EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


54. Spolupráce učitelů a rodičů

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

54. Spolupráce učitelů a rodičů

Potřeba milého porozumění. - Učitelé doma i učitelé ve škole by měli mít vzájemné porozumění pro svoji práci. Měli by harmonicky spolupracovat, být prostoupeni stejným misijním duchem a společně se snažit být dětem prospěšní tělesně, duševně, duchovně a rozvíjet takové povahové vlastnosti, které by obstály ve zkoušce pokušení. - CT 157

Rodiče by si měli pamatovat, že při práci na církevní škole se dosáhne mnohem víc, pokud si sami uvědomí výhody, které v takové škole získají jejich děti a upřímně se spojí s učitelem. Modlitbou, trpělivostí a shovívavostí mohou předejít mnohým křivdám, které jsou způsobeny netrpělivostí a nemoudrou, přílišnou shovívavostí. Ať se dají rodiče a učitelé do společné práce. Rodiče si mají uvědomit, že to bude především pomoc pro ně, pokud bude v obci bohabojný a horlivý učitel. - CT 155, 156

Nejednota může zmařit dobrý vliv. Někteří v sobě pěstují ducha nejednoty, který má snahu přenášet se na další a znemožňuje vliv k dobrému, který by se projevoval ve škole. Pokud rodiče nejsou ochotni usilovat o spolupráci s učitelem na záchraně svých dětí, pak nejsou připraveni, aby se u nich zřídila škola. - 6T 202

Týmová práce začíná doma. - Dílo spolupráce má začít již u otce a matky a to v rodinném životě. Při výchově svých dětí mají společnou odpovědnost, a proto jejich jedinou snahou by měl být společný postup. Měli by se podřídit Bohu, usilovat o Jeho pomoc, aby se mohli navzájem podpírat. Jejich děti by se měly učit zachovávat věrnost Bohu, Jeho zásadám a tím i věrnosti k sobě a všem, s nimiž se stýkají. Když děti takto vychované přijdou do školy, nebudou působit rušivě a nervózně. Svým učitelům budou oporou a povzbuzením pro vhodné jednání. - Ed 283

Děti přinesou s sebou do tříd vliv vaší výchovy. Jako zbožní rodiče a učitelé pracujte harmonicky, dětské srdce je otevřené a připravené hluboce se zajímat o Boží dílo v církvi. Tyto doma vypěstované ušlechtilé vlastnosti se přenesou do církve a Bůh je jimi oslaven. - Letter 29, 1902

Pokud rodiče budou zcela zaujati světskými radovánkami a obchodem, pak začnou zanedbávat výchovu svých dětí. Učitelova práce na výchově je pak velmi ztížena a často se projeví jako marná. - RH 13. 6. 1882

Práce učitele je doplňková. - Při utváření charakteru působí vliv domova. Učitelova práce může jen doplňovat úsilí rodičů, ale nikdy ho nemůže nahradit. Jedině společné úsilí rodičů a učitelů může vytvořit pocit tělesné a duševní pohody a úspěšnosti. - Ed 283

Dítě by mělo být doma poučeno, že se má snažit svým jednáním učiteli pomáhat, mělo by poznat důležitost smyslu pro pořádek, být ukázněné, charakterově stoprocentní. Totéž by se mělo opakovat ve škole. - MS 45, 1912

Když dítě doroste do školního věku, učitel by měl spolupracovat s rodiči a praktická výchova by měla pokračovat v rámci školní výuky. Mnozí studenti s tímto způsobem práce ve školách nesouhlasí. Považují prospěšná zaměstnání jako provozování řemesla za ponižující. Mají však nesprávný názor na pravou hodnotu důstojnosti. - CT 146

Škola požehnáním pro domov. - Pokud učitel pracuje trpělivě, svědomitě, vytrvale v Kristových šlépějích, pak se může rozšířit reformační úsilí ze škol do domovů dětí a vnášet do nich čisté, nebeské prostředí. To je skutečně misijní práce nejvyššího stupně. - CT 157

Všímavý učitel najde spoustu příležitostí k nasměrování žáků k ochotným činům. Zvláště malé děti pohlížejí na učitele s bezmeznou důvěrou a respektem. Je mnoho způsobů, jak je nadchnout pro práci doma, pro svědomitost při konání denních úkolů, pro službu nemocným a chudým. Tyto návrhy najdou úrodné ovoce. Tím bude zaručen dvojí prospěch. Vlídné podněty zpětně ovlivní autora. Vděčnost a spolupráce rodičů ulehčí tíhu břemene, které spočívá na učiteli a rozjasní jeho stezku. - Ed 213

Rodiče mohou usnadnit práci učitele. - Pokud rodiče plní svědomitě svůj úkol, velmi tím usnadní práci učitele. Jeho naděje i odvaha vzrostou. Rodiče, kteří jsou ve svých srdcích naplněni láskou ke Kristu, se vyhnou vyhledávání chyb a učiní vše, co je v jejich silách, aby podporovali a pomáhali tomu, koho si vybrali za učitele pro své děti. Rádi uvěří, že on je ve svém díle tak svědomitý jako i oni při své práci. - CT 157

Jestliže však rodiče si jsou vědomi svých zodpovědností, zbude v této věci pro učitele velmi málo práce. - CT 148

Rodiče mohou být poradcem učitele. - Ve svých domovech máme hovořit o lásce Boží a ve školách o ní učit. Základy Slova Božího se mají vnášet do života v domovech i ve školách. Pokud rodiče plně pochopí svoji povinnost podřídit se zjevené vůli Boží, pak budou moudrými poradci ve školách a v celém výchovném systému. Jejich zkušenosti ve vedení doma je naučí, jak předcházet pokušení, která hrozí jejich dětem a mládeži. Učitelé i rodiče se tak stanou spolupracovníky Boha na Jeho díle výchovy mládeže pro nebe. - Letter 356, 1907

Rodiče jsou nejen obeznámeni dokonale s povahovými vlastnostmi svých dětí, ale i s fyzickými zvláštnostmi a vadami. Pokud s nimi seznámí učitele, může to být pro něho velkým přínosem. Lze jen litovat, že mnozí neplní toto očekávání. Většina rodičů projevuje málo zájmu, a buď se nepřesvědčí o některých schopnostech anebo s ním v této věci nespolupracují. - Ed 284

Rodiče musí spolupráci s učitelem pokládat za svoji povinnost, podporovat moudré výchovné prostředky a modlit se za toho, kdo učí jejich děti. - FE 270

Učitelé by měli být rádci rodičů. - Vzhledem k tomu, že rodiče se s učitelem tak často neseznamují, je tedy důležitější, aby se učitel snažil o seznámení s rodiči. Má navštěvovat domovy svých žáků a poznat vlivy a prostředí, v němž žijí. Po osobním styku s bližším poznání jejich domácího života se může posílit jeho vztah k žákům a naučí se mnohem úspěšněji jednat při jejich povahových rozdílnostech.

Když se učitel zajímá o výchovu v rodině, pak to přináší dvojí prospěch. Mnozí rodiče jsou přetíženi prací i starostmi o ztrácejí často ze zřetele možnost ovlivňovat či vést k dobrému životy svých dětí. V těchto případech může učitel přispět k tomu, aby rodiče pozvedl a oni se vzchopili a vyučili svých možností a předností. Najde mezi nimi i takové, kterým je smysl pro zodpovědnost nesnesitelným břemenem a snaží se, aby se jejich děti staly dobrými a prospěšnými lidmi. Učitel může takovým rodičům pomoci v nesení jejich břemene a po společné konzultaci nalezne jak učitel, tak i rodič povzbuzení a posilu. - Ed 284, 285

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy