EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


55. Jednota ve výchově

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

55. Jednota ve výchově

Učitel potřebuje takt ve vedení. - Mezi mladými lidmi najdeme velkou pestrost v charakterech i ve výchově. Někteří vyrůstali v prostředí despotického omezování a tvrdosti, a to v nich vypěstovalo umíněnost a vzdorovitost. Jiní byli doma mazlíčky a rodiče, kteří se v nich viděli, jim dovolili jít podle vlastních zálib, každá chyba se omlouvala, až se jejich povaha zdeformovala. Je třeba mít velký takt a jemnost pro zvládnutí těchto jedinců, ale i přísnost při vedení.

Často se projeví odpor a opovržení k vhodným opatřením. Někteří se budou snažit ve své vynalézavosti obejít tresty, zatímco jiní projeví nezodpovědnou lhostejnost k důsledkům provinění. Toto vše bude vyžadovat více trpělivosti a snahy u těch, kterým byla svěřena výchova. - 5T 88. 89

Pravidla je třeba dobře zvážit a má jich být málo. - Ve škole stejně jako doma by měla být rozumná disciplína. Učitel musí vytvořit pro své žáky pravidla dobrého chování. Nemá jich být mnoho a mají být zvolena uvážlivě a po jejich stanovení důsledně prosazována. O každé uvedené zásadě musí být student přesvědčen, že je spravedlivá a oprávněná. - CT 153

Učitel musí vyžadovat poslušnost. - Ve škole stejně jako doma musí být jasno, co je disciplína. Dalo by se předpokládat, že ve třídě nebude důvod k použití rákosky. Ale jsou-li ve třídě takoví žáci, kteří zatvrzele odmítají dobře míněné rady a naléhavé prosby, pak je nutné dát jim poznat, že poslouchat se musí.

Někteří učitelé zastávají názor, že poslušnost se nemá vynucovat. Myslí si, že jejich povinností je jen dávat vzdělání a tím že vychovávají, je pravda, že mají vychovávat vzděláním. Ale je to snad správná výchova dětí, jestliže beru na lehkou váhu nebo znevažují všechny platné zásady? Což učitel necítí, že má právo vyžadovat autoritu? - RH 15. 9. 1904

Je nutná spolupráce s rodinou. - Učitel by neměl být ponechán, aby sám nesl břímě své práce. Potřebuje pochopení, přátelskou službu, spolupráci a lásku každého člena sboru. Rodiče by mu měli dodat odvahu tím, že kladně ocení jeho snahu. Nikdy by neměli jediným slůvkem nebo náznakem podpořit u dětí neposlušnost představeným.

Vím však, že mnozí rodiče nespolupracují s učitelem. Neposilují doma dobrý vliv, o který se škola snaží. Místo aby se do domova přenášel dobrý vliv uplatňovaný ve škole, dovolují svým dětem, aby si dělaly, co chtějí a pobíhaly nekontrolovaně sem a tam. A jestliže učitel uplatňuje autoritu vyžadováním, děti podávají svým rodičům zveličované, překroucené objasnění věci, jak se s nimi jednalo. Učitel měl pak asi udělat jen to, co bylo jeho trapnou povinností. Rodiče však sympatizují se svými dětmi, i když nejednají správně. Často pak tito rodiče jednají pod vlivem emocí absurdně, když jsou jejich děti ve škole drženy na uzdě a vedeny k disciplíně. - CT 153. 154

Pokud rodiče ospravedlňují stížnosti o svých dětech proti představeným a disciplíně ve škole, ani si neuvědomují, že zvětšují demoralizující sílu, která se v dnešní době hrozivě rozrůstá. Každé ovlivňování mládeže musí být vedeno správným směrem, neboť mravní zkaženost se rozmáhá. - 5T 112

Dejte podporu svědomitým učitelům. - Rodiče, kteří nikdy necítí starost, jakou by měli mít o své děti, a kteří je svými pokyny nikdy nedrželi vhodným způsobem na uzdě, tak právě ti se projevují nejtvrdší opozicí, pokud jejich děti jsou ve škole omezovány, kritizovány či napomínány. Některé z těchto dětí jsou ostudou církve a hanbou jménu Adventista. - 5T 51

Rodiče mají učit své děti, aby byly upřímné k Bohu, k Jeho zásadám, a tím by byly opravdové i k sobě a ke všem lidem, s nimiž se stýkají…

Ti rodiče, kteří takto vychovávají, nebudou patřit k těm, co kritizují učitele. Cítí nejen zájem o jejich děti, ale i správný postoj ke škole vyžaduje pokud možno co největší podporu a vážnost tomu, kdo se podílí na zodpovědnosti. - Ed 283

Nikdy nekritizujte učitele před dětmi. - Rodiče, pokud učitel církevní školy se pokouší o výchovu i ukázněnost vašich dětí a vede je na cestu věčného života, pak nikdy nekritizujte jeho jednání v přítomnosti dětí, i když byste si mysleli, že byl velmi přísný. Toužíte-li po tom, aby děti odevzdaly své srdce Spasiteli, navažte úzkou spolupráci s učitelem a podporujte jeho snahu o jejich spasení. Pro děti je přece mnohem lepší slyšet místo kritických slov z matčiných úst slova chvály na práci učitele. Taková slova mají trvalý dojem a ovlivní úctu dítěte k učiteli. - CT 154, 155

Pokud se jeví kritika jako nutná, případně narážka na učitelovu práci, pak se to má udělat v soukromém rozhovoru s ním. Pokud to nepřinese kladný výsledek, pak má být tato věc předložena těm, kteří jsou zodpovědní za vedení školy. Nikdy by se však nemělo podnikat cokoliv k oslabení respektu dětí k těm, kterým tolik záleží na rozvinutí tělesných i duševních schopností dětí. - CT 161. 162

Kdyby se rodiče dokázali vžít do postavení učitele a poznali, jak je těžké se starat ve škole o ukázněnost stovek studentů, kteří mají různý stupeň duchovních hodnot, pak by po uvážení viděli vše docela jinak. - 4T 429

Nepodřizování začíná většinou už doma. - Rodiče jsou ve své milující lásce povolní natolik, že si děti dělají, co chtějí, ale tím se na nich dopouštějí největší ukrutnosti. Děti mohou dedukovat a jejich srdce je zraňováno láskyplným jednáním bez rozmyslu, i když toto jednání se jeví jako vhodné v očích rodičů. Když děti dorůstají, jejich neukázněnost narůstá. Učitelé se sice snaží je usměrnit, ale ze strany rodičů k dětem zlo pokračuje, bere jiné formy, stává se víc neprůhledným klamem než dosud. I další děti jsou strhovány z pravé cesty tímto špatným způsobem jednání. A rodiče stále ještě nerozpoznávají zlo. Slova svých dětí kladou před varování učitelů, kteří pociťují lítost nad touto chybou. - RH 20. 1. 1901

Učitelova práce je zdvojnásobena, když rodiče nespolupracují. - Pokud rodiče nedbají o výchovu dětí, pak je práce učitelů dvojnásobně těžká. Děti nesou znaky nepřívětivosti povahových rysů po rodičích. Poněvadž si jich doma nevšímali, pokládají výchovné prostředky ve škole za despotické a nespravedlivé. Pokud takové děti nebudou opatrně zvládnuty, přenesou i na ostatní svoji nedisciplinovanost a charakterovou pokřivenost… Dobré vlivy, které působí na děti ve škole, mohou paralyzovat defektní výchovu z domova. Jsou však podkopávány sympatií, kterou rodiče dávají najevo při jejich nesprávném jednání.

Mohou rodiče, kteří věří ve Slovo Boží, pokračovat ve svém zdeformovaném vedení a prohlubovat u svých dětí jejich náklonnost ke zlému? Rodiče, kteří přijali věčné pravdy a zaslíbení, by měli vzít rozum do hrsti a nepodílet se nadále na konání zla, ani na uskutečňování Satanových plánů přijetím falešných důkazů o svých neobrácených dětech. Je dost těžké pro učitele, aby se vypořádal s dětským ovlivněním, bez rodičovské spolupráce. - RH 9. 10. 1890

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy