EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


58. Přizpůsobení pro praktický život

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

58. Přizpůsobení pro praktický život

Proč Bůh určil práci pro Adama a Evu. - Bůh stvořil Adama a Evu, usadil je v zahradě Eden, aby se o ní starali a upravovali jí pro Pána. Tato práce jim měla být k radosti, jinak by jim Bůh tuto práci nedal. - MS 24b, 1894

Když se konala s Otcem rada před stvořením světa, bylo na ní určeno, že Pán Bůh osadí zahradu v Edenu pro Adama a Evu a jejich úkolem bude starat se o ovocné stromy i o ostatní vegetaci. Užitečná práce jim měla být ochranou a zajištěním po všechny generace až do skončení lidských dějin. - ST 13. 8. 1896

Příklad Ježíše jako dokonalého dělníka. - Kristus byl ve svém pozemském životě… poslušný a pomáhal doma. Vyučil se tesařem a vlastnoručně pracoval v malé nazaretské dílně… Bible říká o Ježíšovi: „Děťátko pak rostlo a posilovalo se v duchu, plné moudrosti a milost Boží byla v něm“. L 2, 40 Při práci v dětství i dospívání se rozvíjel po duševní i tělesné stránce. Své tělesné síly používal uvážlivě, aby si tělesnou prací uchoval zdraví a svoji práci mohl vykonávat co nejlépe. Chtěl mít dostatek sil pro manuální práci. Byl dokonalý jako dělník, byl dokonalý ve své povaze. - FE 417. 418

Vše co udělal, udělal dobře, různé části přesně pasovaly, aby jako celek obstály ve zkoušce. - Ev 378

Denně trpělivě pracoval. - Ježíš kráčel cestou pokory v lidském životě a posvětil ji svým příkladem… Jeho život byl naplněn soustavnou a horlivou prací. On, Majestát nebes, chodil po ulicích, na sobě měl šaty prostého člověka. Potil se na horských stezkách, chodil z jednoho místa na druhé v ponížení. Nebyli posláni andělé, aby Mu na svých křídlech pomohli při namáhavém výstupu, ani Mu nepropůjčili svoji sílu při plnění úkolů v pokoře. V té době, kdy svojí denní prací přispíval na podporu rodiny, měl tutéž sílu, jakou měl při vykonání zázraku nasycení 5 tisíc hladových na galilejském břehu.

Nepoužil však své božské síly na ulehčení svého břemene ani práce. Přijal na sebe lidskou podobu se všemi průvodními jevy, necouval před utrpením, které působí bolest. Žil na venkově oblečen do hrubého oděvu, pohyboval se mezi chudými a denně pracoval manuálně. Jeho příklad je i pro nás ukázkou, že je povinností člověka pracovat a práce si zaslouží úctu. - Health Reformer, October, 1876

Dlouhou dobu žil Ježíš v Nazaretě, nikdo mu neprokazoval čest, nikdo nevěděl, že by to měl být On, kdo bude učit člověka žít v Boží blízkosti a přinese vysvobození poníženým. Andělům nebylo jasné, proč Kristus, Majestát nebes, se měl ponížit, a nejen na sebe přijmout lidství, ale i jeho nejtěžší břemena a neponižující službu. Učinil to, aby byl jako jeden z nás, aby poznal námahu, starosti a povinnosti od dětství až do dospělosti. - Health Reformer, October, 1876

Probouzet ctižádostivou touhu po vykonání prospěšného. - V dětech a mládeži by se měla probouzet ctižádostivá touha, aby své úsilí zaměřili na dosažení něčeho prospěšného pro ně samotné nebo aby to pomohlo druhým. Práce, která rozvíjí myšlení a charakter, která cvičí ruce k užitečnosti a které připravuje mládí, aby uneslo svůj díl životního břemene. Taková práce dodává fyzickou sílu a vlévá lidským schopnostem nový život. Odměnou je perfektní práce a rozvíjení sklonů ke konání dobrého v životě. - CT 147

Je třeba poučit mládež, že život je seriózní úsilí, zodpovědnost, pečlivost. Potřebují ukázat, jak se stát praktickými lidmi, kteří si umí poradit s problémy. Měli by se naučit, že ukázněnost tvoří základ systematické a dobře řízené práce nejen jako ochranu proti životním proměnám od lepšího k horšímu, ale i jako pomoc k celkovému rozvoji. - Ed 215

Fyzická práce není ponižující. - Je běžným omylem velké části společnosti, že považují práci za nedůstojnou. Proto se mladí lidé ze všech sil snaží, aby se stali učiteli, úředníky, obchodníky, právníky, tedy zastávat taková místa, kde by se nevyžadovala tělesná práce. Mladé dívky zase považují domácí práce za nedůležité a znevažující. Třebaže k vykonávání domácí práce není potřebná tělesná zdatnost a není ani příliš namáhavá, považuje se za zdraví prospěšné, najít si raději uplatnění jako učitelky, úřednice, v obchodních kruzích nebo nějaké sedavé povolání v místnosti. - CT 291

Svět je plný chlapců a dívek, kteří se chlubí tím, že neumějí dělat žádnou užitečnou práci. Jsou většinou povrchní lehkomyslní, nafoukaní, chlubiví, sklíčení, nespokojení, prostopášní a bezzásadoví. Takové povahy jsou skvrnou společnosti, hanbou rodičů. - The Health Reformer, December, 1877

Nikdo z nás by se neměl stydět za práci, která se jeví jako nepatrná a ponižující. Práce zušlechťuje. Všichni, kteří pracují rukama nebo přemýšlí hlavou, jsou dělníky a dělnicemi. Všichni plní svou povinnost a jsou ke cti náboženství právě tak, jako když perou prádlo u necek, myjí nádobí nebo jdou na shromáždění. Zatímco se ruce zaměstnávají obyčejnou, každodenní prací, jejich mysl se může povznést a zušlechtit čistými a svatými myšlenkami. - 4T 590

Mládež má být odborníky a ne otroky práce. - Mládež má být vedena k poznání pravé důstojnosti práce. - Ed 214

Jeden z hlavních důvodů, proč se pohlíží na tělesnou práci z vrchu, je lajdáctví a bezmyšlenkovitý přístup, s jakým se vykonává. Koná se z životní nutnosti, ne ze svobodné volby. Když k ní dělník nepřistupuje s láskou, znevažuje sám sebe a nezíská ani respekt druhých. Manuální práce má tento omyl uvést na pravou míru. Má u nich rozvinout přesnost a pečlivost. Žáci by se měli učit vkusu, poznání systému, ekonomicky využívat čas a pracovat racionálně. Nemají se naučit jen nejlepší metody práce, ale být inspirováni touhou být stále lepšími. Jejich přínosem má být vykonání téměř perfektní práce jak nejlépe mohou podle svého poznání a zručnosti.

Při takové práci se stanou mistry a nebudou jejími otroky. To usnadní spoustu namáhavé práce a povznese i to nejšpinavější zaměstnání. Ten, kdo považuje práci za otročinu, přistupuje k ní s ješitnou neinformovaností a nesnaží se jí zlepšit, tomu bude provždy jen břemenem. Ale ti, kteří i k té nejšpinavější práci přistupují jako k odborné znalosti, uvidí její vznešenost a nádheru a budou mít radost z toho, že jí budou moci vykonávat svědomitě a podle svých schopností. - Ed 222

Bohatství není omluvou pro praktický výcvik. - V mnoha případech si bohatí rodiče neuvědomují, že je právě tak důležité dát dětem praktické vzdělání pro život jako odbornost. Nevidí nutnost dát jim v jejich vlastním zájmu a pro jejich dobro v budoucnosti poučení o užitečnosti práce. Je to nutné pro jejich děti, vždyť je může potkat neštěstí a pak se mohou postavit na vlastní nohy nezávisle na okolnostech, protože mají své řemeslo. Mají-li sílu, pak nemohou zchudnout, i kdyby neměly ani dolar.

Ti, kteří prožívali své mládí v blahobytu, mohou přijít o své bohatství a rodiče i sourozenci budou na nich závislí, aby je živili. Jak je důležité, aby každý mladý člověk se naučil pracovat a byl připraven pro každý případ nouze. Bohatství je opravdu prokletím, když ti, kteří ho mají, neumožní svým dětem poznat prospěšnost práce a získat kvalifikaci pro praktický život. - 3T 150

Děti se podílejí na domácích povinnostech. - Věřící matka nechce ani nemůže stát se ctitelkou zvyku být domácím otrokem svých dětí, přizpůsobovat se jejich vrtochům a nevyžadovat od nich práci. Bude je učit, aby se podílely na domácích povinnostech a získaly tak praktické zkušenosti pro život. Pokud se děti podílejí na práci se svou matkou, naučí se vážit si užitečné práce jako základu štěstí, která spíše povznáší, než ponižuje. Pokud matka vychová své dcery k pohodlnosti a sama udělá všechnu těžkou domácí práci, pak je naučí, aby v ní viděly svoji služku, která by je obskakovala a dělala práci za ně. Matka si má vždy zachovat důstojnost. - Pacific Health Journal, 6, 1890

Některé matky mají vinu v tom, že své dcery zbavily pracovních povinností. Tímto svým jednáním je podporují v lenosti. Omluva těchto matek bývá: „Moje dcery jsou slabé“. Ale právě ony z nich dělají neschopné slabochy. To co potřebují, je správně usměrněná práce, aby se staly silné, statné, šťastné, veselé a odvážné, až je potkají různé zkoušky, o něž není v životě nouze. - ST 19. 8. 1875

Uložte dětem úkoly. - Lehkomyslnost rodičů při zaměstnání pro děti je způsobena nevýslovným zlem, které ohrožuje mnoho mládeže a ochromuje jejich prospěšnost.

Bůh doporučuje jak rodičům, tak učitelům, aby vychovávali své děti k praktickým každodenním povinnostem. Podporujte pracovitost! Pokud nemají děvčata stejně jako chlapci práci venku, měli by pomáhat matce. Už od dětství by se měli naučit vykonávat stále těžší a těžší práci a moudře pomáhat při povinnostech v kruhu rodiny. Matky, trpělivě ukažte svým dětem, jak se má co dělat. Teprve pak pochopí, že i jejich ruce mohou být tak zručné jako vaše při domácích pracích. - RH 8. 9. 1904

Každé dítě v rodině se musí naučit nést část rodinných povinností a svěřené úkoly udělat svědomitě a s radostí. Pokud se práce tímto způsobem rozdělí a děti vyrůstají se zažitým smyslem zodpovědnosti, pak žádný člen rodiny nebude prací přetížen a všechno bude doma probíhat v radosti a bez komplikací. Bude se prosazovat vhodné hospodaření, každý s ním bude seznámen a bude se zajímat o podrobnosti v rodině. - ST 23. 8. 1877

Vaření a šití jako základní poučení. - Matky si mohou vzít dcery do kuchyně a snažit se je pečlivě naučit základům vaření. Mohou je také zasvětit do základů šití. Mohou je naučit, jak se úsporně stříhá látka na šaty a jak se mohou elegantně upravit. Některé matky to udělají raději samy, než aby se snažily, jak to svým nezkušeným dcerám trpělivě vysvětlit. Při takovém jednání zanedbávají základní výchovu a dopouštějí se velkého prohřešku na svých dětech. V pozdější době si zkomplikují život právě pro neznalosti v těchto věcech. - Appeal to Mothers, p. 15

Věnujte svoji péči chlapcům i děvčatům. - Poněvadž muži a ženy mají podíl na vytváření domova, potřebují už chlapci i děvčata získávat poznání o domácích povinnostech. Umět si ustlat postel, uklidit pokoj, umýt nádobí, připravit jídlo, vyprat a spravit si šaty, to vše je účelná průprava, která u žádného chlapce nemenší pocit jeho mužství. Naopak učiní ho šťastnějším a praktičtějším. Když se zase děvčata naučí osedlat koně a jezdit na něm Poznámka: Bylo to napsáno v roce 1903, zásady jsou plně aplikovatelné i v dnešní době, umět řezat pilou a bušit kladivem, stejně jako shrabovat a okopávat, pak budou schopnější pro nepředvídané eventuality v životě. - Ed 216. 217

Pro naše dcery je nezbytné, aby se naučily správně využívat čas. Totéž platí i pro naše syny, protože i oni jsou zodpovědní Bohu, jak ho využijí. Život je nám dán proto, abychom moudře využili ty vlohy, které máme. - The Health Reformer, December, 1877

Usilujte o uchování matčiny síly. - Každý den je třeba udělat nějaké domácí práce - jako vaření, mytí nádobí, zametání, utírání prachu. Matky, jestlipak jste naučily svoje dcery, aby tyto povinnosti konaly denně?… Je třeba, aby si napínaly své svaly. Místo aby šly skákat, hrát kroket nebo další míčové hry, ať je raději jejich pohyb účelný. - MS 129, 1898

Učte své děti, aby se podílely na chodu domácnosti a účelně si rozdělili práci. Ukažte jim, jak je možné udělat práci snadno a dobře. Pomozte jim pochopit, že když ulehčí práci matce, ušetří jí sílu a prodlouží jí život. Nejedna utrápená matka byla předčasně uložena do hrobu jen z toho důvodu, že se jí děti nenaučily pomáhat. Když doma podporují nesobeckého ducha služby, přitahují rodiče své děti blíže ke Kristu, který je ztělesněná nesobeckost. - MS 70, 1903

Experiment na štěstí. - Děti, posaďte matku do křesla a řekněte jí, ať se podívá, co by udělala jako první. Jaké to bude překvapení pro unavenou matku, na níž jsou kladeny tak velké nároky! Nikdy nepoznají děti a mládež spokojenou radost, dokud neprovedou svědomitě domácí povinnosti a neulehčí unaveným matčiným rukám a ztrápenému srdci a mysli. Toto jsou kroky po příčkách žebříku pokroku, který je dovede dál k obdržení vyšší výchovy.

Svědomité vykonávání každodenních povinností přináší uspokojení a pokoj těm, kteří poctivě konají práci doma. Ti, kteří zapomínají se podílet na této zodpovědnosti za domov, jsou ti, kteří mají pocit osamělosti a nespokojenosti. Oni nepoznali pravdu. A ti co jsou šťastní, jsou šťastní proto, že se podílejí na běžné denní práci, která leží na matce nebo dalších členech rodiny. Mnozí jsou ponechání v neznalosti o tom nejprospěšnějším, co by měli znát jako základní pro jejich budoucí dobro. - MS 129, 1898

Odplata za svědomité plnění domácích povinností. - Svědomité vykonávání domácích povinností, zastávání takové práce, kterou můžete dělat prospěšně i kdyby byla jednoduchá a nenáročná, je opravdu povznášející. Tento božský vliv je potřebný. Je v tom skrytý pokoj a svatá radost. Má uzdravující moc. Ve vší tichosti a nepozorovaně zmírní rány duše a také utrpení těla. Klid mysli, který pochází z čistých a svatých pohnutek jednání uvolní mocnou energii ke všem orgánům těla. Vnitřní pokoj a svědomí, které je před Bohem očištěné, tedy bez hříchu, vlije nový život a osvěží rozum jako rosa, která padá na něžná kvítka. Vůle je pak správně řízena, kontrolována, je výraznější a bez převrácenosti. Meditace působí radost, poněvadž je posvěcená. Jasnost mysli, kterou můžete mít, bude požehnáním pro všechny, s nimiž se budete stýkat. Tento pokoj a klid se po určité době stanou přirozené a budou odrážet své vzácné paprsky na všechny kolem vás, aby byly znovu obrácena na vás. Čím více zakusíte nebeský pokoj a klid duše, tím více bude vzrůstat. Je to oduševnělá životní rozkoš, která nepřivádí morální sílu k letargii, ale probouzí ji k aktivitě. Symbolem nebes je dokonalý smír, který mají andělé. - 2T 326. 327

Nebeská aktivita. - Andělé jsou nebeští dělníci, jsou Božími služebníky pro lidi. Ti líní služebníci, kteří se těší na nebe, kde nebude žádná činnost, mají falešnou představu o tom, jaké je vlastně nebe. Stvořitel nepřipravil toto místo jako zdroj radosti v bezhříšné pohodlnosti. Nebe je místem zajímavé aktivity. Těm, kteří bojovali dobrý boj víry proti Satanovi, bude místem, kde po těžkém vyčerpání dojdou slavného odpočinku. Vrátí se jim mládí a síla nesmrtelnosti a už nikdy nebudou bojovat proti hříchu, a proti Satanovi. Pro tyto energické dělníky by stav věčné nečinnosti byl strašně nudný. To by pro ně nebylo nebe. Cesta těžké práce určená pro křesťanky na zemi jim snad připadá těžká a úmorná, ale je poctěna šlépějí Spasitele. On je spolehlivý a na této posvěcené cestě nás provází. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 99

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy