EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


59. Učit se užitečnému řemeslu

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

59. Učit se užitečnému řemeslu

Každé dítě by se mělo naučit nějakému řemeslu. - Rodiče si nedělají starosti se zajištěním zaměstnání pro své děti. Když je ale přivedli na svět, tak za ně převzali odpovědnost. To se projevilo nevýslovným zlem a ohrozilo životy mnohých mladých, a tolik poškodilo jejich prospěšnost. Je velkým omylem, aby mladí chlapci vyrůstali a nenaučili se žádnému řemeslu. - MS 121, 1901

Ze sloupového oblaku dal Ježíš směrnice Židům prostřednictvím Mojžíše, že mají své děti vést k práci, naučit je řemeslu a nikdo nemá trávit čas v nečinnosti. - MS 24b, 1894

Máte pomáhat svým dětem, aby si osvojily vědomosti a v nutném případě se mohly živit vlastní prací. Máte je učit, aby jejich vztah k plnění povinností byl vyhraněn. - ST 19. 8. 1875

Učte je používat nářadí. - Dosáhnou-li děti vhodného věku, měli byste jim obstarat nářadí. Jestliže jim práci uděláme zajímavou, položíme základy pro jejich zručnost při používání nářadí. Pokud je otec tesař, může učit děti, jak se staví dům a do svých instrukcí ať připojí Biblické verše, Slova Písma, v nichž Pán přirovnává lidské bytosti ke své stavbě. - MS 45, 1912

Zaučuj své děti v zemědělství. - Otec může vychovávat své syny a zapracovávat je do svého řemesla a zaměstnání. Zemědělství může pomoci vědecký výzkum. Farmářství se považuje za nevýnosné. Lidé říkají, že půda nevydá výnosy ani za vynaloženu práci a naříkají na těžký osud spojený s půdou… Ale lidé mající vhodné předpoklady by měli vzdát hold tomuto zaměstnání, studovat půdu, učit se jak pěstovat, zúrodňovat, sklízet o žních, pak by bylo vidět mnoho povzbudivých výsledků. Mnozí říkají: „Věnovali jsme se zemědělství a víme, jaké jsou výsledky“, a právě tito by se potřebovali dovědět, jak zúrodňovat půdu a uplatňovat vědu do své práce. Jejich radlice by měly vyorat hlubší a zřetelnou brázdu a měli by se naučit, že při obdělávání půdy nemusí být sprostí a vulgární ve svých projevech… Ale ať se naučí ve správnou dobu zasít, o vegetaci se starat a jít tou cestou, kterou nám doporučil Bůh. - ST 13. 8. 1896

Nesmírně cenná práce. - Žádná manuální práce nemá větší cenu než zemědělství. Mělo by být věnováno více úsilí a podpory k vyvolání zájmu o zemědělství. Učitel ať upozorní žáky na to, co říká Bible o zemědělství. Podle Božího plánu měl člověk obdělávat zemi. První člověk byl Pánem celého světa a dostal k obdělávání zahradu. A také mnozí světoví velikáni, skutečně vznešení, byli oráči. Zdůrazněte výhody takového života…

Ten, kdo získává své živobytí prací v zemědělství, uniká mnohým pokušením a těší se z mnohých výhod a požehnání, která jsou odepřena těm, co žijí ve městě. A v této době mamutích podniků a obchodní konkurence je málo těch, kteří by se chtěli těšit ze skutečné samostatnosti a velké jistoty, že za svoji práci spojenou s obděláváním půdy budou spravedlivě odměněni. - Ed 219

Čerstvé produkty jsou zvláště cenné. - Rodiny i společnosti by se měly snažit o pokrok v obdělávání půdy. Kdyby si jen lidé uvědomili hodnotu, kterou mají produkty země, pak by mnohem víc usilovali o jejich správné sklizení a zúrodňovali by půdu. Všichni by měli být poučeni o nesmírné hodnotě ovoce a zeleniny, která se podává čerstvá na stůl přímo z ovocných sadů a zahrad. - CD 312

Školy by měly podat potřebné informace o pěstování. Manuální práce by si měla zasloužit mnohem více pozornosti než dosud. Školy by se měly zřizovat tak, aby ve spojení s nejvyšším duševním a morálním vzděláním umožnily nejlepší možné podmínky pro tělesný vývoj, ale i naučit řemeslu. Měly by se poskytovat informace také o zemědělství, průmyslové výrobě se zahrnutím co největšího počtu podnikání, dále o hospodaření v domácnosti, o zdravém vaření, šití hygienických šatů, o ošetřování nemocných a další. Měla by se umožňovat práce na zahradách, dílnách a ošetřovnách. V každém případě však pod odborným vedením. Práce by měla být cílevědomá a svědomitá. I když každý člověk by měl mít vědomosti o různých manuálních profesích, je nezbytně nutné, aby alespoň v jedné získal odbornost. Každý mladý člověk by měl mít při opuštění školy takové znalosti, buď v řemesle, nebo v nějakém povolání, aby si s ním mohl v případě potřeby vydělat na obživu. - Ed 218

Práce dvojnásobně cenná. - Při školách by měla být zařízení pro výchovu v různých pracovních oborech a studenti tak mohli získat odbornost a potřebnou výuku v mimoškolní době. Tím by si osvojili praktickou stránku, neboť teoretického vzdělání se jim už dostalo. - CT 83. 84

Naučení řemesla má větší cenu než teorie. - Měli by tam být odborní učitelé, kteří by mladé dívky naučili vařit, nastříhat, ušít a spravit šaty a aby tak byly připraveny pro praktické životní povinnosti.Mladí chlapci by měli mít dílny, kde by se naučili různým řemeslům, a to by upevnilo jejich svalovou soustavu stejně jako duševní sílu. Pokud může mít mládež jen jednostrannou výchovu, co je potom závažnější, odborná znalost s újmou na zdraví nebo manuální práce v praktickém životě? Bez zaváhání odpovíme: „To druhé!“ Má-li se jedno zanedbat, ať to je studium z knih. - 3T 156

Jsou lidé, kteří měli špatnou výchovu a pak ti, kteří měli nesprávný názor na výchovu dětí. Mládež a tyto děti chtějí tu nejlepší výchovu a vy jim máte dát obojí, fyzickou práci i duševní. - MS 19, 1887

Ježíš byl příkladem uspokojení z řemesla. - Je třeba mnohem víc milosti a přísné výchovy charakteru k práci pro Boha jako řemeslník, obchodní, právník, farmář a vnášet životní zásady křesťanství do normálního, běžného života, než jako misionář, poslaný na otevřené misijní pole, kde postavení jednoho se chápe, a polovině těžkostí se touto skutečností předchází. Vyžaduje to duchovní síly, abychom vnesli náboženství do dílen i kanceláří, aby náš každodenní život vedl ke svatosti a každý světský styk byl určován normou Bible.

Ježíš po dobu 30. let nazaretského ústraní i odpočíval, jedl i spal, týden za týdnem, rok za rokem, jako jeho prostí současníci. Nepřitahoval k sobě jako významná osoba, a přece se stal Spasitelem světa, od andělů byl uctívaný, vždy konal Otcovu vůli a zanechal lidstvu k následování živý příklad až do konce věků.

Tyto základní úkony spokojené práce v běžných životních povinnostech si uvědomuje velká část Kristových následovníků, i když jsou ponižující. Pokud není, kdo by naší práci zkritizoval, nikoho, kdo by nás pochválil nebo pokáral, pak je to třeba udělat, aby to přineslo stejný prospěch jako osobní kontrola nekonečného Boha. Máme být stejně tak větrní v maličkostech našeho každodenního života, jako bychom byli ve velkých věcech. - Health Reformer, October, 1876

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy