EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


47. Lhostejná výchova a její ovoce

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

47. Lhostejná výchova a její ovoce

Špatná výchova má nepříznivý vliv na další náboženský život. - Důsledky dopadají na rodiče, kteří nevedli své děti k bázni Boží, ale dovolili jim, aby vyrůstaly neukázněně a nekontrolovaně. V mládí se jim povolovalo vztekat se, přehlížela se jejich vzdorovitost i impulsivní jednání. Stejná atmosféra se přenášela do jejich domovů. Jsou povahově narušené a posedlé touhou ovládat. Ani přijetí Krista v nich nepotlačí vášnivou zlobu, která byla tolerována v jejich dětských srdcích. Nesou si tak důsledky své dřívější výchovy v dalším náboženském životě. Nejtěžší věc je odstranění tlaku, který působí na Boží dílo. Neboť při ohýbání větve se nakloní i strom. Pokud takoví rodiče přijmou pravdu, musí bojovat těžký boj. Mohou prožít duchovní proměnu, ale celá jejich náboženská zkušenost je zasažena jejich předchozí lhostejnou výchovou z mládí. Děti musí trpět pro svoji špatnou výchovu a nesou tak svůj hřích do třetího a čtvrtého pokolení. - RH 9. 10. 1900

Eliové dneška. - Těm rodičům, kteří tolerují setrvání svých dětí ve špatnostech tak jako Eli, pro ty vytvořil Bůh takové podmínky, aby mohli poznat, že nejen ztratili vlastní autoritu, ale i vliv, kterým bylo možné držet mládež na uzdě. Ti dojdou trpkého poznání. - MS 33, 1903

Ti jsou Eliové dneška, které je možno najít všude při obhajobě a omlouvání rozmarnosti svých dětí. Měli by však ihned prosadit Bohem danou autoritu k ukáznění a napravení. Připomeňme rodičům a učitelům, kteří přehlížejí a omlouvají hřích u těch, o které pečují, že se stávají spolupachateli těchto přestoupení. Kdyby se častěji použila k potrestání metla místo nekonečné shovívavosti, ne však ve zlobě, ale v lásce společně s modlitbou, pak bychom viděli šťastnější rodiny a lepší stav ve společnosti. - ST 24. 11. 1881

Eliho zanedbávání je nepochybně přinášeno před každého otce i matku na zemi. Výsledkem jeho neposvěcené lásky nebo neochoty udělat nepříjemnou povinnost bylo, že sklidil úrodu nepravosti jeho zvrhlých synů. Oba rodiče, kteří dovolují zlo, a děti kteří ho praktikují, budou vinní před Bohem a On nepřijme žádnou oběť, nebo dar za jejich přestoupení. - RH 4. 5. 1886

Společnost zasažená defektními charaktery. - Kdy budou rodiče moudří? Kdy prohlédnou a uvědomí si specifičnost svého úkolu, při němž mají nutně vyžadovat poslušnost a úctu podle rad Božího slova? Výsledky této povrchní výchovy vidíme u dětí, které odejdou do světa a založí si své vlastní rodiny. Pokračují ve šlépějích svých rodičů. Jejich defektní povahové stránky mají volnost v působnosti, přenášejí na ostatní špatné záliby, zvyky i nevyrovnanost, které byly u nich připuštěny a dotvářely jejich vlastní charaktery. Tak se staly kletbou a nebyly požehnáním společnosti. - 5T 324, 325

Bezbožnost, která existuje v dnešním světě, má svůj původ v selhání rodičů nejen v ukáznění sebe, ale i svých dětí. Mnoha tisícové zástupy Satanových obětí jsou tak velké proto, že již ve svém dětství byly nasměrovány na tuto neuváženou cestu. K tomuto špatnému vedení se vztahuje přísná výtka Boží. - MS 49, 1901

Povolnost ve výchově. - Špatně zvládnuté děti a ty, které nejsou vychovány k poslušnosti, úctě, i samy se upínají ke světu, mívají své rodiče v hrsti, ovládají je a nutí dělat to, co chtějí. Velice často se stává, že právě v těch situacích, kdy by měly děti dokázat svou slepou poslušnost a ohleduplnost k rodičovským radám, tehdy jim rodiče povolují uzdu ve výchově. Rodiče, kteří až dosud byli zářnými příklady zbožnosti, ustupují před svými dětmi. Otcové, kteří přijali Kristův kříž, obdrželi znamení Pána Ježíše a stali se tak cílevědomými, jsou pojednou svými dětmi zaváděni na pochybnou a nejistou životní stezku. - RH 13. 4. 1897

Slabost k jednání starších dětí. - Otcové a matky by měli chápat odpovědnost, která na nich spočívá. Oni však nevyžadují disciplínu z obavy, že by si neudrželi náklonnost svých dospívajících dětí. Ty na to samozřejmě přijdou a budou podle toho jednat. Matky, které byly neústupné; důsledně a neoblomně ve svých zásadách a neustupovaly z nich; jsou pojednou shovívavé v období dospívání svých dětí. Projevováním nerozumné lásky předávají své děti vlastníma rukama Satanovi stejně tak, jako to dělali odpadlí Židé, když je nechávali projít ohněm jako oběť Molochovi. - MS 119, 1899

Snaha o získání dětí za cenu potupení Boha. - Rodiče takto otevírají cestu k nevěře dětí v Boha a finanční podporou nebo materiálním zajištěním vytvářejí zdání pro svět. Kolik takových rodičů by to mělo v pokoře vypovědět Bohu. Oni znevažují Boha a respektují své děti. Umožňují jim takové zábavy, které dříve ze zásady odsuzovali. Dovolují hraní karet, taneční zábavy a plesy, jen aby se jejich děti zalíbily světu. Právě v této době by měli zesilovat vliv na své děti a přinášet jim svědectví o pravých hodnotách křesťanství. Oni podobně jako Eli na sebe přivolávají kletbu Boží, když Boha znevažují a nedodržují Jeho přikázání jen proto, že si chtějí získat náklonnost svých dětí. Ale módní pojetí zbožnosti nebude mít valnou cenu v hodině smrti. Ačkoliv někteří hlasatelé evangelia schvalují takový náboženský postoj, rodiče poznají, že zavrhli korunu slávy za bezcenné vavříny. Pomoc Boží však pomůže otcům i matkám, aby mohli splnit své povinnosti. - RH 13. 4. 1897

Buďte takoví, jaké byste chtěli mít děti. - Rodiče mají svými vlastními trvalými zásadami a příkladem utvářet povahy svých potomků. Sprostá slova, nevyhraněné povahy a nezdvořilé jednání, to vše se odráží také na jejich dětech, a proto tyto defekty ve výchově rodičů proti nim z generace na generaci svědčí. - ST 17. 9. 1894

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy