stůl se zdravou potravou přispějí k zabezpečení štěstí rodiny a způsobí obdiv vnímavého hosta víc, než spousta drahého nábytku v obývacím pokoji: „Život více jest nežli pokrm i tělo nežli oděv“. L 12, 23 Toto ponaučení není dnes méně závažné, než když je dal Božský Učitel před devatenácti sty lety. - Ed 200

Nauč se poznávat přírodní léky. - Čistý vzduch, slunce, střídmost, odpočinek, pohyb, správné stravování, používání vody, důvěra v Boží sílu - to jsou pravé léčebné prostředky. Každý člověk by měl znát léčivou moc přírody a její použití. Je důležité, abychom znali zásady tykající se ošetřování nemocných a praxi, která by nás opravňovala tyto vědomosti využívat.

Používání přírodních léčiv vyžaduje velkou péči a úsilí, mnozí však tuto dobrou vůli nemají. Léčebný přírodní proces má postupnou účinnost a netrpělivým se zdá pomalý. Má-li člověk přestat podléhat požitkům, pak to vyžaduje oběti. Nakonec však poznáme, že příroda nikým a ničím neomezená vykoná své dílo moudře a dobře. Ti, co poslušně setrvávají na jejich zákonech, sklidí za odměnu zdravé tělo i ducha. - MH 127

Úplný kód. - S ohledem na to, co můžeme učinit sami pro sebe, je zde ještě jeden bod, který vyžaduje pečlivou a hlubokou úvahu. Musím poznat sám sebe. Stále se musím učit, jak se o tuto stavbu starat. Bůh mi dal tělo, abych v něm zachoval nejlepší podmínky pro zdraví. Musím jíst taková jídla, která budou pro mě nejlepší po stránce zdravotní, musím věnovat pozornost oblékání, aby přispělo ke zdravému krevnímu oběhu. Nesmím vynechat cvičení a pohyb na čerstvém vzduchu. Musím co nejvíce využívat příležitost k pobytu na slunci. Musím být moudrým a svědomitým strážcem svého těla.

Jednala bych velmi nemoudře, kdybych vstoupila do chladné místnosti zpocená. Byla bych špatným správcem, kdybych si sedla do průvanu a vystavila se možnému nachlazení. Bylo by nemoudré, abych seděla s chladnýma nohama nebo rukama, a tak odváděla krev z končetin do mozku nebo vnitřních orgánů. Vždy bych si měla chránit nohy pod kotníkem před vlhkým počasím. Měla bych jíst pravidelně a pokud možno zdravou potravu, z níž se vytvoří krev nejlepší kvality, nebudu v práci přepínat své síly, nemohu-li se tomu podle okolnosti vyhnout. A když přestoupím Boží zákony zakotvené v mém těle, musím činit pokání i nápravu a odevzdat se za nejvýhodnějších podmínek lékařům, které určil Bůh - čistý vzduch, čistá voda, léčivé i drahé sluneční paprsky. - MH 230

Jsme osobně odpovědni Bohu. - Naše tělo jsou vykoupené vlastnictví Kristovo, proto nemáme právo s ním zacházet tak, jak se nám zlíbí. Všichni ti, kteří pochopili zdravotní zákon, měli by jej závazně dodržovat a podřídit se mu, protože Bůh své zákony zakotvil v jejich těle. Poslušnost zdravotních zákonů se má stát osobní povinností. My sami musíme nést důsledky za porušení zákona. Sami se musíme zodpovídat Bohu za své zvyky a jednání. Proto otázka, před níž stojíme, není: „Jak jedná svět“, ale „jak mám já, jako jednotlivec působit na chrám těla, který mi Bůh svěřil“. - MH 310

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy