EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


49. Příbuzenské poměry

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

49. Příbuzenské poměry

Příbuzní jsou problémem. - Dobře zvažte, nakolik přenecháte nad dětmi rozhodovat jiné. Nikdo vás nemůže zprostit odpovědnosti dané Bohem. Mnohé děti byli docela změněny zachováním příbuzných anebo přátel při jejich vedení v rodině. Matky by nikdy neměly dovolit svým sestrám nebo maminkám, aby se pletly do moudrého vedení svých dětí. Přesto, že matky dostaly tu nejlepší výchovu od svých matek, nyní podle průzkumu v devíti případech z deseti kazí babičky svojí shovívavostí a zbytečným chválením děti svých dcer. Všechny trpělivé snahy matky vyzní téměř na prázdno tímto způsobem výchovy. Je příslovečně známé, že většinou babička s dědou nejsou schopni vychovat svého vnuka. Manželé by měli plně respektovat a vážit si svých rodičů. Ale pokud jde o výchovu svých dětí, neměli by připustit zasahování kohokoliv a sami by měli držet otěže ve svých rukou. - Pacific Health, January, 1890

Neúcta a hněv jsou k smíchu. - Ať jdu kamkoliv, všude pociťuji bolest z toho, jak se zanedbává vhodná výchova a ukázněnost v rodinách; malým dětem je dovoleno odmlouvat, projevovat neúctu, být drzé a používat takové výrazy, které by se nikdy neměly dovolit k představeným. Větší ostuda však padá na hlavu rodičů než dětí, protože oni jim to tolerují. U dítěte se nikdy nesmí připouštět drzost. Ale otcové a matky, strýcové a tety, babičky i dědové se smějí při projevech zlosti malého jednoročního stvoření. Je to nedokonalé vyjádření neúcty, dětské zarputilosti a rodící se vychytralosti. Tyto špatné zvyky se zakořeňují a dítě dorůstá v jedince, kterého nikdo v jeho blízkosti nemá rád. - ST 9. 2. 1882

Když se brání vhodné nápravě. - Strachuji se zvláště o matky, když vidím, jak jsou zaslepené a jak málo pociťují odpovědnost, která padá na matku. Satan působí již na několika měsíční dítě. Naplňuje je nenávistnou zlobou a zdá se, že Satanovi podléhá vše. Ale v domě může být babička, teta, nebo nějaký příbuzný či přítel, který se bude snažit přesvědčit rodiče, že by bylo kruté dítě kárat a napomínat. Ale právě opak je pravdou. Největší krutostí je nechat Satana v jeho postavení jako strážce a dítě bez pomoci. Satan musí být potlačen, jeho vliv na dítě zlomen. Pokud je zapotřebí náprava, buďte svědomití a opravdoví. Ke svědomitému plnění povinností pak povede Boží láska a opravdový soucit k dítěti. - RH 14. 4. 1885

Dilema v rodině. - Není příliš prozíravé, aby děti jedné, dvou nebo tří rodin, které uzavřely manželství, si našlo trvalé bydliště ve vzdálenosti několika mil od sebe. Vzájemné ovlivnění není dobré. Záležitosti jednoho jsou záležitostmi všech. Komplikace a problémy, kterými prochází více či méně každá rodina a které podle možnosti by měly být omezeny na rodinný kruh, zasahují do rodinných vztahů a přenášejí se i do náboženských shromáždění. Jsou věci, o kterých by neměla vědět třetí osoba bez ohledu na to, v jakém je přátelském vztahu či v úzce důvěrném poměru. Jednotlivci a rodiny by je měly nést sami. Ale úzký příbuzenský vztah několika rodin, které jsou ve stálém styku, má tendenci oslabit důstojnost, kterou by si měla každá rodina udržet. Při provádění choulostivé povinnosti kárání a napomínání nastane nebezpečí, že zraníme city, pokud nebudeme jednat s největší něhou a zájmem. I ty nejdokonalejší osobnosti se mohou mýlit a chybovat a náš zájem by měl být zaměřen k tomu, aby malé věci nepřerostly ve velké.

Takový příbuzenský a sborový vztah… je velmi hezký pro nenuceně bezprostřední náladu. Ale po zvážení všeho není nejlepší pro rozvoj vyvážených křesťanských povah. Všechny strany by byly mnohem šťastnější, kdyby byly oddělené a navštěvovaly se příležitostně. Pak i jejich vzájemný vliv by byl desateronásobně větší.

Sňatkovým spojením těchto rodin a vzájemným stykem si uvědomují chyby a omyly druhých a považují za svoji povinnost je napravovat. A protože tito příbuzní jsou skutečně jeden druhému milí, trápí se každou maličkostí, které by si u jiných nepovšimli, kteří s nimi nejsou v tak důvěrném vztahu. Trpělivě snáší mučivé myšlenky, protože začínají tušit, že se s nimi nejednalo nezaujatě a taktně, jak si zasloužili. Triviální žárlivost u některých udělá z komára velblouda. Tyto drobné neshody a zbytečné názorové rozdíly jsou příčinou větších duševních utrpení než těch trápení, které přicházejí odjinud. 3T 55, 56

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy