EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


53. Odpovědnost církve

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

53. Odpovědnost církve

Církev jako stráž. - Pán by rád použil církevní školu jako pomocníka rodičů při výchově a přípravě dětí pro tu dobu, která přijde. Pak by se i církev měla ujmout práce se školou s větší vážností a dělat to, co si přeje Pán, aby se dělalo. - CT 167

Bůh ustanovil církev jako strážce, aby horlivě dohlížela na děti i mládež. Asi jako vojenská hlídka se dívá, aby zahlédla blížícího se nepřítele a varovala před nebezpečím. Ale církev si tuto situaci neuvědomuje. Spí na stráži. V této době nebezpečenství se musí otcové a matky probudit a pracovat tak, jako by šlo o život, jinak budou mnozí z mladých navždy ztraceni. - CT 165

Zákon Boží musí být potvrzen. - Církvi je svěřena zvláštní úloha při výchově a vzdělávání dětí, aby totiž děti nemusely být ovlivňovány lidmi se světskými názory, ani při školní docházce nebo v jiných sdruženích. Svět je plný hříchu a znevažování Božích požadavků.

Protestantské církve přijaly nepravou Sobotu, plod papežství, a postavili ji nad Bohem oddělený posvěcený den. Naší úlohou je jasně vysvětlit našim dětem, že prvý den týdne není pravou Sobotou a jeho zachovávání je na základě světla, které jsme dostali k pravosti Soboty ve zřejmém rozporu s Božím zákonem. - 6T 193

Zkušení dělníci musí být vychováni pro Krista. - Máme-li jednat podle svého vědomí a svědomí buď jako církevní sbor, nebo jednotlivci, musíme být moudří při výchově mládeže, aby mohla být lépe připravena pro různé části velkého díla, které nám bylo svěřeno. Měli bychom plánovat moudře, aby bylo možné povzbudit dobré myšlenky talentovaných lidí, vypilovat je a použít jako výchovné prostředky podle nejvyššího vzoru, neboť Kristovo dílo nesmí být brzděno z nedostatku schopných pracovníků, kteří své dílo vykonají se vší upřímností a věrností. - CT 43

Všichni se mají podílet na výdajích. - Všichni ať se podílejí na výdajích. Sbor si má všímat, zda docházejí do školy ti, kterým by to bylo přínosem. Měly by se podporovat chudé rodiny. Nemůžeme sami sebe označit za věrné misionáře, pokud zanedbáváme ty nejpotřebnější, kteří jsou v nejkritičtějším věku a ty, kteří potřebují naši pomoc k zajištění vědomostí i zkušeností a byli připraveni ke službě Boží. Pán by rád podporoval horlivé úsilí ve výchově našich dětí. - 6T 217

Pomozte nést finanční náklady za výuku mládeže. - Sbory v různých oblastech by měly poznat, že na nich spočívá významná odpovědnost za výchovu mládeže a za jejich angažování pro výchovu talentů pro misijní práci. Když ve svých sborech vidí ty, u nichž je předpoklad stát se užitečnými pracovníky a při tom je nemohou sami podporovat na škole, měli by za ně převzít odpovědnost a poslat je na některou z našich škol. Naše sbory jsou přece schopné přenést potřeby do služby. Jsou lidé, kteří by mohli dobře sloužit na vinici Páně, ale jsou nemajetní a bez poskytnutí pomoci nemohou dosáhnout požadovaného vzdělání. Sbory by si to měly pokládat za čest, že se podílejí na úhradě výdajů za takového studenta. Ti, kteří mají pravdu ve svém srdci, mají vždy srdce otevřené a pomáhají tam, kde je třeba. Oni stojí v čele a ostatní následují jejich příkladu. Jsou-li tedy takoví, pro něž by škola byla přínosem, ale nemohou zaplatit plnou výši poplatku za výuku, ať potom sbory projeví svoji štědrost a pomohou jim. - CT 69

Školní fond pro zlepšení vzdělání. - Štědří dárci by měli založit fond na stavbu škol a zlepšení studijního díla. Potřebujeme vyškolené a vzdělané muže, kteří by pracovali v zájmu sborů. Měli by zvážit skutečnost, že nelze nést odpovědnost za mládež, která odchází na semináře a školy jiných denominací, ale musíme je soustředit do našich škol, kde nebude zanedbána jejich náboženská výchova. - CT 44, 45

Dávejte na misii, ale nezanedbávejte mládež doma. - Mají dávat členové sborů své prostředky na podporu díla Kristova mezi jinými lidmi a nechat své vlastní děti, aby se podílely na šíření Satanova díla a jemu sloužily? - 6T 217

I když bychom měli vynakládat vážné úsilí ve prospěch lidí kolem nás a pomáhali, aby v cizích polích šlo dílo kupředu, žádný rozsah práce v tomto směru nás nemůže ospravedlnit při přehlížení vzdělání našich dětí a mládeže. Musí být vedeni k tomu, aby se stali pracovníky pro Pána. Jako rodiče, tak i učitelé musí svými životními zásadami a osobním příkladem vštěpovat zásady pravdy i poctivosti do myslí a srdcí mládeže, aby až dospějí v muže a ženy, byli věrní a zocelení pro Boha a Jeho dílo. - CT 165

Modlitba víry, Bůh ukáže cestu. - Někdo se může zeptat: „Jak se mají zakládat takové školy”? Nejsme tak bohatí, ale když se modlíme ve víře a dovolíme Pánu, aby jednal v našem zájmu, On sám ukáže cesty, jak postavit školy na odlehlých místech pro vzdělávání naší mládeže a to nejen podle Písma Svatého a učebnic, ale i k dalším způsobům manuální práce. - CT 204

Měli bychom oživnout a stavět Poznámka: Jedná se o část odeslanou 14. 7. 1902 naléhavě zdůrazňující stavbu církevní školy v blízkosti jejího vlastního domu. - Svoji práci můžeme dovést správným směrem zde v Crystal Springs ozdravovna Kalifornie. Zde jsou naše děti. Máme připustit, aby se nakazily světem, jeho hříchem a nerespektováním Božích přikázání? Ptám se těch, kteří mají v úmyslu poslat své děti do veřejných škol, kde podléhají nákaze. Jak můžete takto riskovat?

Přejeme si postavit budovy církevních škol pro naše děti. Protože mnozí volají po prostředcích, zdá se jako rozporné zajistit dostatek peněz nebo nechat oživit poměrně velký zájem o postavení malých a výhodných školních budov. Řekla jsem školské komisi, že bych jim pronajala nějaký pozemek na tak dlouhou dobu, pokud budou mít o něj zájem na potřeby školy. Doufám, že vzroste poměrně velký zájem o postavení budov, kde se naše děti budou moci učit Božímu Slovu, které je krví a tělem Syna Božího… Nehodláte se zajímat o postavení takové školní budovy, ve které by se učilo Slovu Božímu? Zeptali jsme se jednoho člověka, za jakých podmínek by začal pracovat na stavbě školy. Řekl, že se spokojí se třemi dolary denně, samozřejmě s ubytováním a stravou. My ale nechceme nabídky tohoto druhu. Pomoc nám přijde sama. Předpokládám, že budeme mít školní budovu, v níž by se mohlo učit podle Bible, v níž by bylo přednášeno o známosti Boha, modlilo by se k Bohu a v níž by děti byly poučovány o základech Bible. Očekáváme, že každý se k nám přidá a bude se podílet na stavbě budovy. Očekáváme, že na tomto svahu kopce zapracuje malá skupina dělníků. - MS 100, 1902

Pomozte s prací i finančně. - Víme, že všichni mají zájem o úspěch celé akce. Dejme několik dní těm, co mají volný čas na pomoc při stavbě této školní budovy. Bylo schváleno málo peněz na proplacení nutného materiálu. Jsme sice rádi i za to, co bylo dáno, ale hledáme nyní každého, kdo se k nám se zájmem přidá. Neboť brzy budeme mít místo, kde naše děti budou moci studovat Bibli, která je totiž základem opravdového poznání. Bázeň Boží je tím nejzákladnějším poznáním a začátkem moudrosti.

Není důvodu, proč bychom měli přešlapovat na místě. Každý má považovat pomoc za svou záležitost a s neúnavným zájmem u ní zůstat, dokud nebude stavba budovy skončena. Každý ať něco dělá. Někdo má snahu pomoci ráno a vstát ve 4 hodiny. Já začínám obvykle svoji práci před touto dobou. Někteří mohou začít na stavbě pracovat po rozednění jednu až dvě hodiny před svačinou. Jiným to snad nevyhovuje, ale všichni mohou nějak prokázat svůj zájem a umožnit dětem vzdělání ve škole, která jim dá výchovu a připraví je pro Boží službu. Jeho požehnání určitě spočine na každém takovém úsilí…

Bratři a sestry, co uděláte na podporu stavby církevní školy? Věřím, že každý bude považovat za čest a požehnání mít tuto školní budovu. Měli bychom být prodchnutí duchem díla, ať řekneme, chceme se probudit a stavět. Jestliže se chopíme práce společně, brzy dokončíme školní budovu, v níž se naše dětí budou každý den učit cestě Páně. Uděláme-li to, čeho jsme maximálně schopni, dostane se nám Božího požehnání. Neprobudíme se a nezačneme stavět? - MS 100, 1902

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy