EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


XIII. Primární důležitost tělesného vývoje - 57. Výchova a zdraví

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

XIII. Primární důležitost tělesného vývoje - 57. Výchova a zdraví

Poznámka: viz The Adventist Home, 493 - 530, oddíl XVII - „Odpočinek a rekreace“.

Správně řízená doba práce a odpočinku. - Mají-li být děti a mládež zdravé, veselé a temperamentní, a dobře vyvinutými svaly a mozkem, musí se často pohybovat na čerstvém vzduchu a mít správně vyváženou dobu zaměstnání a zábavy. - CT 83

Ve svém volném čase by se měly děti také něčím zaměstnávat. Vhodná duševní činnost a tělesné cvičení na čerstvém vzduchu neuškodí tělesnému stavu vašich chlapců. Užitečná práce a seznámení s tajemstvím práce v domácnosti bude užitečná i prospěšná pro vaše děvčata; a také práce venku je nezbytně nutná pro jejich tělesnou postavu a zdraví. - 4T 97

Cvičení a čerstvý vzduch. - Ti co denně nepoužívají své končetiny, pocítí při cvičení slabost. Žíly a svaly nemohou zastávat svoji práci a udržet celý živý organismus v činnosti. Končetina sílí cvikem. Rozumné každodenní cvičení dodává svalům sílu, bez cvičení jsou však ochablé, měkké a zesláblé. Každodenním aktivním cvičením na čerstvém vzduchu se posílí i játra, ledviny a plíce, takže budou moci vykonávat svoji úlohu.

Vezměte si na pomoc sílu svojí vůle, která odolá chladu a dodá energii nervovému systému. V krátké době pak získáte užitek z cvičení a z čerstvého vzduchu, takže nebudete moci žít bez tohoto daru. Vaše plíce zbavené vzduchu se budou podobat hladovému člověku bez jídla. Bez potravy můžeme žít mnohem déle nežli bez vzduchu, který nám Bůh určil za potravu pro plíce. - 2T 533

Zvláště studenti potřebují tělesnou aktivitu. - Nečinnost oslabuje systém. Bůh stvořil muže i ženu, aby byli pohybliví a prospěšní. Jedině vhodné napínání všech svalů při práci může u mladých lidí způsobit jejich zpevnění. - ST 19. 8. 1875

Všechny schopnosti se posilují cvičením. - Děti a mládež ponechány ve škole a připoutány ke knihám, nemohou mít zdravě vyvinuté tělo. Zátěž studiem bez odpovídajícího tělesného cvičení vede k překrvení mozku a v krevním systému je oběh krve nerovnoměrný. Mozek je překrven, v končetinách je krve málo. Studium dětí a mládeže by mělo být rozvrženo na určité hodiny a pak by se měl nějaký čas věnovat tělesné práci. Jestliže jejich návyky s jídlem, oblékáním a spaním jsou v souladu s fyzikálními zákony, mohou se vychovat a nezpůsobí jim to újmu na duchu či tělesném zdraví. - CT 83

Děti by se měly učit, že pokud jsou malé, mají na sebe brát menší životní odpovědnost a takto získané schopnosti je pak třeba zesílit zatěžováním.

Tak se z mládeže stanou schopní pomocníci pro větší práci, k níž je Pán později povolá…

Někteří byli vedeni k pracovitosti, přemýšlivosti a pečlivosti. Největší kletbou pro mládež tohoto věku je pohodlnost a nečinnost. Zdraví prospěšná a užitečná práce je největším požehnáním při utváření a proměně návyků na ušlechtilý charakter. - RH 30. 8. 1881

Plán pro pestrost a změnu práce. - Je třeba u mládeže využít bystrého ducha a tvořivosti. Pokud se však nepovedou k plnění potřebných úkolů, které by se rozvíjely a přinesly požehnání jiným, budou hledat uplatnění tam, kde jim to ublíží na duchu i na těle.

Mládež by měla radostně nést životní břímě společně s rodiči a uchovat si při tom čisté svědomí, které je rozhodně nutné pro tělesné i vnitřní zdraví. Když tak učiní, budou ochráněni na dlouhou dobu výčitek v tomto směru. Bude-li mít mládež stále jen jedno zaměstnání, dokud jí nebudou otravovat úkoly, bude méně kvalifikovaná než by mohla být, kdyby změnila práci nebo si na čas odpočinula. Je-li duch příliš zatěžován, přestane se rozvíjet a začne degenerovat. Změnou práce lze dosáhnout tělesné zdraví i duševní sílu. Není zapotřebí zavrhovat prospěšné kvůli neupotřebitelnému, neboť sobecké zábavy jsou morálně nebezpečné. - YI 27. 7. 1893

Unavenost, přirozený důsledek práce. - Matky, nic nemívá tak špatné konce, jako když své dcery zbavíte námahy a nedáte jim dělat žádnou osobní práci a necháte je, aby si samy zvolily vlastní zaměstnání, snad trochu háčkování nebo vyšívání, aby se nějak zaměstnaly. Jestli je to unavuje, co potom? Cožpak vás neunavuje práce? S výjimkou přepracování, jsou snad vaše děti zranitelnější než vy samy? Ne, opravdu ne. - 2T 371

Mohou být unavené, ale jak sladký je odpočinek po vhodné, prospěšné práci. Spánek, ten sladký přírodní obnovitel, posiluje a oživuje unavené tělo a připravuje pro další denní povinnosti. - ST 10. 4. 1884

Proč je chudoba často požehnáním. - Bohatství a nečinnost považují někteří za požehnaný dar. Ale ti, co mají stále hodně práce, kteří vesele chodí za svými denními povinnostmi, jsou nejšťastnější a nejzdravější… V potu své tváře chléb jísti budeš, také příslib budoucího štěstí a slávy, obojí přišlo ze stejného trůnu a obojí je požehnáním. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 97

Chudoba je v mnoha případech požehnáním, protože předchází tomu, aby se mládež a děti zkazily nečinností. Jak tělesné, tak duchovní schopnosti by se měly zušlechťovat a vhodně rozvíjet. Základní a trvalou snahou rodičů by mělo být, aby z nich vyrostli lidé tělesné zdatní a morálně nezkažení. Bez tělesného cvičení toho nelze dosáhnout.
Už pro své tělesné zdraví a morální dobro by se měly děti naučit pracovat, i když by vůbec nebylo třeba, aby se na práci podílely. Chtějí-li mít čisté a čestné povahy, musí být výchovné prostředky vyváženy prací, která procvičí všechny svaly. Pro děti bude největší radostí, jakou kdy poznaly, vědomí, že splnily svojí povinnost, byly prospěšné a že si uměly odepřít, jen aby pomohly jiným. - 3T 151

Rovnoměrné rozdělení duševních a tělesných činností. - U studentů by se nemělo připustit, aby pro spoustu učení jim nezbyl čas k procvičení svalů na čistém vzduchu. Určené hodiny by měly být věnovány jakékoli manuální práci. Dělat prostě něco, co by zaktivovalo všechny části těla. Rovnoměrné využití duševních a tělesných sil vrátí novou sílu do myšlení studenta. Je-li nemocný, pak tělesné cvičení často pomůže znovu získat dobrou kondici. Když studenti odejdou ze školy, měli by být zdravější a informovanější, než když tam nastupovali. Své zdraví by si měli chránit právě tak jako svůj charakter. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 82 - 83

Energie mládí - jak je rychle promrhaná. - Mládež ve své naivitě a životní svěžesti si neuvědomuje cenu své energie, kterou má v hojné míře. Poklad cennější než zlato, důležitější než pokrok v učení nebo získání postavení, bohatství - s nímž se tak lehkomyslně zachází. Jak rychle se promrhá!…

Při studiu fysiologie by žáci měli být vedeni k poznání hodnoty tělesné síly, způsobu jak si ji uchovat a rozvíjet, aby jim co největší měrou mohla přispět k vítězství ve velkém životním boji. - Ed 195-196

Aktivita by se neměla potlačovat ale kontrolovat. - Už to tak bývá, že i naše děti stojí na rozcestí. Na všech stranách se svět snaží je zlákat, aby si dopřály životních radostí a nebraly ohled na druhé. Tak je svádí z cesty, která je dána pro vyvolené Páně. Záleží na jejich volbě, zda jejich život bude požehnáním nebo prokletím. S překypující energií, toužící ověřit si své nevyzkoušené schopnosti, musí najít nějaký ventil svého, tak slibně se rozbíhajícího života. Aktivita se projeví buď k dobrému, nebo ke zlému.

Boží Slovo nepotlačuje aktivitu, ale správně ji usměrňuje. Bůh neporoučí mládeži, aby byla méně snaživá. Povahové vlastnosti, které činí člověka ve společnosti úspěšným a váženým, nepotlačená přání po dosažení vyššího, nezdolná vůle, přičinlivá píle a neúnavná vytrvalost, ty nemají být překážkou. Milostí Boží však mají vést k dosažení mnohem vyššího cíle, který stojí nad egoistickými a světskými zájmy, jako i nebe je vyvýšeno nad zemi. - MH 396

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy