EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


52. Výběr školy

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

52. Výběr školy

Rozhodujeme se někdy proto, co je ke škodě. - Občas se přistihnu při nevysloveném přání, aby Bůh promluvil k rodičům hlasem, který uslyší právě tak, jak hovořil k ženě Manoacha a řekl jí, jakým způsobem musí vychovávat své děti. Dopouštíme se velké chyby tím, že na úkor další práce zanedbáváme výchovu v rodině. To byl i důvod, který nám vnuknul myšlenku, aby byly i takové školy, kde by převažoval náboženský vliv. Pokud lze udělat něco k paralyzování velkého zla, pak to uděláme v Ježíšově moci. - MS 119, 1899

Momentální problém. - Rodiče a vychovatelé, dávejte své děti do takových výchovných institucí, v nichž bude podobný vliv jako u správně vedené domácí školy. Do takových škol, v nichž je učitelé povedou kupředu postupně a v níž duchovní atmosféra je vůní života pro život… Zda naše mládež, která dostala moudrá naučení a výchovu od zbožných rodičů, bude pokračovat a posvěcovat se pravdou, to závisí z větší části na vlivu, jestli po odchodu ze svých domovů se dostanou mezi takové, od nichž mohou očekávat křesťanské poučení. - ST 225-226

Jaké vychovatele? - Ve světě jsou dva druhy vychovatelů. Jedny používá Bůh jako prostředek světla, ti druzí jsou Satanovými pomocníky a svoji moudrost zneužívají ke zlému. Jedni rozjímají o Boží povaze a rostou v poznání Ježíše, kterého Bůh poslal na tento svět. Tento druh dosahuje plného odevzdání tomu, co přináší poučení nebes, nebeskou moudrost a zušlechtění duše. Každá přirozená vlastnost je podřízena Bohu a jejich myšlení je podřízeno Kristu. Druhá skupina je ve spojení s knížetem temnosti, jenž je stále bdělý, aby mohl najít nějakou příležitost a obeznámit i další se zlem. - FE 174

Vybrat školu, kde je Bůh základem. - Pokud rodiče plánují studie svých dětí mimo domov, měli by pochopit, že posílání do veřejných škol už není spolehlivé a měli by se snažit posílat je do škol, kde by získaly výchovu na Biblických základech. Na každém křesťanském rodiči spočívá naléhavá a závazná povinnost, dát dětem takovou výchovu, která by je vedla k získání poznání o Pánu a k přijetí spoluúčasti na božské přirozenosti poslušností Boží vůle a Jeho cesty. - CT 205

Uvažuj o Božích radách Izraeli. - Zatímco Boží soudy dopadly na egyptskou zemi, Pán vedl Izraele nejen k tomu, aby si vzali s sebou své děti, ale aby nahnali do dobytek z polí. …Tak jako Izraelci brali své děti z domů v té době, kdy Bůh soudil egyptskou zemi, tak i v dnešní nebezpečné době máme své děti držet ve výrazném oddělení od světa. Je třeba, aby poznaly, že v Desateru je obsaženo mnohem víc, než si uvědomujeme. Ti, kteří ho dodržují, nebudou napodobovat chování těch, kteří přestupují zákon Boží.

Rodiče si musí vážit Božího Slova a poslouchat jeho naučení. I dnešním rodičům prohlašuje stejně tak jako kdysi k Izraelcům: „A budou tato slova…v srdci tvém. A budeš je často opětovati synům svým a mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou a lehaje i vstávaje. Uvážeš je za znamení na ruce své jako náčelník mezi očima svýma. Napíšeš je také na veřejích domu svého a na branách svých” Dt 6, 6-9

Přesto, že to je srozumitelný příkaz, někteří z Božího lidu dovolují svým dětem, aby navštěvovaly veřejné školy, kde se stýkají s morálně zkaženými. V těchto školách nemohou jejich děti studovat Bibli ani poznávat její zásady. Křesťanští rodiče, musíte zajistit, aby vaše děti byly vychovány na Biblických zásadách. - MS 100, 1902

Biblická pravda kompensována, dítě zmateno. - Dostává se našim dětem na státních středních školách od učitelů takový způsob myšlení, který je ve shodě se Slovem Božím? Je uváděn hřích jako útok proti Bohu? Učí se, že poslušnost všech Božích přikázání je počátkem vší moudrostí? Své děti posíláme do Sobotní školy, aby poznaly pravdu, a když se pak vrátí do denní školy, učí se lžím. Toto vše působí zmatky v jejich myšlení a nemělo by k tomu docházet. Pokud se mladým vštěpují takové názory, které překrucují pravdu, jak je možné čelit této výchově?

Můžeme se pak divit, že za takových okolností někteří mladí lidé si neváží přednosti náboženství? Je možné se divit, že upadnou do pokušení? Je možné se divit, že nebyli bráni na vědomí a svoji životní energii věnovali zábavám, které jim neprospívají? Že jejich náboženské úsilí se oslabuje a duchovní život se halí tmou? Myšlení bude odpovídat přijímané duchovní potravě a také ovoce přinese podle zasetého semene. Nejsou snad tyto skutečnosti dostatečným důkazem pro to, abychom brali výchovu se vší vážností již od mládí? Nebylo by nakonec pro mládež lepší, aby dospívala v určité míře neinformovanosti, než v takzvaném vzdělání a stala se lhostejnou k pravdě Boží. - 6T 193, 194

Školy ve všech našich sborech. - Všechny naše sbory by měly mít školy a misionáři by měli být učiteli. Základním předpokladem je, aby učitelé byli kvalifikovaní plnit svůj důležitý úkol při výchově dětí těch, kteří světí Sobotu, nejen po odborné stránce, ale i znalosti Písma. Tyto školy by byly zařízeny v určitých lokalitách s ohledem na jednotlivé požadavky a vedeny bohabojnými lidmi. Byly by budovány na stejných zásadách jako byly školy proroků. - CT 168

Církevní školy ve městech. - Je velmi důležité ustavit církevní školy, a do nich by se posílaly děti. Mohly by nadále zůstávat pod pečlivým dozorem svých matek, které by měly možnost prospěšně se zúčastnit výchovy. To je i Boží plán, aby domov vychovával…

Tím by se vykonalo mnoho pro záchranu a výchovu těch dětí, kteří nechtějí odejít z města. Měli bychom se o to snažit ze všech sil. Církevní školy je třeba ustavit pro děti ve městech a v návaznosti na ně se ozývají hlasy k zajištění výuky na vyšším stupni. - RH 17. 12. 1903

Umožněte i malým sborům školy. - Kvůli vzdělání svých dětí se mnoho rodin stěhuje tam, kde už jsou naše školy založeny. Svému Mistrovi by však prokázali lepší službu, kdyby zůstali tam, kde jsou. Měli by apelovat na členy svého sboru, aby zřídili církevní školu, jež by pokrývala územní rámec sboru a v níž by se dostalo dětem univerzální a praktické vzdělání. Bylo by to podstatně lepší pro ně, jejich děti i pro dílo Boží, aby zůstali v menších sborech, kde je zapotřebí jejich pomoci, místo aby odcházeli do větších sborů, kde jejich pomoc tolik nepotřebují, a je nebezpečí, že upadnou do duchovní nečinnosti.

I v těch místech, kde je jen několik světitelů Soboty, by se měli postarat o místo pro denní školu, kde by mohly být jejich děti a mládež vyučovány. Měli by si zajistit učitele, který by jako posvěcený misionář mohl vzdělávat jejich děti a připravit je i na misionářskou dráhu. Měli bychom do těchto služeb povolat za učitele ty, kteří mají aprobaci pro běžné obory a budou vycházet z Bible jako základu pro studium. - 6T 198

V těch lokalitách, kde je málo věřících, mohou se spojit dva nebo tři sbory a postavit jednoduchou budovu pro církevní školu. - 6T 109

Pokud rodiče pochopí důležitost těchto malých vzdělávacích středisek a budou spolupracovat na tomto díle, které je i Božím plánem pro tuto dobu, pak budou zmařeny plány nepřítele, které má s našimi dětmi. - MS 33, 1908

Rodinné církevní školy. - Pokud je to možné, měly by naše děti mít právo dané ústavou na křesťanské vzdělání. Abychom toho mohli zajistit, musíme prosadit nárok na rodinné církevní školy. Bylo by dobré, kdyby se několik rodin v nejbližším okolí spojilo a zaměstnalo skromného, bohabojného učitele, který by poskytl rodičům takovou pomoc, kterou potřebují při vzdělávání svých dětí. To bude velkým požehnáním pro mnoho izolovaných skupin světitelů Soboty a o úmysl mnohem příjemnější Pánu než ten, který se porůznu sledoval posíláním mladých lidí z domova, aby mohli chodit do některých z našich větších škol.

Naše malé sbory světitelů Soboty jsou nutné, aby ve svém nejbližším okolí byli světlem pravdy. Jejich děti jsou zapotřebí doma, aby po skončení studia mohli svým rodičům pomáhat. Dobře spořádaný křesťanský domov, v němž děti jsou pod rodičovskou výchovou v souladu s příkazy Páně, to je pro ně tím nejlepším místem. - CT 158

Problém osamocených členů. - Některé rodiny světitelů Soboty žijí osamoceně nebo daleko odloučené od dalších spolubratrů ve víře. Ti přiváděli někdy své děti do našich internátních škol, kde se jim pomáhalo, aby po návratu mohli být požehnáním ve svém domově. Ale někteří nemohou poslat své děti z domova na vzdělání. V takových případech by se měli rodiče snažit sehnat křesťanského učitele, který by byl příkladem, považoval by službu Pánu za svoji největší radost a byl ochoten pracovat na jakékoliv vinici Páně. Rodiče by měli upřímně spolupracovat s učitelem na obrácení svých dětí. - 6T 198, 199

Pracuj, jako by šlo o záchranu života dětí. - V některých zemích jsou rodiče nuceni zákonem posílat své děti do školy. V těchto zemích může být v jednotlivých oblastech, pokud je tam kostel, zřízena škola, i když tam není víc než 6 žáků. Pracujte tak, jakoby šlo o váš život, o záchranu dětí před zahynutím v poskvrňujících a narušených vlivech světa.

V těchto důležitých věcech jsme daleko za svými povinnostmi. Na mnoha místech už měly být školy otevřeny před několika lety. Na mnoha místech by tak už byli představitelé pravdy, kteří by představovali dílo Páně. Místo soustřeďování tolika velkých budov na několika vybraných místech, mohly být zřízeny v mnoha lokalitách školy.

Pusťte se do stavby těchto škol s moudrostí, že děti a mládež mají dostávat vzdělání ve vlastních sborech. Je těžkou urážkou Boha, že tento ohled jsme tolik zanedbali, přesto, že Prozřetelnost nám zajistila dostatek prostředků k tomuto dílu. - 6T 199, 200

Otevřená škola se nemá opouštět. - Nikdy by se nemělo přestat vyučovat v církevní škole, která už byla otevřena, pokud by to nebylo přímé Boží nařízení. Mohlo by se zdát, že se proti škole spikly nepřátelské vlivy, ale s Boží pomocí může učitel udělat další kroky k její záchraně. - CT 157

Pozvednutí neposlušných a neukázněných dětí. - Někdy se ve škole vyskytne rušivý živel, který práci velmi ztěžuje. Mnoho starostí působí ty děti, které nebyly správně vedeny, a jejich úchylnost najednou vyryje učiteli novou vrásku. Nedopusťte, aby mu to vzalo chuť. Zkouška v trápení přináší zkušenosti. Pokud jsou děti neposlušné, je třeba tím více aktivního úsilí. Již jen ta zkušenost, že u dětí jsou tyto charakterové vlastnosti, je důvodem pro to, aby byly zřizovány církevní školy. Pokud je to možné, musí být zachráněny i ty děti, u nichž rodiče zanedbali výchovu a ukáznění. - CT 153

Konverse světové mládeže. - Již před několika lety se otevřely školy na různých místech kromě ----, budovy sice nevelké, ale vhodné pro církevní školy, na nichž měli děti a mládež získávat vzdělání. Používané učebnice byly sestaveny tak, aby přinesly poznání Božího zákona. Bible se měla stát základem vzdělání. V tomto díle šlo o povznesení síly světla a moci pravdy. Mládež ze světa dosud mravně nezkažená se má spojit s těmito školami a být obrácena… Jak jsem informována, tento způsob misionářské práce měl nepopíratelný vliv na poznání Boží pravdy. - MS 150, 1899

Podpora nejvyššího standardu. - Práce na našich školách by měla mít vrcholnou úroveň. Spasitel Ježíš Kristus je jedinou pomocí při špatné výchově. Rodiny, které se nesou v duchu Jeho Slova, by měly být vedeny s mládeží tou nejvíce přitažlivou formou. Školní kázeň by měla doplňovat domácí výchovu a u obou by měla být zachována jednoduchost a zbožnost. - CT 174

Příprava k vyššímu stupni tam nahoře. - Rodičům dává On výstražné varování. Shromážděte své děti ve vlastních domovech, oddělte je od ostatních, kteří berou přikázání na lehkou váhu, od těch, kteří učí zlu a uskutečňují ho v praxi. Vyjděte co nejrychleji z velkých měst. Zřizujte církevní školy. Jako základ výchovy svých dětí položte Boží Slovo. V něm je mnoho krásných poučení, a když ho budou žáci studovat na nižším stupni zde dole, budou připraveni pro vyšší stupeň v nebi. - 6T 195

Bůh učinil opatření. - Naše školy jsou mimořádným Božím nástrojem k přípravě dětí a mládeže pro misijní práci. Rodiče by měli pochopit svoji odpovědnost a pomáhat svým dětem, aby si s vděčností uvědomily své výhradní práce a požehnání, které pro ně učinil Bůh a možnosti vzdělávání. - CT 149

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy